fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Specialist Jurist ,për Zyrën Qëndrore.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Te kete kualifikim Master ose Diplome sipas sistemit para aplikimit te Kartes se Bolonjes ne Juridik;
 • Eksperiencë minimumi 2 vjet si Jurist ne fushen e biznesit dhe/ose  ne fushen e çeshtjeve gjyqesore dhe permbarimore.
 • Njohuri të mira lidhur me funksionimin  dhe aspektin ligjor te sistemit bankar dhe financiar ne Shqiperi;
 • Të ketë aftësi shumë të mira profesionale, analitike dhe komunikimi, te jete i përgjegjshëm dhe bashkepunues në punën në grup;Përvoja në bankë apo insituticion financiar Jo-Banke do të ishte e preferueshme (minimumi 2 vjet);
 • Njohuri shumë të mira dhe aftësi komunikimi në anglisht;

Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

 • Jep opinione/udhëzime për dokumentacionin ligjor, duke përfshirë marrëdhëniet institucionale me klientelën dhe Sherbimin Permbarimor.
 • Shqyrton dokumentacionin e duhur të kolateralit dhe të kredisë, si dhe interpreton ndikimin e ligjeve, të rregulloreve, të politikave te shoqerise dhe të procedurave të ndryshme.
 • Eshtë përgjegjës për të siguruar përputhjen ligjore, duke perceptuar sjelljen në rrezik të Huamarrësit, dhe të Bashkëgarantuesit, ashtu sikurse përcaktohet në Manualet/Rregulloret e Administrimit të Kredisë dhe në Politikat e Kreditimit të Fondit Besa SHA.
 • Mban marredheniet me Sherbimin Permbarimor, ndjek ekzekutimin e kolateralit nga permbaruesit gjyqesor, perpilon shkresat dhe korespondencat perkatese te procedurave permbarimore.
 • Jep asistence ligjore, drafton dhe rishikon kontrata apo  marrëveshje të ndryshme si dhe shkruan raporte, mendime, korrespondenca dhe shkresa të tjera ligjore.
 • Realizon detyra të tjera kurdoherë që kërkohen nga supervizorët.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 • Kërkesë për punësim;
 • Curriculum Vitae;
 • Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
 • Dëshmi të ndryshmë kualifikimi;Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
 • Fotografi (1 copë)

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 31 Janar 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më  poshtë:

[email protected]

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtarë në internet : www.fondibesa.com.

 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...