fbpx

KREDI PËR INVESTIME NË BIZNES


Nëse keni në plan apo projekte për të ndryshuar/ rinovuar ambientet e biznesit, tashmë keni Kredinë për Investime në Biznes nga Fondi BESA.

Ky produkt është i orietuar ndaj individëve, të cilët dëshirojnë që të investojnë në:

  • Përmirësimin/ Rinovimin e biznesit;
  • Blerje toke dhe/ose mbulim të shpenzimeve të dokumentacionit, për qëllime investimi (psh. për pagesë të tarifave për legalizimin e biznesit etj.).
  • Investime mikse (rikonstruksion/ shtim biznesi, i cili gjeneron të ardhura që mund të përdoren tërësisht ose pjesërisht për shlyerjen e kësaj kredie). Këtu përfshihen ato klientë, të cilët banesat e tyre i përdorin dhe për qëllime biznesi si psh: dhoma plazhi, bujtina etj.

Përfituesit:

  • Përfitues është çdo individ i lind nevoja të ndryshojë diçka në objektin e tij, të bëjë një shtesë, mobilim të ri, apo për të zgjidhur probleme të ndryshme që mund t’i dalin në mirëmbajtje, kur ky objekt përdoret për qëllime biznesi.

 

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë deri në 150,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri 5 vjet ( 60 muaj)
  KOMISIONI  1%-3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të shumës së kredisë.
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI  21.00% -25.20

 

Për informacione të mëtejshme dhe shembuj kredie me Interesin Efektiv ju lutem shkarkoni Fletëpalosje1 

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
80,0004,18224
150,0004,79148
Apliko!