fbpx

Peng


Pengu është një e drejtë reale që vihet mbi pasuritë e luajtshme të debitorit, ose një të treti në dobi të kreditorit, për të siguruar përmbushjen e detyrimit.

Pengu krijohet duke vendosur pasurinë e luajtshme ose titullin në posedim të kreditorit ose të një të treti të caktuar me marrëveshje midis palëve.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPEATOR for the city of Berat.....
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice in the position of Debt Collection Specialist for the region of Fier.
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces Competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...