fbpx

KREDI E SHPEJTË – Biznes


 

“KREDI E SHPEJTË” për Biznes është mënyra më e lehtë për të marrë fondet që ju nevojiten për biznesin tuaj.

  • PA KOLATERAL, PA GARANTOR!
  • Aprovimi brenda ditës!
  • Shuma deri në 600,000 Lekë

Produkti i kredisë “KREDI E SHPEJTË”për Biznes, është produkt enkas për biznese dhe agro-biznese që dëshirojnë të investojnë për çdo nevojë e qëllim, si psh:

  • investime në aktive qarkulluese, makineri, linja prodhimi, pajisje, automjete pune, rregullime të ambientit të punës etj.
  • Ndërtim stalle, shtim i numrit të krerëve në fermë, ndërtim sere, ngritje pemtore dhe sistem mbështetës, blerje mekanike bujqësore, sistem ujitje, rrethim i ambjenteve në fermë, blerje pajisjesh përpunimi etj.

Përfituesit:    

– Klientë, të cilët ushtrojnë aktivitet tregtar të formalizuar.

– Liçencë aktive >=3 muaj. Në rast se subjekti ka aktivitet sezonal, minimalisht duhet të ketë një sezon aktiv (3 muaj), brenda një viti kalendarik.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë deri në 600,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri 4 vjet ( 48 muaj)
  KOMISIONI  3%-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Kolateral
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI EFEKTIV  Deri në 300,000 lekë norma e interesit 27 %

300,001 – 600,000 lekë, norma e interesit 26 %

  NEI  Deri në 300,000 lekë -29.33%

300,001 – 600,000 lekë -30.60 %

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosje 

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
200,0008,38136
500,00017,71348

 

 

Apliko!