fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin HELP DESK, Prane Departamentit IT për Zyrën Qëndrore.

     Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Arsim të lartë në degët Informatikë, Inxhinjeri Kompjuterash;
 • