fbpx

Dokumentet që duhet të siguroni përpara se të merrni kredi


Në çdo bankë apo institucion financiar që do të aplikoni për kredi duhet të paraqisni një numër të caktuar dokumentesh.

Me qëllim që të përshpejtoni procesin, do të ishte mirë që një numër dokumentesh që janë të domosdoshme për t’u paraqitur, do të ishte e mira që ti siguroni përpara se të shkoni për të aplikuar për kredi.

Disa nga këto dokumente janë:

1. Dokumenti juaj i identifikimit dhe i bashkëshortes/it dhe garantorëve –    (Letërnjoftimi ose karta e identitetit, (dokumente të vlefshme identifikimi të lëshuara nga Republika e Shqipërisë);

2. Çertifikatat familjare tuajat dhe garantorëve.

3. Dokumentet ligjore të aktivitetit të tyre (ekstrakt i QKR-së)

4. Dokumenti ligjor i pronësisë mbi kolateralin që do të vendoset si garanci për kredinë, i cili duhet të jetë lëshuar nga ZVRPP në muajin e fundit:

5. Çertifikatë/kartela e pronës origjinal ose vërtetimi nga dokumentet hipotekor, origjinal/harta e pronës si dhe dy fotografi të kolateralit të lenë si garanci (në rastet kur aplikohet kolaterali)

6. Dokumente që vërtetojnë të ardhurat tuaja (vërtetim page)

7. Dokumentet shtesë në varësi nga kredia për të cilën aplikoni.