fbpx

Periudha Grace


Periudha grace (periudha e mospagimit) është periudha kur paratë e marra si kredi janë në dispozicion të huamarrësit, por shlyerja ende nuk ka filluar.

Në shumicën e kontratave të kredisë, pagesat e pezulluara gjatë periudhës Grace janë të liruara nga interesi, por disa e kanë të përfshirë interesin gjatë periudhës grace.

Është shumë e rëndësishme për klientët që të specifikohet në kontratë, nëse ngarkohet interesi gjatë periudhës Grace. Qëllimi i periudhës grace është që klientit t’i jepet mundësia e një kohe shtesë për gjeneruar një rrjedhje të mjaftueshme parash.