Nënshkruhet Marrëveshja për Garanci Bankare për kreditimin e Fondit BESA sh.a. në mbështetje të rritjes dhe konsolidimit të aktivitetit të tij


Në kuadër të bashkëpunimit me partnerë dhe donatorë të ndryshëm, sot më datë 6 Dhjetor 2019, Fondi BESA sh.a. dhe Rural Credit Guarantee Foundation-Albania nënshkruanMarrëveshjen për të lëshuar Garanci për Marrëveshjet e Huasë së Fondit BESA sh.a. me Bankat e nivelit të dytë.

Shuma e garancisë së kredisë deri në 5,000,000 € ose ekuivalente në Lekë është një garanci e sigurtë për çdo marrëveshje huaje që Fondi BESA sh.a. do të nënshkruajë me Bankat e nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri.

Qëllimi i garancisë është të lehtësojë huadhënien e Fondit BESA sh.a për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, me një fokus të shtuar në sektorin e bujqësisë dhe zonat rurale. Kjo do të kontribuojë në promovimin e rritjes dhe punësimit në Shqipëri, veçanërisht në sektorin e bujqësisë. Përmes kësaj Marrëveshje, Fondi BESA sh.a., si Institucion lider në tregun e Mikrofinancës në Shqipëri, synon të zgjerojë dhe përdorë në mënyrë efiçente të gjitha mekanizmat e vlefshme në kuadër të plotësimit të nevojave të tij, për të përmbushur objektivat ambicioze për zgjerimit të aktivitetit.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.