FondiBESA >> Të rejat

Lajme Speciale

Lajmet më të Fundit

Arkiva

Prona në Shitje

Njoftim Punësimi Specialist i Zhvillimit te Sistemeve

on 2017-03-24 10:27

NJOFTIM PUNESIMI

 

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, me rreth 30,000 kliente aktive dhe teprice kredie rreth 7 miliardë lekë, i cili ka dhene qe nga fillimi i aktivitetit rreth 56 miliardë lekë apo rreth 170,000 kredi, qe ushtron aktivitetin ne 73 zyra ne gjithe territorin e vendit, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST I ZHVILLIMIT TE SISTEMEVE per Zyren Qendrore.

 

 

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

 

- Arsim të lartë në degën Informatik;
2+ eksperience e verifikuar si zhvillues per aplikacionet web;
- projekte te realizuara me sukses ne nivel mid dhe enterprise;

 

Aftesite e kerkuara

 

- Zhvillon dhe implementon aplikacionet software, nderfaqet e sistemeve dhe sherbimeve te tjera qe permirsojne
   produktivitetin dhe efikasitetin e biznesit;
- Perkthen kerkesat e biznesit ne specifikime teknike dhe aplikon ndryshimet ne platformat ekzistuese duke punuar
   individualisht ose si pjese e nje ekipi;
- Teston aplikacionet software, siguron qe kodi i shkruar eshte i sakte, perdor shembuj te dhenash per kontrolluar
   informacionin e gjeneruar nga programi, shqyrton dhe rregullon gabimet, riekzekuton programin derisa te arrihen
   rezultatet e pritura;

- Dokumenton logjiken dhe kodin e shkruar te zhvillimeve, testimeve dhe ndryshimeve;
- I afte qe i pavarur te njeke kerkesat dhe specifikimet e dizajnit per te ndertuar aplikacione me cilesi;
- Eksperience 2+ vjecare ne Php ose Python;
- Njohje shume te mire te html dhe css;
- Duhet te demostroj profesionalitet me nje nga framework e PHP ose per Python Django;
- Eksperience 2+ vjecare ne Report Builder dhe Business Intelligence;
- Eksperience 2+ vjecare ne SQL SERVER 2012/2014;
- Aftesi per te kuptuar, zhvilluar skemat dhe tabelat ne databaza;
- Duhet te deshmoje aftesi te mira programuese ne Transact-SQL dhe Store Procedure;
Duhet te kete eksperience ne identifikimin e nevoja te userave dhe automatizimin e tyre;
Aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup si dhe te ndihmoj per zgjidhjen e problemeve, preferohet te kene
   eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e  financiar;
Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

 

 

 

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

 

1. Kerkese per punesim
2. Curriculum Vitae
3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash
4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
6. Fotografi (1 cope)

 

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 31 Maj 2017 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa,me adrese: Rruga “Brigada e VIII”; Pallati Nr. 5 (zona e ish bllokut), Tirane.

 

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

Go back

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA