fbpx

Njoftim mbi zhvillimin e mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë Fondi Besa sh.a. 2017


Drejtuar : Te gjithe aksionereve e Shoqerise Fondit Besa SH.A.

Bazuar ne Statutin e shoqerise Fondi Besa sh.a., si dhe ne ligjin nr.9901, date 14.04.2008, “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”, (i ndryshuar) ju njoftojme se diten e Enjte, date 8 Qershor 2017, ora 11.00, ne ambientet e Kompleksit “Tropikal” ne Durres, zhvillohet mbledhja e zakonshme e Asamblese se Pergjithshme te aksionareve te Fondit Besa sh.a. me rend dite si me poshte:

1. Miratimi i Raportit te Drejtorit Ekzekutiv mbi aktivitetin e Fondit Besa SH.A. per vitin 2016.
2. Miratimi i Pasqyrave Financiare te Fondit Besa SH.A. te audituara nga kompania audituese KPMG per vitin ushtrimor 2016.
3. Miratimi i fitimit te shoqerise Fondi Besa SHA per vitin 2016 dhe perdorimit te tij.
4. Miratimi i Plan-Biznesit te Fondit Besa SH.A. per vitin 2017 dhe per periudhen 2017-2019.
5. Miratimi i kompanise per auditimin e pasqyrave financiare te Fondit Besa SH.A. per vitin ushtrimor 2017.
6. Miratimi i ndryshimeve ne perberjen e Keshillit Mbikqyres te Shoqerise Fondi Besa SH.A. [nbsp]/Rinovimi i mandatit te anetareve aktuale.
7. Miratimi i Raportit te Drejtorit Ekzekutiv mbi aktivitetin e Agro Social Fund sh.p.k per vitin 2016.
8. Miratimi i Pasqyrave Financiare te Agro Social Fund sh.p.k te audituara nga kompania audituese KPMG per vitin ushtrimor 2016.
9. Miratimi i fitimit/humbjes se shoqerise Agro Social Fund per vitin 2016.
10. Miratimi i Plan-Biznesit te Agro Social Fund sh.p.k. per vitin 2017 dhe per periudhen 2017-2019.
11. Miratimi i kompanise per auditimin e pasqyrave financiare te shoqerise Agro Social Fund sh.p.k per vitin ushtrimor 2017.
12. Te ndryshme.

Ju sjellim ne vemendje se per te marre pjese ne mbledhjen e asamblese se aksionereve, aksioneret duhet te paraqiten ne diten dhe oren e percaktuar dhe ne adresen e mesiperme. Aksioneret mund te paraqiten dhe te marrin pjese personalisht apo nepermjet perfaqesuesve te autorizuar. Si perfaqesues i aksionerit mund te jete nje aksioner tjeter apo nje person i trete. Numri i votave ne asamblene e aksionereve, qe ka secili aksioner eshte i barabarte me numrin e aksioneve qe zoteron secili prej tyre.

Materialet dhe projekt-vendimet e mbledhjes do t’ju dergohen paraprakisht me poste elektronike. Personat e interesuar mund te terheqin kopje te tyre prane Asistentes se Drejtorit Ekzekutiv te Fondit.

Njoftimin e mbledhjes dhe dokumentacionin perkates mund ta gjeni edhe ne faqen web te shoqerise ne adresen ne internet: www.fondibesa.com

Lutemi konfirmoni marrjen e njoftimit per zhvillimin e mbledhjes se asamblese.

Drejtori Ekzekutiv

Prof. Asoc. Dr. Bajram MUÇAJ

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per Qytetin e KORÇES. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...