fbpx

Fondi Besa/ Trajnime për të gjithë stafin rreth sigurisë në punë


Departamenti i Burimeve Njerëzore, Shërbimeve & Trajnimit të Fondit Besa, në koordinim me kompaninë Top Occupational Safety and Health Albania (TOSHA) zhvilluan më 21 Shkurt, në ambientet e zyrave qendrore sesionin e informim/trajnimit mbi sigurinë në punë, ku morën pjesë rreth 50 punonjës staf i zyrave qendrore. Në këtë proces informim/trajnimi do të përfshihet i gjithë stafi i Fondit Besa sh.a, si në zyrat qendrore ashtu dhe në Degët Rajonale.

Siguria në punë e stafit për të gjitha nivelet dhe funksionet ka qenë dhe mbetet një detyrim dhe angazhim i përhershëm i menaxhimit të institucionit.  Për këtë qëllim, informimi dhe trajnimi i stafit për garantimin e një pune të sigurt dhe efikase në mënyrë të vazhdueshme është objektiv konkret. Ky proces realizohet nga struktura të specializuara në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPEATOR for the city of Berat.....
  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces Competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...