fbpx

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u810647084/domains/fondibesa.com/public_html/wp-content/themes/fondibesa/archive.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u810647084/domains/fondibesa.com/public_html/wp-content/themes/fondibesa/archive.php on line 38

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpallkonkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Berat, Lushnje, Fushe – Kruje , Kruje, Vlore, Peqin.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
 • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);
 • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
 • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesë për punësim
 2. Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 2 Mars 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin HELP DESK, Prane Departamentit IT për Zyrën Qëndrore.

     Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Arsim të lartë në degët Informatikë, Inxhinjeri Kompjuterash;
 • Të kënë njohuri në sistemet e sigurisë së të dhënave, si antivirus etj.
 • Të kenë njohuri të mira Printera, Fotokopje dhe Skanera;
 • Të kënë aftësi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
 • Preferohet të kënë eksperiencë punë në sektorë të ngjashëm, në sistemin bankar e  financiar;
 • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;
 • Të kënë njohuri të mira në gjuhën e huaj anglisht;

 Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

 • Shërben si pika e parë e kontaktit, në email ose telefon, për gjithë punonjësit e Fondi Besa të cilët kërkojnë asistencë teknike të IT.
 • Kryen zgjidhjen e problemeve në distancë përmes teknikave diagnostikuese dhe pyetjeve përkatëse
 • Përcakton zgjidhjen e duhur mbi informacionet  dhe detajet e dhëna nga punonjësit
 • Orienton punonjësin përgjatë procesit të zgjidhjes së problemit
 • Drejton çështjet e pazgjidhura në nivelin tjetër të personelit mbështetës IT
 • Ofron informacion të saktë mbi produktet ose shërbimet e IT
 • Regjistron ngjarjet/problemet dhe zgjidhjen e tyre në regjistrat e HelpDesk
 • Ndjek dhe përditëson mbi statusin e cështjes së punonjësve dhe informacionet përkatëse
 • Përcjell çdo feedback ose sugjerim nga punonjësit mbi cështjen te ekipi i duhur i brendshëm
 • Identifikon dhe sugjeron përmirësime të mundshme në procedurat e Helpdesk.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqësin dokumentet e mëposhtme:

 • Curriculum Vitae;
 • Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
 • Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
 • Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
 • Fotografi (1 copë)

 Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 22 Shkurt 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com.

NJOFTIM PUNESIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore:

Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë:

 • Të ketë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik.
 • Të ketë eksperiencë mbi 5 vjet në institucione financiare (microfinancë, bankë);
 • Preferohet të ketë përvojë në zhvillimin e produktit, planifikim strategjik dhe zbatim;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi (me gojë dhe me shkrim);
 • Aftësi për të ofruar trajnime;
 • Aftësi të mira ndërpersonale;
 • Aftësi për menaxhimin e projekteve;
 • Aftësi e menaxhimit të kohës;
 • Aftësi analitike;
 • Aftësi për zgjidhjen e problemeve;
 • Aftësi për të qenë proaktiv;

Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

 • Të menaxhojë performancën e produktit pas hedhjes së tij në treg: shitjet, marzhet dhe numrin e klientëve që e kanë ndërprerë përdorimin e produktit, duke kryer analizë të zgjeruar.
 • Të kryejë studim të detajuar të tregut që mund të përfshijë zhvillimin e sondazheve, ndjekjen e ndryshimeve te tregut, duke perfshire dhe ndjekjen e ndryshimeve të produkteve të kompanive konkurente;
 • Të identifikojë mundësitë e reja të tregut dhe përcjelljen e këtij informacioni tek Menaxheri dhe palët e tjera të interesuara;
 • Të Identifikojë dhe prezantojpë risitë dhe gjetjen e zgjidhjeve kreative për produktin;
 • Të menaxhojë projektin në të gjitha fazat integrimit/hedhjes në treg/ndryshimeve të produktit nëpërmjet implementimit;
 • Të identifikojë kërkesat e biznesit dhe ato operacionale bazuar në kërkesat & objektivat e biznesit për çdo produkt;
 • Të shfaqë një nivel të lartë të të menduarit kritik në analizën ndërfunksionale të procesit dhe zgjidhjen e problemeve për produktet e reja dhe ekzistuese;
 • Të koordinojë dhe ndërtojë marrëdhënie të forta pune me Departamente të ndryshme brenda institucionit duke përfshirë; IT, Inxhinieri, Shitje, Marketing, Zhvillim i Produkteve dhe Operacione;
 • Të drejtojë zhvillimin, miratimin, trajnimin dhe komunikimin e produkteve të reja/ndryshimet e produktit dhe ndikime te tyre që lidhen me klientët, operacionet, sistemin dhe ndikimet e procesit;
 • Të zhvillojë dhe kryejë trajnime të specializuara për produktet e reja të hedhura në treg. Të sigurojë që i gjithë stafi i shitjeve të degëve të trajnohet rregullisht për produktet ekzistuese dhe të reja;
 • Të jetë mbështetje e shitjeve/pikë kontakti/bazë njohurish për të gjithë ekipin e Shitjeve të Degës;
 • Të monitorojë proceset e brendshme për efikasitet dhe vlefshmëri para dhe pas hedhjes në treg/ndryshimeve të produktit; 
 • Të ofrojë mbështetje për projekte të tjera të departamenteve sipas nevojës. Të jetë pjesëmarës në mundësitë për t’u zhvilluar si personalisht ashtu edhe profesionalisht;
 • Të përmbushë/tejkalojë dhe ruajë nivelet e shërbimit të caktuar nga menaxhimi. Të përmbushë/tejkalojë standartet e pritshme të besueshmërisë;
 • Të Respektojë Politikën e Pajtueshmërisë së Korporatës;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqësin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesë për punësim;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
 4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
 5. Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
 6. Fotografi (1 copë)

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 20 Shkurt 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

NJOFTIM PUNESIMI


Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗜𝗧 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿, pranë 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗕𝗿𝗲̈𝗻𝗱𝘀𝗵𝗲̈𝗺, për 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲:

𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗻𝗲̈:

• Arsim i lartë në fushën e Teknologjisë së Informacionit, Informatikë – Informatikë Ekonomike;

• Eksperiencë të ngjashme në fushën e teknologjisë së informacionit dhe programimit në institucione financiare (microfinancë, bankë);

• Eksperiencë punë mbi 5 vjet në fushën e Informatikës ose Informatikë- Ekonomike;

• Aftësi të mira analitike dhe komunikuese për të kuptuar dhe zbatuar objektivat e institucionit në fushën e IT – së dhe biznesit;

• Njohuri të përgjithshme në përdorimin e sistemeve të operimit si Windows Server 2012 . LINUX, etj;

• Njohuri të përgjithshme në teknologjitë e rrjetit si LAN, MAN, WAN, router, switches,etj;

• Njohuri të mira në gjuhët e programimit.

• Njohuri të mira në SQL server / Oracle;

𝗗𝗲𝘁𝘆𝗿𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝘁𝗲̈ 𝗰𝗶𝗹𝗮𝘁 𝗱𝗼 𝘁𝗲̈ 𝗷𝗲𝘁𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿𝗴𝗷𝗲𝗴𝗷𝗲̈𝘀:

• Të zotërojë aftësi të mira analitike, organizimi dhe të vlerësimit të kontrolleve të IT.

• Të ofrojë aftësi të mira dhe bashkëpunuese për të punuar i pavarur dhe në grup;

• Të mbështesë dhe drejtojë ushtrimin e vlerësimit/auditimit të proceseve të IT, në përputhje me strukturat rregullatore apo standartet bazë si ITIL, ISO 27001/02.

• Të asistojë në hartimin e raporteve periodike të auditimit.

• Të ofrojë aftësi të mira në mënaxhimin e kohës për të arritur afatet dhe dhënie rezultatet maksimale;

𝗧𝗲̈ 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝗲̈ 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗱𝘂𝗵𝗲𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗾𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝘁 𝗲 𝗺𝗲̈𝗽𝗼𝘀𝗵𝘁𝗺𝗲:

1. Kërkesë për punësim;

2. Curriculum Vitae;

3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;

4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi;

5. Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;

6. Fotografi (1 copë);

𝗗𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶 𝗸𝗲̈𝗿𝗸𝘂𝗮𝗿 të dërgohët me email brënda datës 𝟮𝟬 𝗝𝗮𝗻𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟯 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com.

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për Zyrën Vorë:

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
 • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);
 • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
 • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesë për punësim
 2. Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 16 Janar 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com.

