FondiBESA >> Performanca financiare

Treguesit kryesorë të performancës deri në Dhjetor 2016

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kursi: USD1 = lek 87.91 95.81 104 107.54 105.85 101.86 115.23 125.79 128.17 111.1
Shuma Kumulative e Disbursuar (në milion US$) 220 236 251 272 318 377 377 389 429 528
Numri Kumulativ i Kredive 45,780 56,042 67,657 78,472 93,091 109,640 127,753 147,302 166,574 186,521
Bilanci i Outstanding (në milion US$) 40.74 42.64 42.11 41.46 47.25 53.10 50.66 50.00 54.00 76
Numri i Kredive Aktive 11,340 14,909 17,954 19,231 22,894 25,970 28,462 30,028 29,881 30,590
Mesatarja e kredisë në vit 4,231 3,314 2,865 2,744 2,822 2,810 2,426 2,231 2,459 3,216
                     

Shuma kumulative e disbursuar (në milion US$)

tl_files/pic/graphics/al/CummulativeAmountDisbursed-2017al.jpg

Shuma kumulative e disbursuar (në milion US$)

tl_files/pic/graphics/al/CummulativeAmountDisbursed.jpg

Numri kumulativ i kredive

tl_files/pic/graphics/al/CummulativeNumbersofLoans.jpg

Numri i kredive aktive sipas viteve

tl_files/pic/graphics/al/NoActive.jpg

Outstanding sipas viteve (në milion US$)

tl_files/pic/graphics/al/OutstandingBalanceYears.jpg

Kliente aktive sipas gjinise

tl_files/pic/graphics/al/byGender.jpg

Garancia sipas outstanding

tl_files/pic/graphics/al/byguarantee.jpg

Aktiviteti sipas klienteve aktive

tl_files/pic/graphics/al/byActiveLoanSector.jpg

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA