fbpx

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u810647084/domains/fondibesa.com/public_html/wp-content/themes/fondibesa/archive.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u810647084/domains/fondibesa.com/public_html/wp-content/themes/fondibesa/archive.php on line 38

  Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/u810647084/domains/fondibesa.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4379

  • Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/u810647084/domains/fondibesa.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4379

   NJOFTIM PUNËSIMI


   𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔 shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për qytetin Kruje, Peqin.

   𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗻𝗲̈:

   o Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;

   o Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);

   o Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;

   o Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   𝗧𝗲̈ 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝗲̈ 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗱𝘂𝗵𝗲𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗾𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝘁 𝗲 𝗺𝗲̈𝗽𝗼𝘀𝗵𝘁𝗺𝗲:

   1. Kërkesë për punësim

   2. Curriculum Vitae

   𝗗𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶 𝗸𝗲̈𝗿𝗸𝘂𝗮𝗿 të dërgohet me email brënda datës 𝟳 𝗦𝗵𝗸𝘂𝗿𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟯 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndrore.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Të ketë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike;
   • Të jetë i pajisur me Liçence për vlerësimin e pasurive të luajtshme dhe te paluajtshme ku shkalla e parë përbën avantazh (do të merren në konsideratë edhe kandidatët të cilët kanë çertifikatë të kursit të vlerësimit të linjave teknologjike makineri e pajisje).
   • Të ketë eksperiencë në vlerësimin dhe hartimin e raporteve për pasuritë e luajtshme të të gjitha llojeve duke përfshirë pajisjet e biznesit, automjetet, makinëritë, linjat, teknologjike etj.
   • Preferohet të ketë eksperienca të mëparshme në vlerësimin e kredive bankare.

      Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

   • Të kryej azhornimin e kuadrit të brëndshëm rregullator të shoqërisë me ndryshimet e legjislacionit shqiptar që lidhën me metodat dhe kriteret e vlerësimit të pasurivë të luajtshme.
   • Dhënia e asistencës ligjore për departamentet dhe degët rajonale për probleme që lidhen më vlerësimin e pasurive që bllokohen si garanci për kontratën.
   • Ben vlerësimin juridik dhe ekonomik të Raporteve të Vlerësimit të pasurive të luajtshme të dërguara nga shërbimi Përmbarimor.
   • Përgatit përgjigjet ose sqarimet e nevojshme për kërkesa, ankesa apo shkresa të tjera që vijnë në adresë të Shoqërisë në lidhje me pasuritë e luajtshme që klientët kanë bllokuar si garanci për kredinë e marrë si dhe për ato që kanë kaluar në pronësi te Fondit Besa sh.a.
   • Bashkëpunon me Departamentet e tjera në lidhje me llogaritjen e vlerës aktuale (amortizimit) të kolateralit të bllokuar nga klientët në favor të Fondit Besa për kreditë e marra. 
   • Realizon detyra të tjera kurdoherë që kërkohen nga supervizorët.

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   • Kërkesë për punësim;
   • Curriculum Vitae;
   • Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
   • Dëshmi të ndryshmë kualifikimi;Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
   • Fotografi (1 copë)

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 10 Shkurt 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:

   Tiranë, Durrës, Kukës, Vlorë dhe Lushnjë.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
   • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);
   • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
   • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   1. Kërkesë për punësim
   2. Curriculum Vitae

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 15 Shkurt 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNESIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore:

   Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë:

   • Të ketë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik.
   • Të ketë eksperiencë mbi 5 vjet në institucione financiare (microfinancë, bankë);
   • Preferohet të ketë përvojë në zhvillimin e produktit, planifikim strategjik dhe zbatim;
   • Aftësi të shkëlqyera komunikimi (me gojë dhe me shkrim);
   • Aftësi për të ofruar trajnime;
   • Aftësi të mira ndërpersonale;
   • Aftësi për menaxhimin e projekteve;
   • Aftësi e menaxhimit të kohës;
   • Aftësi analitike;
   • Aftësi për zgjidhjen e problemeve;
   • Aftësi për të qenë proaktiv;

   Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

   • Të menaxhojë performancën e produktit pas hedhjes së tij në treg: shitjet, marzhet dhe numrin e klientëve që e kanë ndërprerë përdorimin e produktit, duke kryer analizë të zgjeruar.
   • Të kryejë studim të detajuar të tregut që mund të përfshijë zhvillimin e sondazheve, ndjekjen e ndryshimeve te tregut, duke perfshire dhe ndjekjen e ndryshimeve të produkteve të kompanive konkurente;
   • Të identifikojë mundësitë e reja të tregut dhe përcjelljen e këtij informacioni tek Menaxheri dhe palët e tjera të interesuara;
   • Të Identifikojë dhe prezantojpë risitë dhe gjetjen e zgjidhjeve kreative për produktin;
   • Të menaxhojë projektin në të gjitha fazat integrimit/hedhjes në treg/ndryshimeve të produktit nëpërmjet implementimit;
   • Të identifikojë kërkesat e biznesit dhe ato operacionale bazuar në kërkesat & objektivat e biznesit për çdo produkt;
   • Të shfaqë një nivel të lartë të të menduarit kritik në analizën ndërfunksionale të procesit dhe zgjidhjen e problemeve për produktet e reja dhe ekzistuese;
   • Të koordinojë dhe ndërtojë marrëdhënie të forta pune me Departamente të ndryshme brenda institucionit duke përfshirë; IT, Inxhinieri, Shitje, Marketing, Zhvillim i Produkteve dhe Operacione;
   • Të drejtojë zhvillimin, miratimin, trajnimin dhe komunikimin e produkteve të reja/ndryshimet e produktit dhe ndikime te tyre që lidhen me klientët, operacionet, sistemin dhe ndikimet e procesit;
   • Të zhvillojë dhe kryejë trajnime të specializuara për produktet e reja të hedhura në treg. Të sigurojë që i gjithë stafi i shitjeve të degëve të trajnohet rregullisht për produktet ekzistuese dhe të reja;
   • Të jetë mbështetje e shitjeve/pikë kontakti/bazë njohurish për të gjithë ekipin e Shitjeve të Degës;
   • Të monitorojë proceset e brendshme për efikasitet dhe vlefshmëri para dhe pas hedhjes në treg/ndryshimeve të produktit; 
   • Të ofrojë mbështetje për projekte të tjera të departamenteve sipas nevojës. Të jetë pjesëmarës në mundësitë për t’u zhvilluar si personalisht ashtu edhe profesionalisht;
   • Të përmbushë/tejkalojë dhe ruajë nivelet e shërbimit të caktuar nga menaxhimi. Të përmbushë/tejkalojë standartet e pritshme të besueshmërisë;
   • Të Respektojë Politikën e Pajtueshmërisë së Korporatës;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqësin dokumentet e mëposhtme:

   1. Kërkesë për punësim;
   2. Curriculum Vitae;
   3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
   4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
   5. Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
   6. Fotografi (1 copë)

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 31 Janar 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com.

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Specialist Jurist ,për Zyrën Qëndrore.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Te kete kualifikim Master ose Diplome sipas sistemit para aplikimit te Kartes se Bolonjes ne Juridik;
   • Eksperiencë minimumi 2 vjet si Jurist ne fushen e biznesit dhe/ose  ne fushen e çeshtjeve gjyqesore dhe permbarimore.
   • Njohuri të mira lidhur me funksionimin  dhe aspektin ligjor te sistemit bankar dhe financiar ne Shqiperi;
   • Të ketë aftësi shumë të mira profesionale, analitike dhe komunikimi, te jete i përgjegjshëm dhe bashkepunues në punën në grup;Përvoja në bankë apo insituticion financiar Jo-Banke do të ishte e preferueshme (minimumi 2 vjet);
   • Njohuri shumë të mira dhe aftësi komunikimi në anglisht;

   Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

   • Jep opinione/udhëzime për dokumentacionin ligjor, duke përfshirë marrëdhëniet institucionale me klientelën dhe Sherbimin Permbarimor.
   • Shqyrton dokumentacionin e duhur të kolateralit dhe të kredisë, si dhe interpreton ndikimin e ligjeve, të rregulloreve, të politikave te shoqerise dhe të procedurave të ndryshme.
   • Eshtë përgjegjës për të siguruar përputhjen ligjore, duke perceptuar sjelljen në rrezik të Huamarrësit, dhe të Bashkëgarantuesit, ashtu sikurse përcaktohet në Manualet/Rregulloret e Administrimit të Kredisë dhe në Politikat e Kreditimit të Fondit Besa SHA.
   • Mban marredheniet me Sherbimin Permbarimor, ndjek ekzekutimin e kolateralit nga permbaruesit gjyqesor, perpilon shkresat dhe korespondencat perkatese te procedurave permbarimore.
   • Jep asistence ligjore, drafton dhe rishikon kontrata apo  marrëveshje të ndryshme si dhe shkruan raporte, mendime, korrespondenca dhe shkresa të tjera ligjore.
   • Realizon detyra të tjera kurdoherë që kërkohen nga supervizorët.

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   • Kërkesë për punësim;
   • Curriculum Vitae;
   • Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
   • Dëshmi të ndryshmë kualifikimi;Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
   • Fotografi (1 copë)

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 31 Janar 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më  poshtë:

   mfi@besa.org.al

   Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtarë në internet : www.fondibesa.com.

   NJOFTIM PUNESIMI


   Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗜𝗧 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿, pranë 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗕𝗿𝗲̈𝗻𝗱𝘀𝗵𝗲̈𝗺, për 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲:

   𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗻𝗲̈:

   • Arsim i lartë në fushën e Teknologjisë së Informacionit, Informatikë – Informatikë Ekonomike;

   • Eksperiencë të ngjashme në fushën e teknologjisë së informacionit dhe programimit në institucione financiare (microfinancë, bankë);

   • Eksperiencë punë mbi 5 vjet në fushën e Informatikës ose Informatikë- Ekonomike;

   • Aftësi të mira analitike dhe komunikuese për të kuptuar dhe zbatuar objektivat e institucionit në fushën e IT – së dhe biznesit;

   • Njohuri të përgjithshme në përdorimin e sistemeve të operimit si Windows Server 2012 . LINUX, etj;

   • Njohuri të përgjithshme në teknologjitë e rrjetit si LAN, MAN, WAN, router, switches,etj;

   • Njohuri të mira në gjuhët e programimit.

   • Njohuri të mira në SQL server / Oracle;

   𝗗𝗲𝘁𝘆𝗿𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝘁𝗲̈ 𝗰𝗶𝗹𝗮𝘁 𝗱𝗼 𝘁𝗲̈ 𝗷𝗲𝘁𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿𝗴𝗷𝗲𝗴𝗷𝗲̈𝘀:

   • Të zotërojë aftësi të mira analitike, organizimi dhe të vlerësimit të kontrolleve të IT.

   • Të ofrojë aftësi të mira dhe bashkëpunuese për të punuar i pavarur dhe në grup;

   • Të mbështesë dhe drejtojë ushtrimin e vlerësimit/auditimit të proceseve të IT, në përputhje me strukturat rregullatore apo standartet bazë si ITIL, ISO 27001/02.

   • Të asistojë në hartimin e raporteve periodike të auditimit.

   • Të ofrojë aftësi të mira në mënaxhimin e kohës për të arritur afatet dhe dhënie rezultatet maksimale;

   𝗧𝗲̈ 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝗲̈ 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗱𝘂𝗵𝗲𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗾𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝘁 𝗲 𝗺𝗲̈𝗽𝗼𝘀𝗵𝘁𝗺𝗲:

   1. Kërkesë për punësim;

   2. Curriculum Vitae;

   3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;

   4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi;

   5. Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;

   6. Fotografi (1 copë);

   𝗗𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶 𝗸𝗲̈𝗿𝗸𝘂𝗮𝗿 të dërgohët me email brënda datës 𝟮𝟬 𝗝𝗮𝗻𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟯 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com.

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për Zyrën Vorë:

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
   • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);
   • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
   • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   1. Kërkesë për punësim
   2. Curriculum Vitae

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 16 Janar 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com.

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi Besa, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲:

   𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗻𝗲̈:

   o Të kenë diplomë të shkollës së lartë.

   o Të ketë aftësi të mira komunikimi, sjellje dhe paraqitje etike.

   o Të jetë korrekte dhe në gjendje për të përmbushur detyrat brenda afateve të caktuara.

   o Njohuri te mira te paketes Microsoft Office si dhe programeve kompjuterike.

   o Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   𝗧𝗲̈ 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝗲̈ 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗱𝘂𝗵𝗲𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗾𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝘁 𝗲 𝗺𝗲̈𝗽𝗼𝘀𝗵𝘁𝗺𝗲:

   1. Kërkesë për punësim

   2. Curriculum Vitae

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 31 Dhjetor 𝟮𝟬𝟮𝟮 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi Besa, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲:

   𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗻𝗲̈:

   Të kenë diplomë të shkollës së lartë.

   o Të ketë aftësi të mira komunikimi, sjellje dhe paraqitje etike.

   o Të jetë korrekte dhe në gjendje për të përmbushur detyrat brenda afateve të caktuara.

   o Njohuri te mira te paketes Microsoft Office si dhe programeve kompjuterike.

   o Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   𝗧𝗲̈ 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝗲̈ 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗱𝘂𝗵𝗲𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗾𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝘁 𝗲 𝗺𝗲̈𝗽𝗼𝘀𝗵𝘁𝗺𝗲:

   1. Kërkesë për punësim

   2. Curriculum Vitae

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 31 Dhjetor 𝟮𝟬𝟮𝟮 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

    mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO, pranë Kabinetit të Drejtorit Ekzekutiv, në Zyrën Qendrore:

   Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë:

   • Diplomë universitare në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Elektronike, ose fusha të tjera të ngjashme;
   • Preferohet 2 vite eksperiencë në fushën e sigurisë së informacionit ose teknologjisë së informacionit, duke përfshirë sigurinë kompjuterike dhe të dhënave.
   • Përvojë si një administrator në sistemet Microsoft Windows dhe në protokollet e rrjeteve (LAN / WAN), firewalls, teknikat e enkriptimit, sistemet e parandalimit, zbulimin e viruseve dhe zbulimin e penetrimit;
   • Aftësi shumë të mira analitike dhe vlerësimi të rrezikut;
   • Aftësi shumë të mira per ruajtjen e konfidencialitetit për informacione sensitive;
   • I aftë të trajtojë njëkohësisht detyra/projekte të ndryshmeAftësi për të punuar në mënyrë të pavarur me vëmendje të lartë ndaj detajeve;
   • Njohuri të mira të rrjeteve kompjuterike, mbi sigurinë e internetit, serverat (databaza, e-mail, active directory, Web server);
   • Njohuri të mira në monitorimin/funksionimin e sistemeve të dhënave;
   • Njohuri të mira të koncepteve të sigurisë së informacionit, sfidat dhe praktikat më të mira të kërkuar;
   • Njohuri të mira të gjuhes angleze;
   • Eksperiencë në administrim IT risk, përpushmërinë ligjore dhe në hartimin dhe zhvillimin e Politikave të Sigurisë së Informacionit;
   • Njohuri të veprimtarisë së Autoriteteve shtetërore apo qëndrore me objekt veprimtarie në fushën e Sigurisë së Informacionit (si AKCESK, Banka e Shqipërisë) ose praktikat e sigurisë së informacionit në fushën bankare ose të mikrofinancës;
   • Eksperiencë në zhvillimin e programeve të edukimit/trajnimit në fushën e ndërgjegjësimit të sigurisë;
   • Të zotërojë aftësi organizative dhe komunikim verbal dhe të shkruajtur shumë të mire;
   • Njohuri të përgjithshme të kërkesave të kuadrit rregullator dhe standarteve si psh.: ISO27001, ITIL, CoBIT, etj;
   • Njohuri të përgjithshme mbi GDPR (General Data Protection) të EU;

   Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

   • Oficeri i Sigurisë së Informacionit është përgjegjës për mbikqyrjen e sigurisë së informacionit, cybersecurity dhe programin e Menaxhimit të Riskut të IT bazuar në strukturën e standartit ISO27001;
   • Oficeri i Sigurisë raporton drejtpërdrejt tek Nëndrejtori Ekzekutiv me qëllimin të ndihmojë në përmirësimin dhe komunikimin e nivelit të Sigurisë së informacionit, dhe praktikat e Rikut të IT;
   • Koordinon zhvillimin e vazhdueshëm, implementimin dhe përditësimin e Politikave të sigurisë dhe privatësisë, standarteve, udhëzimeve dhe procedurave të Fondit Besa në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë, rregullatorin e Bankës së Shqipërisë dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
   • Zhvillon dhe administron “framework”, proceset, mjetet dhe konsulencën për Departamentin e IT për të administruar në mënyrën e duhur Riskun e IT dhe të ushtrojë vendime të vlerësimit të riskut përsa i përket aktiviteteve të IT;
   • Identifikimi dhe minimizimi në mënyrë ndërvepruese të risqeve të IT si dhe t’u përgjigjet gjetjeve apo observimeve të audituesve të jashtëm, si dhe të përgatisë raporte periodike për Ekzekutivin mbi përputhshmërinë e kontrolleve të IT dhe ekspozimi aktual i Riskut të IT;
   • Të asistojë Drejtorin dhe stafin IT në procedurat audituese dhe të asistojë në përgjigjet administrative dhe në marrjen e masave të duhura;
   • Të asistojë në zgjerimin dhe thellimin e njohurive të të gjithë stafit IT në kuadër të dorëzimit të projekteve të reja, iniciativave të reja në fushën e IT dhe kuadrit koherent të pajisjeve dhe zgjidhjeve IT.
   • Të identifikojë nivelet e Riskut të Pranueshëm dhe të ndihmojë me plane masash, ndryshimet në politika dhe procedura me qëllim minimizimin e risqeve;
   • Të ofrojë rekomandime strategjike për projektet kyce të IT me qëllim përftimin e rezultateve të sakta, cilësi të lartë të projekteve në përputhje me kuadrin e sigurisë dhe të ligjeve të shtetit shqiptar;
   • Të asistojë dhe rekomandojë në procesin e rekrutimit të punonjësve me kohë të plotë dhe të pjesshme të stafit IT si dhe gjithë stafit të ri të Fondit Besa; 
   • Të kryejë vlerësime informale për stafin IT. Të udhëzojë, trajnojë dhe të asistojë në zhvillimin profesional të stafit IT;
   • Të trajnojë/ndërgjegjësojë stafin e Fondit Besa në fushën e Sigurisë së Informacionit si dhe të Cybersecurity;
   • Të mbledhë, të shqyrtojë ose të hetojë të dhëna mbi thyerjet/sulmet e sigurisë së informacionit;
   • Të përgatisë raporte të gjetjeve apo fakteve në mënyrë shkresore, rekomandime dhe vlerësime për ndërveprim.Koordinon Përgjigjen/Reagimin ndaj Incidenteve të Sigurisë së Informacionit si dhe kryen përgatitjen e raportimit mbi ngjarje të mundshme ose vulnerabiliteteve, përfshirë këtu akses të paautorizuar në sisteme apo network, ndërprerje të shërbimeve, akses të paautorizuar në të dhëna, dëmtim të të dhënave dhe në mbledhjen joligjore të informacioneve personale apo konfidenciale;
   • Bashkërendon dhe sugjeron ndaj palëve të treta (kontraktorë, etj.) në përputhje me Politikat dhe procedurat e Sigurisë së Informacionit të Fondi Besa;
   • Rakordon dhe bashkëvepron me autoritetet shtetërore (Akcesk, Bank of Albania, Polici e Shtetit, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale) mbi çështjet e Sigurisë së Informacionit;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqësin dokumentet e mëposhtme:

   • Kërkesë për punësim;
   • Curriculum Vitae;
   • Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
   • Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
   • Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
   • Fotografi (1 copë)

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 31 Dhjetor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   FONDI BESA dhe FONDI EVROPIAN INVESTIMEVE


   Rrisin aksesin në kredi për sipërmarrjet e vogla dhe mikro në Shqipëri

   FONDI EVROPIAN INVESTIMEVE i akordon FONDIT BESA një kredi prej 10 milionë Euro për të rritur aksesin në financa për ndërmarrjet mikro dhe të vogla në kuadër të programit “Punësim dhe Inovacionin Social” (EaSI)

   Kjo kredi do të fokusohet në financimin e mikrondërmarrjeve, si në fazën fillestare të krijimit (start-up) ashtu edhe në atë të zhvillimit, duke përfshirë edhe mikrondërmarrjet që punësojnë persona që kanë humbur ose janë në rrezik të humbasin punën, që kanë vështirësi për të hyrë ose rihyrë në tregun e punës, të cilët rrezikojnë përjashtimin social ose janë të përjashtuar nga shoqëria dhe janë në një pozitë të pafavorshme përsa i përket aksesit në tregun tradicional të kredisë.

   Kjo kredi është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit të BE-së për Punësimin dhe Inovacionin Social (EaSI), Banka Evropiane e Investimeve dhe Fondi Evropian i Investimeve. Besojmë se kjo nismë do të ketë një ndikim të konsiderueshëm në zhvillimin e sipërmarrjeve mikro dhe të vogla në Shqipëri, si dhe në krijimin e bizneseve dhe vendeve të reja të punës. Fondet do të jenë në dispozicion të mikrondërmarrjeve aktive në Shqipëri, të cilat do të mund të marrin kredi deri në 25,000 €.

   Kjo Marrëveshje vjen pas bashkëpunimit të parë shumë të frytshëm mes dy institucioneve, i cili konsistoi në nënshkrimin e Marrëveshjes së Parë të Garancisë në Shqipëri, me synim mbështetjen e mikro-ndërmarrjeve. Garancia konsistoi në mbulimin e një portofoli prej 3 miliardë lekësh (22 milionë euro). Nga kjo marrëveshje përfituan më shumë se 5,000 huamarrës të vegjël, me mundësi të kufizuara për të marrë kredi nga sistemi bankar.

   Bashkëpunimi aktual konfirmon edhe një herë përkushtimin e të dy institucioneve për të forcuar ekonomitë lokale, për të nxitur punësimin dhe vetëpunësimin dhe për të mbështetur njerëzit më vulnerabël në tregun e punës.

