FondiBESA >> Rreth Nesh >> Objektivat Kryesore Operacionale

Objektivat Kryesore Operacionale

 

  • Dhënia rreth 26.45 miliardë lekë gjatë tre viteve të ardhshme (2018-2019-2020). Respektivisht 7.84 miliardë viti 2018;  8.8 miliardë viti 2019 dhe 9.8 miliardë në vitin 2020.

 

  • Mbajtja e portofolit në rreth 11.2 miliardë lekë në fund të vitit 2020

 

  • Shtrirja e zyrave dhe sherbimeve në Zyra të Reja Rajonale dhe zgjerimi në Degë të reja. 

 

  • Ruajtja e një portofoli në risk jo më shumë se 4% në tre vitet e ardhshme.

 

  • Rritja e produktivitetin të stafit nëpërmjet arritjes në një mesatare të kredisë aktive/oficer kredie prej 125130 dhe 140, respektivisht në fund të vitit 2018; 2019 dhe 2020.

 

  • Krijimi i infrastukturës së nevojshme për implementimin e shërbimeve dhe produkteve të tjera (në përputhje me statusit e ri si Institucion Financiar Jo-Bankar, i licencuar nga Banka e Shqipërisë) që do të ndikojë në përmirësimin e efiçencës financiare të aktivitetit të Fondit BESA sh.a.

 

  • Ruajtja dhe përmirësimi i vetë-qëndrueshmërisë financiare në tre vitet e ardhshme.

 

  • Ruajtja e treguesve dhe indikatorëve në përputhje me rregulloret e mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë.

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA