fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin IT MIS, për Zyrën Qëndrore:

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Master në Shkencat Kompjuterike, Sistemet e Informacioni/Inxhinjeri apo fusha të ngjashme;
 • Eksperiencë dyvjeçare në bazat e të dhënave, teknikave të zhvillimit të raportimit dhe pozicione të tjera që lidhën me IT-në.  Përvoja me hartimin e ruajtjes së të dhënave dhe funksionimin e tyre do të ishte e preferueshme;
 • Njohuri shumë të mira lidhur me RDBMS (MSSQL/ORACLE), veçanërisht në shërbimet e raportimit MS dhe instrumentet dhe teknikat përkatëse të zhvillimit;
 • Njohuri të mira lidhur me funksionimin e sistemit bankar, standartet e kontabilitetit dhe produktet;
 • Përvoja e punës me gjuhët e programimit është e preferueshme. Net,PHP, Java, PL/SQL, XML, Web service etj;
 • Të ketë aftësi shumë të mira operacionale, analitike dhe komunikimi, te jete i përgjegjshëm dhe bashkepunues në punën në grup;
 • Përvoja në bankë do të ishte e preferueshme (minimumi 2 vjet);
 • Njohuri shumë të mira dhe aftësi komunikimi në anglisht;

   Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

 • Të analizojë më hollësi nevojat për mikro-kreditim për automatizimin e proceseve/aktiviteteve të biznësit, të propozojë, zhvillojë dhe mirëmbajë aplikacione dhe raporte në përputhje me specifikimet e biznesit
 • Të mbështesë njësitë e biznesit për përgatitjen dhe analizimin në hollësi të kërkesave të biznësit për aplikacione të reja apo modifikimin e atyre ekzistuese dhe të hartojë zgjidhjet përkatëse.
 • Të zhvillojë, shpërndajë dhe të mirëmbajë raportimet, zgjidhjet/aplikacionet në përputhjë me spëcifikimet e shkruara të biznesit.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesë për punësim;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar me listë notash;
 4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
 5. Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
 6. Fotografi (1 copë)

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 13 Dhjetor 2021 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

[email protected]

 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...