   Prof. Asoc. Dr. Bajram Muçaj, Drejtor Ekzekutiv i Fondit BESA sh.a, në kuadër të kësaj marrëveshjeje theksoi: “Jemi shumë të kënaqur dhe vlerësojmë shumë bashkëpunimin me Fondin Evropian të Investimeve, pasi kontributi në forcimin e sipërmarrjeve mikro dhe të vogla mbetet prioriteti kryesor në përmbushjen e misionit tonë. Kjo marrëveshje e re na ofron një mundësi të shkëlqyer për të zgjeruar më tej gamën e opsioneve të financimit që u ofrojmë sipërmarrësve të rinj ose atyre që kërkojnë të zgjerojnë apo përmirësojnë biznesin e tyre ekzistues. Ne besojmë se mbështetja e Fondit Evropian të Investimeve do të jetë një vlerë e shtuar për aktivitetin tonë, ndërkohë që do të ndikojë pozitivisht në jetën social-ekonomike të klientëve dhe të vendit në tërësi. Mbështetja e vazhdueshme e Fondit Evropian të Investimeve është një tregues i qartë i besimit dhe bashkëpunimit të çmuar. Ne besojmë se partneriteti i rinovuar dhe bashkëpunimi ynë me Fondin Evropian të Investimeve është një hap më tej në marrëdhëniet tona, një nismë që shtrihet drejt një bashkëpunimi më të ngushtë afatgjatë në të ardhmen.”

   Mikrondërmarrjet ekzistuese ose ata persona që kanë një ide për të hapur një mikrondërmarrje të re dhe dëshirojnë të aplikojnë për kredi, mund ta bëjnë këtë direkt përmes degëve të Fondit BESA, të cilat ndodhen pothuajse në të gjitha qytetet e Shqipërisë.

   Rreth Fondit Evropian të Investimeve:

   Fondi Evropian i Investimeve (EIF) është pjesë e Grupit të Bankës Evropiane të Investimeve. Misioni i tij qendror është të mbështesë bizneset mikro, të vogla dhe të mesme të Evropës duke i ndihmuar ata të kenë akses në financa. EIF harton dhe zhvillon kapitalin për rritjen e sipërmarrjeve, garancitë dhe instrumentet mikrofinanciare që synojnë në mënyrë specifike këtë segment të tregut. Në këtë rol, EIF nxit objektivat e BE-së në mbështetje të inovacionit, kërkimit dhe zhvillimit, sipërmarrjes, rritjes dhe punësimit.

   Për më shumë informacion rreth EIF, ju lutemi vizitoni:

   https://www.eif.org

   http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/)

   Rreth Programit të Bashkimit Evropian për Punësimin dhe Inovacionin Social (EaSI)

   Sipas Programit të BE-së për Punësimin dhe Inovacionin Social (EaSI), Bashkimi Evropian mbështet mikrofinancat dhe financat e ndërmarrjeve sociale me një fond të përgjithshëm prej 193 milionë euro për periudhën 2014-2020. Programi synon të rrisë aksesin në financa për mikro-ndërmarrjet, duke përfshirë të vetëpunësuarit dhe personat vulnerabël, dhe ndërmarrjet sociale, duke nxitur kështu krijimin e vendeve të punës dhe përfshirjen sociale.

   Instrumenti i financuar nga EaSI është një fond prej 200 milionë euro i lançuar në Tetor 2019 që ofron kredi për ndërmjetësuesit financiarë për të mbështetur kreditimin për mikro-ndërmarrjet dhe ndërmarrjet sociale. Është një nga disa instrumente financiare të BE-së të vendosura në kuadër të Programit EaSI për të mbështetur mikrofinancën dhe sipërmarrjen sociale. Instrumenti i financuar nga EaSI është një partneritet midis Bashkimit Evropian, Bankës Evropiane të Investimeve dhe Fondit Evropian të Investimeve.

   Për më shumë informacion mbi programin, ju lutemi vizitoni linqet e mëposhtëm:

   http://ec.europa.eu/social/easi

   http://ec.europa.eu/social/microfinance

   http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship

   Rreth Fondit BESA

   I themeluar në vitin 1994, Fondi Besa sh.a. është një institucion mikrofinanciar jobankar lider në Shqipëri. Misioni i Fondit BESA është të ndihmojë rritjen ekonomike dhe uljen e varfërisë në zonat urbane, gjysmë urbane dhe rurale të Shqipërisë duke promovuar sektorin e sipërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, nëpërmjet krijimit të një fondi privat mikrofinanciar në Shqipëri, i cili është i vetëqëndrueshëm. Klientët e Fondi BESA vijnë nga të gjitha shtresat socio-ekonomike, përfshirë të papunët si dhe bizneset fillestare. Fondi Besa ofron një gamë të gjerë produktesh kredie, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore. Fondi Besa synon të ofrojë produkte dhe shërbime financiare që plotësojnë dhe tejkalojnë pritshmëritë e klientëve të tij, duke kërkuar të jetë zgjedhja e tyre e parë në segmentin e SME-ve në Shqipëri dhe më e besueshme për tregun e saj.

   Për më shumë informacion rreth Fondit BESA, ju lutemi vizitoni www.fondibesa.com

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpallkonkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:

   Tiranë, Durrës, Koplik, Kukës, Korçë, Sarandë dhe Vlorë.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
   • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);
   • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
   • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   1. Kërkesë për punësim
   2. Curriculum Vitae

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 20 Dhjetor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNESIMI


   Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore:

   Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë:

   • Të ketë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik.
   • Të ketë eksperiencë mbi 5 vjet në institucione financiare (microfinancë, bankë);
   • Preferohet të ketë përvojë në zhvillimin e produktit, planifikim strategjik dhe zbatim;
   • Aftësi të shkëlqyera komunikimi (me gojë dhe me shkrim);
   • Aftësi për të ofruar trajnime;
   • Aftësi të mira ndërpersonale;
   • Aftësi për menaxhimin e projekteve;
   • Aftësi e menaxhimit të kohës;
   • Aftësi analitike;
   • Aftësi për zgjidhjen e problemeve;
   • Aftësi për të qenë proaktiv;

   Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

   • Të menaxhojë performancën e produktit pas hedhjes së tij në treg: shitjet, marzhet dhe numrin e klientëve që e kanë ndërprerë përdorimin e produktit, duke kryer analizë të zgjeruar.
   • Të kryejë studim të detajuar të tregut që mund të përfshijë zhvillimin e sondazheve, ndjekjen e ndryshimeve te tregut, duke perfshire dhe ndjekjen e ndryshimeve të produkteve të kompanive konkurente;
   • Të identifikojë mundësitë e reja të tregut dhe përcjelljen e këtij informacioni tek Menaxheri dhe palët e tjera të interesuara;
   • Të Identifikojë dhe prezantojpë risitë dhe gjetjen e zgjidhjeve kreative për produktin;
   • Të menaxhojë projektin në të gjitha fazat integrimit/hedhjes në treg/ndryshimeve të produktit nëpërmjet implementimit;
   • Të identifikojë kërkesat e biznesit dhe ato operacionale bazuar në kërkesat & objektivat e biznesit për çdo produkt;
   • Të shfaqë një nivel të lartë të të menduarit kritik në analizën ndërfunksionale të procesit dhe zgjidhjen e problemeve për produktet e reja dhe ekzistuese;
   • Të koordinojë dhe ndërtojë marrëdhënie të forta pune me Departamente të ndryshme brenda institucionit duke përfshirë; IT, Inxhinieri, Shitje, Marketing, Zhvillim i Produkteve dhe Operacione;
   • Të drejtojë zhvillimin, miratimin, trajnimin dhe komunikimin e produkteve të reja/ndryshimet e produktit dhe ndikime te tyre që lidhen me klientët, operacionet, sistemin dhe ndikimet e procesit;
   • Të zhvillojë dhe kryejë trajnime të specializuara për produktet e reja të hedhura në treg. Të sigurojë që i gjithë stafi i shitjeve të degëve të trajnohet rregullisht për produktet ekzistuese dhe të reja;
   • Të jetë mbështetje e shitjeve/pikë kontakti/bazë njohurish për të gjithë ekipin e Shitjeve të Degës;
   • Të monitorojë proceset e brendshme për efikasitet dhe vlefshmëri para dhe pas hedhjes në treg/ndryshimeve të produktit; 
   • Të ofrojë mbështetje për projekte të tjera të departamenteve sipas nevojës. Të jetë pjesëmarës në mundësitë për t’u zhvilluar si personalisht ashtu edhe profesionalisht;
   • Të përmbushë/tejkalojë dhe ruajë nivelet e shërbimit të caktuar nga menaxhimi. Të përmbushë/tejkalojë standartet e pritshme të besueshmërisë;
   • Të Respektojë Politikën e Pajtueshmërisë së Korporatës;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqësin dokumentet e mëposhtme:

   1. Kërkesë për punësim;
   2. Curriculum Vitae;
   3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
   4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
   5. Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
   6. Fotografi (1 copë)

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 15 Dhjetor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionet:

   1.SPECIALIST Hardware IT, për Zyrën Qëndrore.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Arsim të lartë në degët Informatikë, Inxhinjeri Kompjuterash;
   • Të kenë njohuri të mira të sistemeve të opërimit Linux,Windows Server 2012 dhe versionet më pas;
   • Të kenë njohuri të mira në sisteme Backup të të dhënavë (Tape Server);
   • Njohuri në shërbimët bazë të Active-Directory dhe mail client;
   • Të kënë njohuri të mira të sistemeve të operimit Windows 7,8,10 dhe troubleshooting te tyre;
   • Të kënë njohuri të mira në sistemet e sigurisë së të dhënave, si antivirus, etj.
   • Të kenë njohuri të mira Printera, Fotokopje dhe Skanera;
   • Të kënë njohuri të mira të rrjeteve mbi bazëne e OSI model, switching, routing dhe wireless;
   • Të kënë aftësi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
   • Kualifikimë të tjëra në fushën ë teknologjisë së informacionit;
   • Preferohet të kënë eksperiencë punë në sektorë të ngjashëm, në sistemin bankar e  financiar;
   • Preferohet të kenë lejë për drejtim automjeti;
   • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;
   • Të kënë njohuri të mira në gjuhën e huaj anglisht;

   2.Specialist IT Auditor, pranë Departamentit të Auditit të Brëndshëm, për ZyrënQëndrore:

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Arsim i lartë në fushën e Teknologjisë së Informacionit, Informatikë – Informatikë Ekonomike
   • Eksperiencë të ngjashme në fushën e teknologjisë së informacionit dhe programimit në institucione financiare (microfinancë, bankë);
   • Eksperiencë punë mbi 5 vjet në fushën e Informatikës ose Informatikë- Ekonomike;
   • Aftësi të mira analitike dhe komunikuese për të kuptuar dhe zbatuar objektivat e institucionit në fushën e IT – së dhe biznesit;
   • Njohuri të përgjithshme në përdorimin e sistemeve të operimit si Windows Server 2012 . LINUX, etj;
   • Njohuri të përgjithshme në teknologjitë e rrjetit si LAN, MAN, WAN, router, switches,etj;
   • Njohuri të mira në gjuhët e programimit.
   • Njohuri të mira në SQL server / Oracle;

   Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

   • Të zotërojë aftësi të mira analitike, organizimi dhe të vlerësimit të kontrolleve të IT.Të ofrojë aftësi të mira dhe bashkëpunuese për të punuar i pavarur dhe në grup;
   • Të mbështesë dhe drejtojë ushtrimin e vlerësimit/auditimit të proceseve të IT, në përputhje me strukturat rregullatore apo standartet bazë si ITIL, ISO 27001/02.
   • Të asistojë në hartimin e raporteve periodike të auditimit.
   • Të ofrojë aftësi të mira në mënaxhimin e kohës për të arritur afatet dhe dhënie rezultatet maksimale;

   3.Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO, pranë Kabinetit të Drejtorit Ekzekutiv, në Zyrën Qendrore:

   Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë:

   • Diplomë universitare në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Elektronike, ose fusha të tjera të ngjashme;
   • Preferohet 2 vite eksperiencë në fushën e sigurisë së informacionit ose teknologjisë së informacionit, duke përfshirë sigurinë kompjuterike dhe të dhënave.
   • Përvojë si një administrator në sistemet Microsoft Windows dhe në protokollet e rrjeteve (LAN / WAN), firewalls, teknikat e enkriptimit, sistemet e parandalimit, zbulimin e viruseve dhe zbulimin e penetrimit;
   • Aftësi shumë të mira analitike dhe vlerësimi të rrezikut;
   • Aftësi shumë të mira per ruajtjen e konfidencialitetit për informacione sensitive;
   • I aftë të trajtojë njëkohësisht detyra/projekte të ndryshmeAftësi për të punuar në mënyrë të pavarur me vëmendje të lartë ndaj detajeve;
   • Njohuri të mira të rrjeteve kompjuterike, mbi sigurinë e internetit, serverat (databaza, e-mail, active directory, Web server);
   • Njohuri të mira në monitorimin/funksionimin e sistemeve të dhënave;
   • Njohuri të mira të koncepteve të sigurisë së informacionit, sfidat dhe praktikat më të mira të kërkuar;
   • Njohuri të mira të gjuhes angleze;
   • Eksperiencë në administrim IT risk, përpushmërinë ligjore dhe në hartimin dhe zhvillimin e Politikave të Sigurisë së Informacionit;
   • Njohuri të veprimtarisë së Autoriteteve shtetërore apo qëndrore me objekt veprimtarie në fushën e Sigurisë së Informacionit (si AKCESK, Banka e Shqipërisë) ose praktikat e sigurisë së informacionit në fushën bankare ose të mikrofinancës;
   • Eksperiencë në zhvillimin e programeve të edukimit/trajnimit në fushën e ndërgjegjësimit të sigurisë;
   • Të zotërojë aftësi organizative dhe komunikim verbal dhe të shkruajtur shumë të mire;
   • Njohuri të përgjithshme të kërkesave të kuadrit rregullator dhe standarteve si psh.: ISO27001, ITIL, CoBIT, etj;
   • Njohuri të përgjithshme mbi GDPR (General Data Protection) të EU;

   Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

   • Oficeri i Sigurisë së Informacionit është përgjegjës për mbikqyrjen e sigurisë së informacionit, cybersecurity dhe programin e Menaxhimit të Riskut të IT bazuar në strukturën e standartit ISO27001;
   • Oficeri i Sigurisë raporton drejtpërdrejt tek Nëndrejtori Ekzekutiv me qëllimin të ndihmojë në përmirësimin dhe komunikimin e nivelit të Sigurisë së informacionit, dhe praktikat e Rikut të IT;
   • Koordinon zhvillimin e vazhdueshëm, implementimin dhe përditësimin e Politikave të sigurisë dhe privatësisë, standarteve, udhëzimeve dhe procedurave të Fondit Besa në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë, rregullatorin e Bankës së Shqipërisë dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
   • Zhvillon dhe administron “framework”, proceset, mjetet dhe konsulencën për Departamentin e IT për të administruar në mënyrën e duhur Riskun e IT dhe të ushtrojë vendime të vlerësimit të riskut përsa i përket aktiviteteve të IT;
   • Identifikimi dhe minimizimi në mënyrë ndërvepruese të risqeve të IT si dhe t’u përgjigjet gjetjeve apo observimeve të audituesve të jashtëm, si dhe të përgatisë raporte periodike për Ekzekutivin mbi përputhshmërinë e kontrolleve të IT dhe ekspozimi aktual i Riskut të IT;
   • Të asistojë Drejtorin dhe stafin IT në procedurat audituese dhe të asistojë në përgjigjet administrative dhe në marrjen e masave të duhura;
   • Të asistojë në zgjerimin dhe thellimin e njohurive të të gjithë stafit IT në kuadër të dorëzimit të projekteve të reja, iniciativave të reja në fushën e IT dhe kuadrit koherent të pajisjeve dhe zgjidhjeve IT.
   • Të identifikojë nivelet e Riskut të Pranueshëm dhe të ndihmojë me plane masash, ndryshimet në politika dhe procedura me qëllim minimizimin e risqeve;
   • Të ofrojë rekomandime strategjike për projektet kyce të IT me qëllim përftimin e rezultateve të sakta, cilësi të lartë të projekteve në përputhje me kuadrin e sigurisë dhe të ligjeve të shtetit shqiptar;
   • Të asistojë dhe rekomandojë në procesin e rekrutimit të punonjësve me kohë të plotë dhe të pjesshme të stafit IT si dhe gjithë stafit të ri të Fondit Besa; 
   • Të kryejë vlerësime informale për stafin IT. Të udhëzojë, trajnojë dhe të asistojë në zhvillimin profesional të stafit IT;
   • Të trajnojë/ndërgjegjësojë stafin e Fondit Besa në fushën e Sigurisë së Informacionit si dhe të Cybersecurity;
   • Të mbledhë, të shqyrtojë ose të hetojë të dhëna mbi thyerjet/sulmet e sigurisë së informacionit;
   • Të përgatisë raporte të gjetjeve apo fakteve në mënyrë shkresore, rekomandime dhe vlerësime për ndërveprim.Koordinon Përgjigjen/Reagimin ndaj Incidenteve të Sigurisë së Informacionit si dhe kryen përgatitjen e raportimit mbi ngjarje të mundshme ose vulnerabiliteteve, përfshirë këtu akses të paautorizuar në sisteme apo network, ndërprerje të shërbimeve, akses të paautorizuar në të dhëna, dëmtim të të dhënave dhe në mbledhjen joligjore të informacioneve personale apo konfidenciale;
   • Bashkërendon dhe sugjeron ndaj palëve të treta (kontraktorë, etj.) në përputhje me Politikat dhe procedurat e Sigurisë së Informacionit të Fondi Besa;
   • Rakordon dhe bashkëvepron me autoritetet shtetërore (Akcesk, Bank of Albania, Polici e Shtetit, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale) mbi çështjet e Sigurisë së Informacionit;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqësin dokumentet e mëposhtme:

   • Kërkesë për punësim;
   • Curriculum Vitae;
   • Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
   • Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
   • Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
   • Fotografi (1 copë)

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 2 Dhjetor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpallkonkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:

   Tiranë, Fier, Vlorë, Lushnjë, Koplik dhe Librazhd.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
   • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);
   • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
   • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   1. Kërkesë për punësim
   2. Curriculum Vitae

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 18 Nentor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   Trajnimi: “Kujdesi ndaj klientit dhe shitjet efektive.”


   Trajnimi i oficerëve të kredisë “Kujdesi ndaj klientit dhe shitjet efektive”

   ✅Duke pasur në vëmendje forcimin e kapaciteteve të oficerëve të kredisë dhe përmirësimin e aftësive të tyre në fushën e shitjes dhe kujdesit e komunikimit efektiv me klientët, gjatë dy ditëve 13 dhe 14 Tetor 2022, u organizua në bashkëpunim me SwissContact trajnimi “Kujdesi ndaj klientit dhe shitjet efektive”.

   ⚡️Në fokus të trajnimit ishin teknikat e njohjes së klientit dhe të nevojave të tij, mënyrat e prezantimit të produktit, negocimi për shitjen e produktit dhe shërbimi pas shitjes.

   Ky trajnim është i pari në serinë e trajnimeve që do të realizohen përgjatë viteve 2022 – 2024 në partneritet me Swisscontact, ku do të marrin pjesë drejtues të degëve dhe oficerë kredie të Fondit Besa. Ky bashkëpunim synon nxitjen e sipërmarrjes së të rinjve, nëpërmjet rritjes së mundësive për kredimarrje, mbështetur me rritjen e aftësive teknike të oficerëve të kredisë.

   Fondi Besa

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndrore.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Të ketë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike;
   • Të jetë i pajisur me Liçence për vlerësimin e pasurive të luajtshme dhe te paluajtshme ku shkalla e parë përbën avantazh (do të merren në konsideratë edhe kandidatët të cilët kanë çertifikatë të kursit të vlerësimit të linjave teknologjike makineri e pajisje).
   • Të ketë eksperiencë në vlerësimin dhe hartimin e raporteve për pasuritë e luajtshme të të gjitha llojeve duke përfshirë pajisjet e biznesit, automjetet, makinëritë, linjat, teknologjike etj.
   • Preferohet të ketë eksperienca të mëparshme në vlerësimin e kredive bankare.

      Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

   • Të kryej azhornimin e kuadrit të brëndshëm rregullator të shoqërisë me ndryshimet e legjislacionit shqiptar që lidhën me metodat dhe kriteret e vlerësimit të pasurivë të luajtshme.
   • Dhënia e asistencës ligjore për departamentet dhe degët rajonale për probleme që lidhen më vlerësimin e pasurive që bllokohen si garanci për kontratën.
   • Ben vlerësimin juridik dhe ekonomik të Raporteve të Vlerësimit të pasurive të luajtshme të dërguara nga shërbimi Përmbarimor.
   • Përgatit përgjigjet ose sqarimet e nevojshme për kërkesa, ankesa apo shkresa të tjera që vijnë në adresë të Shoqërisë në lidhje me pasuritë e luajtshme që klientët kanë bllokuar si garanci për kredinë e marrë si dhe për ato që kanë kaluar në pronësi te Fondit Besa sh.a.
   • Bashkëpunon me Departamentet e tjera në lidhje me llogaritjen e vlerës aktuale (amortizimit) të kolateralit të bllokuar nga klientët në favor të Fondit Besa për kreditë e marra. 
   • Realizon detyra të tjera kurdoherë që kërkohen nga supervizorët.

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   • Kërkesë për punësim;
   • Curriculum Vitae;
   • Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
   • Dëshmi të ndryshmë kualifikimi;
   • Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
   • Fotografi (1 copë)

    Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 28 Tetor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNËSIMI


   𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për për qytetet si më poshtë:

    Tiranë, Durrës, Sarandë, Lushnjë dhe Koplik .

   𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗻𝗲̈:

   o Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;

   o Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);

   o Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;

   o Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   𝟭. 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝘂𝗻𝗲̈𝘀𝗶𝗺

   𝟮. 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘂𝗺 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗲

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email 𝗯𝗿𝗲̈𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘀 24 Tetor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNESIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha relevante
   • Të ketë të pakën 1 vit përvojë pune profesionale në fushën e kredidhënies, shitjeve ose menaxhimit;
   • Të jetë e aftë të ofrojë një cilësi të lartë të shërbimit ndaj klientit;
   • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, në të shkruar dhe në të folur;
   • Të ketë aftësi të punojë në grup dhe të mbështesë të tjerët;
   • Të jetë e organizuar dhe korrekte;
   • Të pergatisë sakte dhe në kohë raporte sipas kërkesës;
   • Njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike;

   Detyrat kryesore per te cilat do te jete pergjegjes:

