fbpx

KREDI PËR GRATË


KREDI PËR GRATË

Fondit Besa sh.a ka për qëllim forcimin e rolit të gruas në jetën ekonomike të komunitetit, nxitjen e iniciativave të grave sipërmarëse, si dhe përmirësimin e kushteve të familjeve të tyre.

Objekti i produktit të kredisë:
Produkti i kredisë “KREDI PËR GRATË” është produkt enkas për gratë:
• Për të permbushur nevojat e biznesit (sipërmarjet private që janë të involvuara në shërbime të ndryshme, prodhim/përpunim/tregti me pakicë etj)
• Që kanë për qëllim të shfrytëzojnë kredinë për qëllime agrobiznesi.
Dëshirojnë të përmbushin nevojat personale.

Përfituesit:
• Çdo grua e cila ka apo dëshiron të ketë biznesin e saj, është pronare apo menaxhon një biznes, dëshiron të financoj arsimin e saj, apo të përballoj shpenzimet urgjente.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 150 000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 3 vjet (36 muaj)
  KOMISIONI  1-3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Pa Kolateral
 RIPAGIMI I KREDISË      •  Flat  – kjo është barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
  INTERESI       26% deri në 28%