fbpx

Barrë Siguruese


Barrë siguruese është një e drejte reale mbi pasuri të paprekshme ose pasuri të luajtshme të prekshme, si të tashme dhe të ardhme, që siguron një ose më shumë detyrime që kanë lindur përpara ose pas lidhjes së marrëveshjes siguruese.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position CASHIER for the city of Lushnjës...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice in the position of Debt Collection Specialist for the region of Fier.
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh. a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...