fbpx

Çfarë është kredia?


Kredia është një hua (një shumë të hollash), që ju ofrohet nga një bankë apo një institucion financiar, që duhet ta paguani më vonë sipas kushteve të caktuara në kontratën e kredisë, në një afat të caktuar, me një interes të caktuar.

Sipas ligjit “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”, ligji nr. 9662, datë 18.12.2006, përkufizimi i kredisë është: “KREDI” është marrëdhënia juridike e detyrimit për të livruar një shumë monetare në këmbim të së drejtës së ripagimit të shumës së livruar dhe të interesit ose komisioneve të tjera bankare mbi këto shuma, si dhe çdo shtyrje e datës së maturimit të një letre me vlerë të borxhit apo të ndonjë të drejte tjetër për të paguar një shumë monetare.

Kujdes! Kredia e ka një çmim.