fbpx

KREDI PERSONALE


    

Nëse biznesi juaj është në proces licencimi dhe ju keni nevojë për financim, ne ju mbështesim të vazhdoni aktivitetin tuaj.

Interes i pandryshuar për gjithë periudhën e kredisë!

Mundësi shlyerje në avancë, pa asnjë komision apo gjobë shtesë!

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 1,500,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri në 6 vjet (72 muaj)
  KOMISIONI  1-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Kolateral deri në 600,000 Lekë
Shumat mbi 600,000 Lekë
Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të shumës së kredisë.
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI EFEKTIV 22.10% deri në 25.70%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti
  NEI 24.48% deri në 28.95%

  

Shembull  
Shuma 1,000,000 Lekë
Kohëzgjatja 24 Muaj
Interesi mujor 1.95%
Interesi Vjetor 23.40%
Komisioni në përqindje 2%
Komisioni në vlerë 20,000 Lekë
Garancia Barrë siguruese
NEI 28.8%

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Metoda e llogaritjes së normës efektive të interesit

Apliko!