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi Besa, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲:

𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗻𝗲̈:

o Të kenë diplomë të shkollës së lartë.

o Të ketë aftësi të mira komunikimi, sjellje dhe paraqitje etike.

o Të jetë korrekte dhe në gjendje për të përmbushur detyrat brenda afateve të caktuara.

o Njohuri te mira te paketes Microsoft Office si dhe programeve kompjuterike.

o Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

𝗧𝗲̈ 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝗲̈ 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗱𝘂𝗵𝗲𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗾𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝘁 𝗲 𝗺𝗲̈𝗽𝗼𝘀𝗵𝘁𝗺𝗲:

1. Kërkesë për punësim

2. Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 31 Dhjetor 𝟮𝟬𝟮𝟮 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

mfi@besa.org.al

Trajnimi: “Kujdesi ndaj klientit dhe shitjet efektive.”


Trajnimi i oficerëve të kredisë “Kujdesi ndaj klientit dhe shitjet efektive”

✅Duke pasur në vëmendje forcimin e kapaciteteve të oficerëve të kredisë dhe përmirësimin e aftësive të tyre në fushën e shitjes dhe kujdesit e komunikimit efektiv me klientët, gjatë dy ditëve 13 dhe 14 Tetor 2022, u organizua në bashkëpunim me SwissContact trajnimi “Kujdesi ndaj klientit dhe shitjet efektive”.

⚡️Në fokus të trajnimit ishin teknikat e njohjes së klientit dhe të nevojave të tij, mënyrat e prezantimit të produktit, negocimi për shitjen e produktit dhe shërbimi pas shitjes.

Ky trajnim është i pari në serinë e trajnimeve që do të realizohen përgjatë viteve 2022 – 2024 në partneritet me Swisscontact, ku do të marrin pjesë drejtues të degëve dhe oficerë kredie të Fondit Besa. Ky bashkëpunim synon nxitjen e sipërmarrjes së të rinjve, nëpërmjet rritjes së mundësive për kredimarrje, mbështetur me rritjen e aftësive teknike të oficerëve të kredisë.

Fondi Besa

NJOFTIM PUNËSIMI


𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për për qytetet si më poshtë:

 Tiranë, Durrës, Sarandë, Lushnjë dhe Koplik .

𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗻𝗲̈:

o Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;

o Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);

o Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;

o Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

𝟭. 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝘂𝗻𝗲̈𝘀𝗶𝗺

𝟮. 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘂𝗺 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗲

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email 𝗯𝗿𝗲̈𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘀 24 Tetor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

NJOFTIM PUNESIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha relevante
 • Të ketë të pakën 1 vit përvojë pune profesionale në fushën e kredidhënies, shitjeve ose menaxhimit;
 • Të jetë e aftë të ofrojë një cilësi të lartë të shërbimit ndaj klientit;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, në të shkruar dhe në të folur;
 • Të ketë aftësi të punojë në grup dhe të mbështesë të tjerët;
 • Të jetë e organizuar dhe korrekte;
 • Të pergatisë sakte dhe në kohë raporte sipas kërkesës;
 • Njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike;

Detyrat kryesore per te cilat do te jete pergjegjes:

 • Të komunikojë dhe të informojë klientët/klientët potencial rreth produkteve dhe shërbimeve të kompanisë si dhe të mbajë saktë të gjithë informacionin e nevojshëm prej tyre;
 • Të jetë person kontakti për zyrën;
 • Të koordinojë dhe të sigurojë që realizohen në kohë të gjitha aktivitetet dhe dokumentacioni përkatës për klientët që janë pjesë e projekteve të veçanta;
 • Të realizojë pyetësore të ndryshëm me klientët dhe të hedh të dhënat e tyre në programet përkatëse;
 • Të përshkruajë histori të shkurtra klientësh;
 • Të ndihmojë gjatë procesit të kredidhënies; në aplikim, procesim të të dhënave të klientit në sistemin e kredisë të ASF dhe në disbursim;
 • Të ndihmojë në mirëmbajtjen e dosjeve të klientëve dhe në inventarizimin e dokumentacionit fizik dhe elektronik;
 • Të ndihmojë Drejtuesin e Deges dhe të regjistroje të dhena për ”Sistemin e mbylljes ditore”;
 • Të përgatisë saktë dhe në kohë raporte sipas kërkesës Drejtorit të Degës;

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

 1. Kërkesë për punësim;
 2. Curriculum Vitae;

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brenda datës 10 Tetor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

              NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:

Tiranë, Durrës, Shkodër, Vlorë, Kukës, Tepelenë dhe Përmet.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
 • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);
 • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
 • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesë për punësim
 2. Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 30 Qershor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet   

www.fondibesa.com.

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndrore.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Të ketë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike;
 • Të jetë i pajisur me Liçence për vlerësimin e pasurive të luajtshme ku shkalla e parë përbën avantazh (do të merren në konsideratë edhe kandidatët të cilët kanë çertifikatë të kursit të vlerësimit të linjave teknologjike makineri e pajisje).
 • Të ketë eksperiencë në vlerësimin dhe hartimin e raporteve për pasuritë e luajtshme të të gjitha llojeve duke përfshirë pajisjet e biznesit, automjetet, makinëritë, linjat, teknologjike etj.
 • Preferohet të ketë eksperienca të mëparshme në vlerësimin e kredive bankare.

   Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

 • Të kryej azhornimin e kuadrit të brëndshëm rregullator të shoqërisë me ndryshimet e legjislacionit shqiptar që lidhën me metodat dhe kriteret e vlerësimit të pasurivë të luajtshme.
 • Dhënia e asistencës ligjore për departamentet dhe degët rajonale për probleme që lidhen më vlerësimin e pasurive që bllokohen si garanci për kontratën.
 • Ben vlerësimin juridik dhe ekonomik të Raporteve të Vlerësimit të pasurive të luajtshme të dërguara nga shërbimi Përmbarimor.
 • Përgatit përgjigjet ose sqarimet e nevojshme për kërkesa, ankesa apo shkresa të tjera që vijnë në adresë të Shoqërisë në lidhje me pasuritë e luajtshme që klientët kanë bllokuar si garanci për kredinë e marrë si dhe për ato që kanë kaluar në pronësi te Fondit Besa sh.a.
 • Bashkëpunon me Departamentet e tjera në lidhje me llogaritjen e vlerës aktuale (amortizimit) të kolateralit të bllokuar nga klientët në favor të Fondit Besa për kreditë e marra. 
 • Realizon detyra të tjera kurdoherë që kërkohen nga supervizorët.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 • Kërkesë për punësim;
 • Curriculum Vitae;
 • Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
 • Dëshmi të ndryshmë kualifikimi;
 • Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
 • Fotografi (1 copë)

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 20 Qershor 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit.

𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗻𝗲̈:

o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha relvante;

o Të ketë të pakën 1 vit përvojë pune profesionale në fushën e kredidhënies, shitjeve ose menaxhimit;

o Të jetë e aftë të ofrojë një cilësi të lartë të shërbimit ndaj klientit;

o Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, në të shkruar dhe në të folur;

o Të ketë aftësi të punojë në grup dhe të mbështesë të tjerët;

o Të jetë e organizuar dhe korrekte;

o Të pergatisë saktë dhe në kohë raporte sipas kërkesës;

o Njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike ;

𝗗𝗲𝘁𝘆𝗿𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝘁𝗲̈ 𝗰𝗶𝗹𝗮𝘁 𝗱𝗼 𝘁𝗲̈ 𝗷𝗲𝘁𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿𝗴𝗷𝗲𝗴𝗷𝗲𝘀:

o Të komunikojë dhe të informojë klientët/klientët potencial rreth produkteve dhe shërbimeve të kompanisë si dhe të mbajë saktë të gjithë informacionin e nevojshëm prej tyre;

o Të jetë person kontakti për zyrën;

o Të koordinojë dhe të sigurojë që realizohen në kohë të gjitha aktivitetet dhe dokumentacioni përkatës për klientët që janë pjesë e projekteve të veçanta;

o Të realizojë pyetësore të ndryshëm me klientët dhe të hedh të dhënat e tyre në programet përkatëse;

o Të përshkruajë histori të shkurtra klientësh;

o Të ndihmojë gjatë procesit të kredidhënies; në aplikim, procesim të të dhënave të klientit në sistemin e kredisë të ASF dhe në disbursim;

o Të ndihmojë në mirëmbajtjen e dosjeve të klientëve dhe në inventarizimin e dokumentacionit fizik dhe elektronik;

o Të ndihmojë Drejtuesin e Deges dhe të regjistroje të dhena për ”Sistemin e mbylljes ditore”;

o Të përgatisë saktë dhe në kohë raporte sipas kërkesës Drejtorit të Degës;

𝗧𝗲̈ 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝗲̈ 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁 𝗱𝘂𝗵𝗲𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗾𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝘁 𝗲 𝗺𝗲̈𝗽𝗼𝘀𝗵𝘁𝗺𝗲:

𝟭. 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝘂𝗻𝗲̈𝘀𝗶𝗺;

𝟮. 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘂𝗺 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗲;

𝘋𝘰𝘬𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘪 𝘬𝘦̈𝘳𝘬𝘶𝘢𝘳 𝘵𝘦̈ 𝘥𝘦̈𝘳𝘨𝘰𝘩𝘦𝘵 𝘮𝘦 𝘦𝘮𝘢𝘪𝘭 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘢𝘵𝘦̈𝘴 𝟥𝟣 𝘔𝘢𝘫 𝟤𝟢𝟤𝟤 𝘯𝘦̈ 𝘢𝘥𝘳𝘦𝘴𝘦̈𝘯 𝘵𝘰𝘯𝘦̈ 𝘻𝘺𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘦̈ 𝘐𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘤𝘪𝘰𝘯𝘪𝘵 𝘴𝘢 𝘮𝘦̈ 𝘱𝘰𝘴𝘩𝘵𝘦̈:

– 𝗺𝗳𝗶@𝗯𝗲𝘀𝗮.𝗼𝗿𝗴.𝗮𝗹

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE qytetet si më poshtë:

Tiranë, Durrës, Ballsh, Elbasan, Berat, Lezhë, Kukës, Shkodër, Koplik,Peshkopi.                                       

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
 • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm (për personat me eksperiencë në këtë fushë, paga do të jetë e negociushme);
 • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
 • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesë për punësim
 2. Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 24 Janar 2022 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet   

www.fondibesa.com.

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin e Tiranë dhe Fier.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Të kenë diplome të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
 • Të kenë njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit;
 • Të kenë aftësi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
 • Të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm;
 • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
 • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesë për punësim
 2. Curriculum Vitae
 3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar me listë notash.
 4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi
 5. Referencë pune nga punëdhënësi i fundit
 6. Fotografi (1 cope)

Dokumentacioni i kërkuar të paraqitet brënda datës 13 Dhjetor 2021 dhe të dorëzohet në zarf të mbyllur në adresën si më poshtë: Rruga Dritan Hoxha, Laprakë, Tiranë, Albania

Ose në adresën zyrtare të emailit si më poshtë:

 • mfi@besa.org.al

Për çdo paqartësi mund të kontaktoni me Dëpartamentin e Burimeve Njerëzore & Shërbimeve pranë Zyrës Qëndrore, në nr. e telefonit: 04 2253841/842.

NJOFTIM PUNËSIMI


             

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të Brëndshëm, për Zyrën Qëndrore:

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Arsim i lartë në fushën  Informatikë – Ekonomike;
 • Eksperiencë të ngjashme në fushën e teknologjisë së informacionit dhe programimit në institucione financiare (microfinancë, bankë);
 • Eksperiencë punë mbi 5 vjet në fushën e Informatikës ose Informatikë- Ekonomike;
 • Aftësi të mira analitike dhe komunikuese për të kuptuar dhe zbatuar objektivat e institucionit në fushën e IT – së dhe biznësit;
 • Njohuri të përgjithshme në përdorimin e sistemeve të operimit si Windows Server 2012 . LINIX, etj.
 • Njohuri të përgjithshme në teknologjitë e rrjetit si LAN, MAN, WAN, router, switches,etj;
 • Njohuri të mira në gjuhët e programimit C ++, C #, Java, PHP, NET ose
 • Njohuri të mira në SQL server 2012/2014 dhe Oracle;

Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

 • Të ofrojë aftësi të mira organizimi në ekspertë për zgjidhjen e problemeve dhe në trajtimin e situatave të vështira dhe për të zhvilluar zgjidhje;
 • Të ofrojë aftësi të mira dhe bashkëpunuese për të punuar i pavarur dhe në grup;
 • Të ofrojë aftësi të mira në menaxhimin e kohës për të arritur afatet dhe dhënë rezultatet maksimale;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesë për punësim;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar me listë notash;
 4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
 5. Referencë pune nga punëdhënësi i fundit;
 6. Fotografi (1 copë)

Trajnimi për Drejtuesit e Degëve Rajonale


Në datat 15-16 Qershor dhe 17-18 Qershor u mbajt trajnimi me temë:

“Rritja e Kapaciteteve të Drejtuesve të Degëve Rajonale mbi Shitjen & Marketingun e produkteve të Mikrokredisë”.

Drejtuesit e degëve Rajonale, gjatë këtij trajnimi, u aftësuan me njohuri të reja për të rritur kapacitetet e tyre drejt synimit kryesor “Shitjes së produkteve të kredisë”.

Fondi Besa është një kompani që investon në zhvillimin profesional të punonjësve të saj, përmes trajnimit të vazhdueshëm, duke siguruar se njohuritë e stafit janë të përditësuara.

Stafi ynë është aseti më i çmuar, ndaj dhe zhvillimi i punonjësve është prioriteti ynë kryesor.

Trajnimi i stafit të ri


Edhe në kushtet aktuale, sa të vështira dhe delikate, synimi për realizimin e plotë të objektivave institucionale të Fondit Besa mbetet prioritet! Këto objektiva janë të lidhura veçanërisht me rritjen e kapaciteteve profesionale dhe njerëzore të stafit të Institucionit. Nga periudha e fund Qershorit 2020, stafi i Fondit Besa është rritur periodikisht nga 3-5%. Për këtë, mekanizmi i trainimit të oficerëve të rinj ka një rol të veçantë për fuqizimin e aktivitetit të çdo Dege Rajonale dhe rritjen e qëndrueshme të Institucionit.

Në datat 5-6 Nëntor 2020 u zhvillua trainimi më i fundit mbi procedurat e kredidhënies për 12 oficerë të rinj të kredisë, në mbështetje të stafit të 9 Degëve Rajonale në qytete të ndryshme të vendit.

I urojmë punë të mbarë stafit të ri!   

NJOFTIM


NJOFTIM

PËR MBLEDHJEN E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQERISË FONDI BESA SHA


Drejtuar:    Aksionerëve të shoqërisë.

Të nderuar Aksionerë,

Bazuar në Statutin e Shoqërisë “Fondi Besa” SHA si dhe në ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare” (I ndryshuar), ju njoftojmë se ditën e hënë, datë 23 Nëntor 2020, ora 11.00, zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të Shoqërisë “Fondi Besa” SHA me rend dite si me poshtë:

 1. Miratimi i Raportit të Drejtorit Ekzekutiv mbi aktivitetin e Fondit Besa SH.A. për vitin 2019.
 2. Miratimi i Pasqyrave Financiare të Fondit Besa SH.A. individuale dhe të konsoliduara të audituara nga kompania audituese Ernest & Young Albania për vitin ushtrimor 2019.
 3. Miratimi i fitimit të shoqërisë Fondi Besa SHA për vitin 2019 dhe përdorimit të tij.
 4. Miratimi i Plan-Biznesit të Fondit Besa SH.A. për periudhën 2020-2022.
 5. Miratimin e kompanisë audituese “Ernest & Yong” Albania për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2020.
 6. Të ndryshme.

Drejtori Ekzekutiv

Prof. Asoc. Dr. Bajram MUÇAJ

BORROW WISELY 2022


Fushata “Huamarrje e Zgjuar” është një fushatë ndërkombëtare, e cilaiI drejtohet klientëve aktualë dhe potencialë të Fondit Besa. Fushata organizohte nga Qendra e Mikrofinancës – një organizatë ndërkombëtare që promovon standaret ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së klientëve dhe edukimin financiar. Fushata do të zhvillohet njëkohëshisht në 14 vende përfshirë: Shqipërinë, Armeninë, Azerbaixhanin, Bosnie & Herzegovinnën, Gjeorgjinë, Kosovën, Bullgarinë, Moldavinë, Maqedonine e Veriut, Malin e Zi, Serbinë, Rumaninë, Greqinë dhe Taxhikistanin.

Kjo fushatë ka për qëllim edukimin e një numri sa më të madh të klientëve për të marrë një kredi në mënyrë të zgjuar, si dhe të sigurohen se po marrin një borxh në nivele të sigurta dhe të përgjegjshme. Kjo fushatë përmbledh një listë pyetjesh të thjeshta, të cilat klientët duhet t’ia bëjnë vetes, para se të marrin një kredi:

Sa para mund të marr hua?

• Mësoni të llogaritni me saktësi kursimet tuaja mujore.

• Pagesat mujore të huasë nuk mund të kalojnë 70% të kursimeve tuaja mujore.

P.sh. Nëse të ardhurat = 1,000 lekë dhe shpenzimet = 800 lekë atëherë Kursimi = 200 lekë. Shlyerjet mujore = 140 lekë maksimumi

• Merrni një kredi në të njëtën monedhë si të ardhurat.

• Fondi Besa do të vleresojë kapcitetin tuaj për të shlyer kredinë.

A e di sa do të paguaj?

• Mësoni si të krahasoni oferta të ndryshme për të bërë një zgjedhje të zgjuar.

• Eshtë e drejtë e secilit të kërkojë informacion mbi kostot e kredive.

• Mos harroni, një normë më e ulët interesi jo gjithnjë nënkupton një kredi me kosto më të ulët.

• Sigurohuni që të përfshini të gjitha kostot dhe tarifat kur llogaritni pagesat tuaja mujore, jo vetëm pagesat e interesit.

• Kujdes nga huadhënësit agresivë – ofertat special rrallë janë të vërteta dhe ashtu siç reklamohen.

• Analizoni me kujdes kohëzgjajtjen e kredisë – pagesa të vogla për një periudhë më të gjatë mund të çojnë në kosto më të larta.

• Fondi Besa, si të gjithë anëtarët e Qendrës së Mikrofinancës (MFC), bën transparente të gjitha kostot e kredisë – jo të gjithë huadhënësit e bëjnë këtë gjë.

A e kuptoj unë kontratën?

• Lexoni kontratën nga fillimi në fund. Oficeri juaj I kredisë duhet t’ju japë kohë të mjaftueshme për këtë. Kuptoni kostot, gjobat, kohën dhe mënyrën e pagesave.

• Pyesni oficerin tuaj të kredisë për të kuptuar çdo pikë. Kërkoni gjithmonë sqarime për termat financiar të përdorur në kontratë (p.sh. kërkoni shpjegimin e termave si: NEI, metoda e llogaritjes së kësteve, norma nominale, komisione, etj.)

• Merrni kohën tuaj – merrni kontratën në shtëpi dhe lexojeni me kujdes – mos u nxitoni për të nënshkruar diçka që nuk kuptoni.

 

Çfarë duhet të bëj nëse nuk jam i kënaqur?

• Ju lutemi na tregoni nëse nuk jeni të kënaqur.

• Përdorni gjithmonë të drejtën tuaj për t’u ankuar.

• Për ankesa ju lutem kontaktoni oficerin e kredisë, Drejtorin e degës, me email ose në numrin e telefonit të vënë në dispozicionin tuaj. Mund të plotësoni Formularin e Ankesave që gjendet në çdo zyrë ose na shkruani në rubrikën Ankesa në websinte-in e Fondit Besa

• Mendimi juaj na ndihmon të ofrojmë një shërbim më të mirë për klientët tanë!

 

Kontrolloni borxhin – mos lejoni t’ju kontrollojë ai ju!

• Shumë borxhe mund të çojnë në probleme me pagesat.

• Shmangni kreditë e shumta: me disa kredi keni më shumë rrezik mbingarkese me borxhe.

• Merrni kredi për investime, shmangni marrjen e kredisë për gjërat që nuk keni nevojë.

• Kujdesuni për historikun tuaj të kredisë , informacionet qëndrojnë gjithmonë në Bankën e Shqipërisë.

• Kini kujdes nëse jeni garantues për dikë tjetër.

• Bisedoni me oficerin e kredisë nëse keni probleme. Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar!

 
Në vazhdim të kujdesit që Fondi Besa i kushton mbrojtjes së klientelës, këtë vit i është bashkuar fushatës ndërkombëtare edukuese “Huamarrje e Zgjuar”.
Më poshtë gjeni videon përmbledhëse mbi fushatën “Huamarrje e Zgjuar”:

 

NJOFTIM PUNESIMI


Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST PROGRAMIST per Zyren Qendrore.

