fbpx

Barrë Siguruese


Barrë siguruese është një e drejte reale mbi pasuri të paprekshme ose pasuri të luajtshme të prekshme, si të tashme dhe të ardhme, që siguron një ose më shumë detyrime që kanë lindur përpara ose pas lidhjes së marrëveshjes siguruese.