   • Të komunikojë dhe të informojë klientët/klientët potencial rreth produkteve dhe shërbimeve të kompanisë si dhe të mbajë saktë të gjithë informacionin e nevojshëm prej tyre;
   • Të jetë person kontakti për zyrën;
   • Të koordinojë dhe të sigurojë që realizohen në kohë të gjitha aktivitetet dhe dokumentacioni përkatës për klientët që janë pjesë e projekteve të veçanta;
   • Të realizojë pyetësore të ndryshëm me klientët dhe të hedh të dhënat e tyre në programet përkatëse;
   • Të përshkruajë histori të shkurtra klientësh;
   • Të ndihmojë gjatë procesit të kredidhënies; në aplikim, procesim të të dhënave të klientit në sistemin e kredisë të ASF dhe në disbursim;
   • Të ndihmojë në mirëmbajtjen e dosjeve të klientëve dhe në inventarizimin e dokumentacionit fizik dhe elektronik;
   • Të ndihmojë Drejtuesin e Deges dhe të regjistroje të dhena për ”Sistemin e mbylljes ditore”;
   • Të përgatisë saktë dhe në kohë raporte sipas kërkesës Drejtorit të Degës;

   Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

   1. Kërkesë për punësim;
   2. Curriculum Vitae;

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brenda datës 10 Tetor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin Fier.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Të kenë diplome të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik dhe/ose Juridik;
   • Të kenë njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit;
   • Të kenë aftësi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
   • Të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm;
   • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
   • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   1. Kërkesë për punësim;
   2. Curriculum Vitae;
   3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar me listë notash;
   4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
   5. Referencë pune nga punëdhënësi i fundit;
   6. Fotografi (1 cope);

   Dokumentacioni i kërkuar të paraqitet brënda datës 17 Tetor 2022 dhe të dorëzohet në zarf të mbyllur në adresën si më poshtë:

   • Rruga Dritan Hoxha, Laprakë, Tiranë, Albania

   Ose në adresën zyrtare të emailit si më poshtë:

   • mfi@besa.org.al

   Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibësa.com dhe për çdo paqartësi mund të kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerëzore & Shërbimeve pranë Zyrës Qëndrore, në nr. e telefonit: 04 2253841/842.

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Korcës.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha relevante
   • Të ketë të pakën 1 vit përvojë pune profesionale në fushën e kredidhënies, shitjeve ose menaxhimit;
   • Të jetë e aftë të ofrojë një cilësi të lartë të shërbimit ndaj klientit;
   • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, në të shkruar dhe në të folur;
   • Të ketë aftësi të punojë në grup dhe të mbështesë të tjerët;
   • Të jetë e organizuar dhe korrekte;
   • Të pergatisë sakte dhe në kohë raporte sipas kërkesës;
   • Njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike;

   Detyrat kryesore per te cilat do te jete pergjegjes:

   • Të komunikojë dhe të informojë klientët/klientët potencial rreth produkteve dhe shërbimeve të kompanisë si dhe të mbajë saktë të gjithë informacionin e nevojshëm prej tyre;
   • Të jetë person kontakti për zyrën;
   • Të koordinojë dhe të sigurojë që realizohen në kohë të gjitha aktivitetet dhe dokumentacioni përkatës për klientët që janë pjesë e projekteve të veçanta;
   • Të realizojë pyetësore të ndryshëm me klientët dhe të hedh të dhënat e tyre në programet përkatëse;
   • Të përshkruajë histori të shkurtra klientësh;
   • Të ndihmojë gjatë procesit të kredidhënies; në aplikim, procesim të të dhënave të klientit në sistemin e kredisë të ASF dhe në disbursim;
   • Të ndihmojë në mirëmbajtjen e dosjeve të klientëve dhe në inventarizimin e dokumentacionit fizik dhe elektronik;
   • Të ndihmojë Drejtuesin e Deges dhe të regjistroje të dhena për ”Sistemin e mbylljes ditore”;
   • Të përgatisë saktë dhe në kohë raporte sipas kërkesës Drejtorit të Degës;

   Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

   1. Kërkesë për punësim;
   2. Curriculum Vitae;

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brenda datës 30 Shtator 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com.

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndrore.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Të ketë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike;
   • Të jetë i pajisur me Liçence për vlerësimin e pasurive të luajtshme ku shkalla e parë përbën avantazh (do të merren në konsideratë edhe kandidatët të cilët kanë çertifikatë të kursit të vlerësimit të linjave teknologjike makineri e pajisje).
   • Të ketë eksperiencë në vlerësimin dhe hartimin e raporteve për pasuritë e luajtshme të të gjitha llojeve duke përfshirë pajisjet e biznesit, automjetet, makinëritë, linjat, teknologjike etj.
   • Preferohet të ketë eksperienca të mëparshme në vlerësimin e kredive bankare.

      Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

   • Të kryej azhornimin e kuadrit të brëndshëm rregullator të shoqërisë me ndryshimet e legjislacionit shqiptar që lidhën me metodat dhe kriteret e vlerësimit të pasurivë të luajtshme.
   • Dhënia e asistencës ligjore për departamentet dhe degët rajonale për probleme që lidhen më vlerësimin e pasurive që bllokohen si garanci për kontratën.
   • Ben vlerësimin juridik dhe ekonomik të Raporteve të Vlerësimit të pasurive të luajtshme të dërguara nga shërbimi Përmbarimor.
   • Përgatit përgjigjet ose sqarimet e nevojshme për kërkesa, ankesa apo shkresa të tjera që vijnë në adresë të Shoqërisë në lidhje me pasuritë e luajtshme që klientët kanë bllokuar si garanci për kredinë e marrë si dhe për ato që kanë kaluar në pronësi te Fondit Besa sh.a.
   • Bashkëpunon me Departamentet e tjera në lidhje me llogaritjen e vlerës aktuale (amortizimit) të kolateralit të bllokuar nga klientët në favor të Fondit Besa për kreditë e marra. 
   • Realizon detyra të tjera kurdoherë që kërkohen nga supervizorët.

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   • Kërkesë për punësim;
   • Curriculum Vitae;
   • Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
   • Dëshmi të ndryshmë kualifikimi;
   • Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
   • Fotografi (1 copë)

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 16 Shtator 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:

   Tiranë, Durrës, Sarandë, Vlorë, Koplik dhe Kukës.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
   • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);
   • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
   • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   1. Kërkesë për punësim
   2. Curriculum Vitae

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 16 Shtator 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha relvante
   • Të ketë të pakën 1 vi përvojë pune profesionale në fushën e kredidhënies, shitjeve ose menaxhimit;
   • Të jetë e aftë të ofrojë një cilësi të lartë të shërbimit ndaj klientit;
   • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, në të shkruar dhe në të folur;
   • Të ketë aftësi të punojë në grup dhe të mbështesë të tjerët;
   • Të jetë e organizuar dhe korrekte;
   • Të pergatisë sakte dhe në kohë raporte sipas kërkesës;
   • Njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike ;

   Detyrat kryesore per te cilat do te jete pergjegjes:

   • Të komunikojë dhe të informojë klientët/klientët potencial rreth produkteve dhe shërbimeve të kompanisë si dhe të mbajë saktë të gjithë informacionin e nevojshëm prej tyre;
   • Të jetë person kontakti për zyrën;
   • Të koordinojë dhe të sigurojë që realizohen në kohë të gjitha aktivitetet dhe dokumentacioni përkatës për klientët që janë pjesë e projekteve të veçanta;
   • Të realizojë pyetësore të ndryshëm me klientët dhe të hedh të dhënat e tyre në programet përkatëse;
   • Të përshkruajë histori të shkurtra klientësh;
   • Të ndihmojë gjatë procesit të kredidhënies; në aplikim, procesim të të dhënave të klientit në sistemine kredisë të ASF dhe në disbursim;
   • Të ndihmojë në mirëmbajtjen e dosjeve të klientëve dhe në inventarizimin e dokumentacionit fizik dhe elektronik;
   • Të ndihmojë Drejtuesin e Deges dhe të regjistroje të dhena për ”Sistemin e mbylljes ditore”;
   • Të përgatisë saktë dhe në kohë raporte sipas kërkesës Drejtorit të Degës;

   Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

   1. Kërkesë për punësim;
   2. Curriculum Vitae;

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brenda datës 31 Gusht 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

                                       Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet   

                                    www.fondibesa.com.

