FondiBESA >> Produkte e Shërbime >> Kredi Konsumatore

Kredi konsumatore

INTERESI: Përqindja e interesit sipas kushteve të tregut
SHUMA: Shuma maksimale deri në 1,000,000 lekë
AFATI: Afati maksimal 4 vjet (48 muaj)
   
SHEMBUJ:

Shuma:      500,000 Afati:36 Kesti:   19,933

Shuma:   1,000,000 Afati:48 Kesti:   32,602

   

 

KOLATERALI QE PERDORET:

 

Hipotekë; Barrë Siguruese; Peng;Dorëzani

Vlera e kolateralit duhet të jetë 150% e shumës së kredisë.

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA