fbpx

Peng


Pengu është një e drejtë reale që vihet mbi pasuritë e luajtshme të debitorit, ose një të treti në dobi të kreditorit, për të siguruar përmbushjen e detyrimit.

Pengu krijohet duke vendosur pasurinë e luajtshme ose titullin në posedim të kreditorit ose të një të treti të caktuar me marrëveshje midis palëve.