   NJOFTIM PUNËSIMI


   𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për qytetin e 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗮𝘇𝗵𝗱𝗶𝘁:

   𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗻𝗲̈:

   o Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;

   o Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);

   o Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;

   o Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   𝟭. 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝘂𝗻𝗲̈𝘀𝗶𝗺

   𝟮. 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘂𝗺 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗲

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email 𝗯𝗿𝗲̈𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘀 𝟯𝟭 𝗞𝗼𝗿𝗿𝗶𝗸 𝟮𝟬𝟮𝟮 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   𝘗𝘦̈𝘳 𝘤̧𝘥𝘰 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘫𝘦𝘵𝘦̈𝘳 𝘮𝘶𝘯𝘥 𝘵𝘦̈ 𝘷𝘪𝘻𝘪𝘵𝘰𝘯𝘪 𝘧𝘢𝘲𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘯𝘦̈ 𝘻𝘺𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘦̈ 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘦𝘵 www.fondibesa.com.

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:

   Tiranë, Sarandë, Durrës, Shkodër, Kukës, Fier dhe Vlorë.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
   • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);
   • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
   • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   1. Kërkesë për punësim
   2. Curriculum Vitae

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 22 Korrik 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Lushnjës.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
   • Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit;
   • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm;
   • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   1. Kërkesë për punesim
   2. Curriculum Vitae

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brenda datës 12 Korrik 2022 në adresen tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

                 NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:

   Tiranë, Durrës, Shkodër, Vlorë, Kukës, Tepelenë dhe Përmet.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
   • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);
   • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
   • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   1. Kërkesë për punësim
   2. Curriculum Vitae

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 30 Qershor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet   

   www.fondibesa.com.

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndrore.

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Të ketë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike;
   • Të jetë i pajisur me Liçence për vlerësimin e pasurive të luajtshme ku shkalla e parë përbën avantazh (do të merren në konsideratë edhe kandidatët të cilët kanë çertifikatë të kursit të vlerësimit të linjave teknologjike makineri e pajisje).
   • Të ketë eksperiencë në vlerësimin dhe hartimin e raporteve për pasuritë e luajtshme të të gjitha llojeve duke përfshirë pajisjet e biznesit, automjetet, makinëritë, linjat, teknologjike etj.
   • Preferohet të ketë eksperienca të mëparshme në vlerësimin e kredive bankare.

      Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

   • Të kryej azhornimin e kuadrit të brëndshëm rregullator të shoqërisë me ndryshimet e legjislacionit shqiptar që lidhën me metodat dhe kriteret e vlerësimit të pasurivë të luajtshme.
   • Dhënia e asistencës ligjore për departamentet dhe degët rajonale për probleme që lidhen më vlerësimin e pasurive që bllokohen si garanci për kontratën.
   • Ben vlerësimin juridik dhe ekonomik të Raporteve të Vlerësimit të pasurive të luajtshme të dërguara nga shërbimi Përmbarimor.
   • Përgatit përgjigjet ose sqarimet e nevojshme për kërkesa, ankesa apo shkresa të tjera që vijnë në adresë të Shoqërisë në lidhje me pasuritë e luajtshme që klientët kanë bllokuar si garanci për kredinë e marrë si dhe për ato që kanë kaluar në pronësi te Fondit Besa sh.a.
   • Bashkëpunon me Departamentet e tjera në lidhje me llogaritjen e vlerës aktuale (amortizimit) të kolateralit të bllokuar nga klientët në favor të Fondit Besa për kreditë e marra. 
   • Realizon detyra të tjera kurdoherë që kërkohen nga supervizorët.

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   • Kërkesë për punësim;
   • Curriculum Vitae;
   • Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
   • Dëshmi të ndryshmë kualifikimi;
   • Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
   • Fotografi (1 copë)

   Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 20 Qershor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

   – mfi@besa.org.al

   NJOFTIM PUNËSIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit.

   𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗻𝗲̈:

   o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha relvante;

   o Të ketë të pakën 1 vit përvojë pune profesionale në fushën e kredidhënies, shitjeve ose menaxhimit;

   o Të jetë e aftë të ofrojë një cilësi të lartë të shërbimit ndaj klientit;

   o Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, në të shkruar dhe në të folur;

   o Të ketë aftësi të punojë në grup dhe të mbështesë të tjerët;

   o Të jetë e organizuar dhe korrekte;

   o Të pergatisë saktë dhe në kohë raporte sipas kërkesës;

   o Njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike ;

   𝗗𝗲𝘁𝘆𝗿𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝘁𝗲̈ 𝗰𝗶𝗹𝗮𝘁 𝗱𝗼 𝘁𝗲̈ 𝗷𝗲𝘁𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿𝗴𝗷𝗲𝗴𝗷𝗲𝘀:

   o Të komunikojë dhe të informojë klientët/klientët potencial rreth produkteve dhe shërbimeve të kompanisë si dhe të mbajë saktë të gjithë informacionin e nevojshëm prej tyre;

   o Të jetë person kontakti për zyrën;

   o Të koordinojë dhe të sigurojë që realizohen në kohë të gjitha aktivitetet dhe dokumentacioni përkatës për klientët që janë pjesë e projekteve të veçanta;

   o Të realizojë pyetësore të ndryshëm me klientët dhe të hedh të dhënat e tyre në programet përkatëse;

   o Të përshkruajë histori të shkurtra klientësh;

   o Të ndihmojë gjatë procesit të kredidhënies; në aplikim, procesim të të dhënave të klientit në sistemin e kredisë të ASF dhe në disbursim;

   o Të ndihmojë në mirëmbajtjen e dosjeve të klientëve dhe në inventarizimin e dokumentacionit fizik dhe elektronik;

   o Të ndihmojë Drejtuesin e Deges dhe të regjistroje të dhena për ”Sistemin e mbylljes ditore”;

   o Të përgatisë saktë dhe në kohë raporte sipas kërkesës Drejtorit të Degës;

   𝗧𝗲̈ 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝗲̈ 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗱𝘂𝗵𝗲𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗾𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝘁 𝗲 𝗺𝗲̈𝗽𝗼𝘀𝗵𝘁𝗺𝗲:

   𝟭. 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝘂𝗻𝗲̈𝘀𝗶𝗺;

   𝟮. 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘂𝗺 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗲;

   𝘋𝘰𝘬𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘪 𝘬𝘦̈𝘳𝘬𝘶𝘢𝘳 𝘵𝘦̈ 𝘥𝘦̈𝘳𝘨𝘰𝘩𝘦𝘵 𝘮𝘦 𝘦𝘮𝘢𝘪𝘭 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘢𝘵𝘦̈𝘴 𝟥𝟣 𝘔𝘢𝘫 𝟤𝟢𝟤𝟤 𝘯𝘦̈ 𝘢𝘥𝘳𝘦𝘴𝘦̈𝘯 𝘵𝘰𝘯𝘦̈ 𝘻𝘺𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘦̈ 𝘐𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘤𝘪𝘰𝘯𝘪𝘵 𝘴𝘢 𝘮𝘦̈ 𝘱𝘰𝘴𝘩𝘵𝘦̈:

   – 𝗺𝗳𝗶@𝗯𝗲𝘀𝗮.𝗼𝗿𝗴.𝗮𝗹