fbpx

KREDI PERSONALE


    

Nëse biznesi juaj është në proces licencimi dhe ju keni nevojë për financim, ne ju mbështesim të vazhdoni aktivitetin tuaj.

Interes i pandryshuar për gjithë periudhën e kredisë!

Mundësi shlyerje në avancë, pa asnjë komision apo gjobë shtesë!

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 2,000,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri në 7 vjet (84 muaj)
  KOMISIONI  1.5 deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Deri në 600,000 Lekë: Pa Hipotekë (Peng/ Dorëzani)
Mbi 600,000 Lekë: (Hipotekë/Barrë Siguruese)
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI VJETOR 22% deri në 27%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti
  NEI 24.48% deri në 30.60%

  

Shembull  
Shuma 700,000 Lekë
Kohëzgjatja 24 Muaj
Interesi mujor 2%
Interesi Vjetor 24%
Komisioni në përqindje 3%
Garancia Hipotekë
NEI 28.8%

 

Apliko!