Komisioni i Aplikimit


Komisioni i aplikimit krijohet nga tarifë (fee) e veçantë që paguhet nga klienti kryesisht para se kredia e aprovuar të disbursohet, në varësi të shumës dhe afatit të kredisë. Kjo tarifë duhet të jetë e shprehur në përqindje edhe në kontratën e kredisë. Ky fond është i pakthyeshëm.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.