FondiBESA >> Produkte e Shërbime >> BESA-Agro-EaSI

BESA Agro EaSI

Fondi BESA sh.a. dhe Fondi Europian për Investime kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për Programin për Punësim dhe Inovacion Social, skemë garancie për mikrofinancën.

 

Në kuadër të këtij projekti, Fondi BESA ofron produktin e kredisë BESA Agro EaSI për kreditimin e aktiviteteve bujqësore dhe blegtorale, përpunimin e ushqimit dhe shitjen e produkteve bujqësore dhe blegtorale.

 

Interesi Përqindja e aplikuar sipas kushteve të tregut
Shuma deri në 3,500,000 lekë
Afati deri në 60 muaj
FEE

1% - 3% në bazë të kohëzgjatjes së kredisë 

   
SHEMBUJ

Shuma:500,000 Afati:12 Interes%   15.5%

Shuma:1,000,000 Afati:12 Interes%:   13.5%

Shuma: 3,000,000 Afati:24 Interes%: 16.5%

Kolaterali

peng mbi pasuri të paluajtshme, garanci personale.

 

Ky produkt kredie përfiton nga fondi i garancisë i ofruar nga Bashkimi Europian në kuadër të Programit “Për Punësim dhe Inovacion Social” në bazë të marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Fondit Europian për Investime dhe Fondit Besa sh.a.

 

Ky financim mbështetet nga Bashkimi Europian nën skemën e Garancisë e krijuar sipas Rregullores nr. 1296/2013 të Parlamentit dhe Këshillit Europian për Programin për Punësim dhe Inovacion Social.

 

http://ec.europa.eu/social/microfinance,

 

http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship,

 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

 

Për të aplikuar për këtë produkt kredie, kontaktoni me degën më të afërt të Fondit Besa ose në numrat e telefonit +355 42 25 38 41/2.

 

tl_files/pic/partners/EaSI_2.png                                                                                                tl_files/pic/partners/EaSI.pngBuletini

Register and receive all the updates from fondi BESA