FondiBESA >> Aplikim per pune

Ju lutemi plotësoni aplikimin e mëposhtëm: 

 
Gjinia*
Të dhënat tuaja:

Informacioni i dërguar prej jush në momentin e regjistrimit dhe aplikimit online për një vend të lirë pune do të përdoret nga Fondi Besa sh.a. për aplikimin tuaj dhe për vendosur marrëdhëniet ndërmjet jush dhe Fondit Besa në vazhdimësi. Informacioni juaj mund t’i komunikohet kompanive të tjera brenda Fondit Besa si dhe agjentëve të cilët veprojnë në emër të Fondit, në rastet kur është e nevojshme dhe për të njëjtat qëllime sa më sipër. Informacioni juaj nuk do të përdoret për qëllime të ndryshme nga ato të përshkruara këtu dhe nuk do t’u komunikohet personave të paautorizuar brenda apo jashtë Fondit Besa. Fondi Besa do ta ruajë informacionin deri në një vit pas përditësimit të tij të fundit dhe mund ta përdorë atë për të vlerësuar përshtatshmërinë tuaj për pozicione të tjera punësimi brenda Fondit Besa. Informacioni juaj do të ruhet për më tepër se 1 vit me qëllim krijimin e dosjes suaj të aplikimit. Ju keni të drejtë të kërkoni me shkrim fshirjen e informacionit tuaj në çdo kohë. Ju lutem lexoni deklaratën e mëposhtme:

Deklaratë:

Vërtetoj se informacioni i dhënë prej meje është i vërtetë dhe i saktë. Pranoj se çdo shtrembërim, deklaratë e rremë apo e mangët mund të jetë shkak për refuzimin e aplikimit apo shkarkimin nga puna më vonë. Pranoj se procesi i aplikimit online konsiderohet si ekuivalent nëse aplikimi do të mbante firmën time.

 
 

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA