fbpx

KREDIA “BESA TURIZËM PROJEKT”


Kredia “BESA TURIZËM PROJEKT” synon financimin e bizneseve që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit apo personat që duan të hapin një aktivitet në këtë sektor, në rrethet Gjirokastër, Përmet, Berat dhe Skrapar.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  SHUMA  15,000 EURO ose ekuivalenti në Lek
  MONEDHA  EURO ose ekuivalenti në LEK
  AFATI  deri në 3 vjet (36 muaj)
  KOMISIONI  1% në vit mbi shumën totale të kredisë
  KOLATERALI   Kolaterali nuk është kusht absolut për miratimin e kredisë
  RIPAGIMI I KRERDISË Në varësi të preferencës së klientit:
PMT – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Zbritës (Declining) – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet
e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
I Çrregullt: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund te shlyhet me këste mujore jo te
rregullta, fleksibël sipas sezonalitetit. Shuma e pagesës do të llogaritet bazuar në të ardhurat mujore të klientit.
  INTERESI  15%
  PERIUDHA GRACE  1- 6 muaj vetëm për kalendarin PMT dhe zbritës (declining)

 

Kjo kredi mundësohet nën projektin “BESA TURIZËM PROJEKT” i bashkëfinancuar me Fondacionin Cesvi.