FondiBESA >> Të rejat

Lajme Speciale

Lajmet më të Fundit

Arkiva

Prona në Shitje

Njoftim për shtyp: Fondi Besa sh.a. dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë lidhën Marrëveshjen e Pjesëmarrjes në Fondin e Garancisë, në kuadër të Programit të Mbështetjes së Biznesit (PMB)

on 2018-03-02 08:19

tl_files/news/2017/fb-blog.png

Fondi Besa sh.a. dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë më 30.01.2018 lidhën Marrëveshjen e Pjesëmarrjes në Fondin e Garancisë, në kuadër të Programit të Mbështetjes së Biznesit (PMB), një nismë e rregulluar nga  “Programi i Asistencës së Integruar për Zhvillimin e SME-ve (ndërmarrjet e vogla dhe të mesme) Shqiptare – IASME”, i ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar, me ligjin 19/2014, datë 27.02.2017. Kjo nismë ka për qëllim zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme shqiptare (SME).

Ky është një program i përbashkët i Qeverisë Italiane dhe Qeverisë Shqiptare, me synim përmirësimin e qasjes në financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme shqiptare, duke i mbështetur me kredi me interesa të ulëta dhe me fond të garantimit të kredive, për të favorizuar kryerjen e investimeve për zhvillimin e tyre në një klimë sa më të përshtatshme financimi.

Programi përfshin dy instrumente të rëndësishëm financiare në favor të SME-ve shqiptare:

 

 

  • Linjë Kredie, e cila do të përdoret për të mundësuar kredi të buta për SME-të, në shumën totale prej 36 milion Euro; dhe

 

  • Fondin e Garancisë, në shumën 5 milion Euro, i cili do të përdoret për të garantuar deri në 60% shumën e kredisë së kërkuar.

Për më tepër shiko: http://www.prodaps.al/linje-kredie-per-sme/

 

Workshop-i u drejtua dhe u menaxhua nga Z. Kino Buxheli, Drejtor i Programit Italo –Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri dhe zj. Briolda Jahaj, Eksperte Financiare e Programit Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SMEve.

Trajnimi u ndoq nga 38 pjesmarrës,  punonjës të Bankës Kombëtare Tregtare nga të gjitha  qytetet e Shqipërisë, në profile të ndryshme si Drejtues Dege, Drejtues Operacionesh, Këshillues të klientëve, Specialistë të shërbimit të klientelës, etj.

Gjatë trajnimit u organizuan punë në grupe, ku pjesëmarrësit aplikuan konkretisht të gjitha njohuritë e marra dhe në të njëjtën kohë qartësuan dhe tejkaluan çdo vështirësi që hasën gjatë punës së tyre.

Trajnimet për ngritjen e kapaciteteve dhe kualifikimin e stafeve të bankave partnere do vijojnë të zhvillohen me bankat partnere të Programit gjatë muajve në vazhdim.

Go back

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA