Kontrata e Kredisë


Kontrata e kredisë është një marrëveshje ndërmjet dy palëve ku njëra palë “huadhënësi” angazhohet të ofrojë një kredi për palën tjetër “huamarrësin”. Huadhënës zakonisht është një institucion financiar, bankë komerciale, institucion financiar, etj., i licencuar nga Banka e Shqipërisë, që i jep kredinë huamarrësit.

Një Kontratë kredie është dokumenti në të cilin një huadhënës përcakton të gjitha kushtet sipas të cilave ia bën të mundshme kredinë një huamarrësi. “Huamarrësi” është personi që merr vlerën (shumën/kredinë) nga huadhënësi me kusht që ai do të paguajë shumën e principalit dhe interesin për huadhënësin.

Kontratat e kredisë duhet të jenë të dizenjuara për t’ia qartësuar çdo aspekt të kredisë huamarrësit. Megjithatë, këto kontrata ndonjëherë mund të jenë të komplikuara dhe madje konfuze. Nëse nuk jeni të sigurt se çfarë nënkupton një pjesë e caktuar e një dokumenti, kurrë mos hezitoni të kërkoni shpjegim apo asistencë. Shqyrtojeni pa u ngutur dhe mos e nënshkruani kontratën nëse nuk e kuptoni çdo nen të kontratës.

Kujdes! *Është shumë e rëndësishme që të lexoni me shumë kujdes çdo nen të Kontratës së Kredisë. Në çdo rast, kur ka diçka që nuk e kuptoni, pyesni oficerin e kredisë për të marrë përgjigje.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.