fbpx

Kolaterali


Kolateral është diçka e premtuar si siguri për shlyerjen e një kredie, që do të konfiskohet në rast se ju nuk mund t’i paguani kredinë.

Pra, kolaterali është një garanci reale në një kontratë huaje që një huamarrës ose një person i tretë vendos për huadhënësin.

Kolaterali është pasuri e paluajtshme dhe/ose pasuri e luajtshme dhe është objekt garancie nëpërmjet bllokimit në zyrat përkatëse.

Një bankë apo institucion financiar nuk do të miratojë kredinë për të cilën mendon se nuk ka shans për t’u paguar. Prandaj, kreditë shumë shpesh sigurohen me instrumente të ndryshme si kolateral, peng apo barrë siguruese.

Kontrata e kredisë duhet të përmbajë detaje për instrumentet që përdoren si kolateral, si dhe për sekuencën dhe mënyrat e ekzekutimin të tyre.

Por në asnjë rast banka apo institucioni financiar nuk je-p një kredi vetëm se ajo mbështetet nga një kolateral i mirë, por vetëm pasi të jetë bërë një analizë e detajuar, e cila tregon se klienti ka kapacitet për të shlyer kredinë.