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

Kualifikimet

• Arsim të lartë në degët Informatik ose Inxhinjeri Software
• Mbi 2 vite eksperience e verifikuar si zhvillues per aplikacionet web
• Projekte te realizuara me sukses ne nivel mid dhe enterprise

Aftesit e kerkuara

• eksperience mbi 2 vjet ne Php , Java ose ASP
• njohje shume te mire ne front end programming html, css, bootstrap, javascript
• duhet te demostroj profesionalitet me nje nga framework e Php , Java ose ASP
• eksperience mbi 2 vite ne SQL SERVER 2012/2014
• aftesi per te kuptuar,zhvilluar skemat dhe tabelat ne databaza
• duhet te deshmoje aftesi te mira programuese ne Transact-SQL dhe Store Procedure
• duhet te kete eksperience ne identifikimin e nevojave te userave dhe automatizimin e tyre
• aftesi per te ndjekur kerkesat dhe specifikimet e dizajnit per te ndertuar aplikacione me cilesi
• aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup si dhe te ndihmoj per zgjidhjen e problemeve
preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e financiar;
• te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

Kualifikime të tjera në fushën e teknologjisë së informacionit

• javascript, nodejs, ajax
• administrim IIS,Apache (Web,Smtp,ftp)
• design GUI

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

• Kerkese per punesim
• Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 5 Gusht 2020 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa, me adrese: Rruga “Dritan Hoxha”, Laprake, Tirane ose ne faqen tone zyrtare si me poshte:

mfi@ besa.org.al

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

FONDI BESA:PROGRAM INFORMIM/TRAJNIMI PËR PUNONJËSIT


Departamenti i Burimeve Njerëzore, Shërbimeve & Trajnimit të Fondit Besa, përgjatë 4 ditëve, në bashkëpunim me departamentet e tjera, organizoi dhe zhvilloi një informim/trajnim për oficerët e rinj mbi praktikat e punës së institucionit.

Ky proces vlerësohet si një mekanizëm efikas, pasi bën të mundur një informim të domosdoshëm për stafin e ri, përpara përfshirjes së tyre në funksionet në degë.

Në këtë informim/trajnim nuk mungoi dhe Drejtori Ekzekutiv i Fondit Besa, Prof. Asoc. Dr. Bajram Muçaj, i cili në fjalën e tij përshëndetëse shprehu mbështetjen për të plotësuar të gjithë nevojat dhe kërkesat e oficerëve të kredisë.

I urojmë suksese stafit më të ri të Fondit Besa!

Projekti GEFF/Fondi Besa zhvillon trajnim për të gjithë drejtorët e degëve, Tiranë


Fondi Besa zhvilloi një trajnim në lidhje me projektin GEFF (Green Economy Financing Facilities), në kuadër të marrëveshjes së kredisë dhe bashkëpunimit me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), për promovimin e investimeve në ekonominë e gjelbër në banesa në Shqipëri.

Në këtë trajnim, të organizuar nga Departamenti i Marketingut & Zhvillimit, në bashkëpunim me disa prej sipërmarrësit që tregtojnë produkte GEFF, morën pjesë të gjithë drejtorët e degëve të Tiranës.

Në rrugëtimin e tij 20 vjeçar, Fondi BESA është rritur dhe zhvilluar duke u bërë një nga partnerët e preferuar të biznesit për financim.


Në rrugëtimin e tij 20 vjeçar, Fondi BESA është rritur dhe zhvilluar duke u bërë një nga partnerët e preferuar të biznesit për financim. Tani mund të na gjeni në Zyrat e Reja Qendrore në adresën Rruga “Dritan Hoxha”, Laprakë, Tiranë, si dhe në një rrjet prej 80 zyrash, në zonat urbane dhe rurale. Duke u bazuar gjithmonë në parimin e shërbimit cilësor të klientelës, synimi ynë në të ardhmen vazhdon të mbetet që të bëhemi faktor i përforcuar në tregun e mikrofinancës në Shqipëri dhe një institucion kyç për klientët aktualë dhe ata potencialë. Me një vizion të qartë për të ardhmen, Fondi BESA vazhdon t’i përgjigjet zhvillimit ekonomik dhe social të vendit, si dhe rritjes së konkurrencës, ndryshimit të sjelljes së konsumatorit, zhvillimeve teknologjike etj. dhe po forcon gjithnjë e më shumë pozitën e tij si institucioni që është më afër klientit, duke synuar të jetë i suksesshëm dhe afatgjatë në mbështetje të klientëve, punonjësve dhe shoqërisë në tërësi.