FondiBESA >> Produkte e Shërbime >> Kredi Biznesi në EURO

Kredi Biznesi në EURO

 

INTERESI:

Përqindja e aplikuar sipas kushteve të tregut
SHUMA: Shuma sipas planit të investimit
AFATI: Afati maksimal 6 vjet (72 muaj)
FEE Fondi Besa sh.a aplikon "fee" e cila varion nga 1-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
SHEMBUJ:

Shuma:   5,000 Afati:48 Kesti:   184

Shuma:   15,000 Afati:72 Kesti:   381

Shuma: 21,000 Afati:84 Kesti: 398

   

KOLATERALI QE PERDORET:

Hipotekë; Barrë Siguruese; 

Vlera e kolateralit duhet të jetë 150% e shumës së kredisë

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA