fbpx

Kosto totale e kredisë për klientin


”Kostoja totale e kredisë për klientin”- është tërësia e të gjitha shpenzimeve, duke përfshirë dhe interesat, komisionet dhe çdo lloj tjetër shpenzimi që klienti paguan në lidhje me marrëveshjen e kredisë sipas kushteve të saj.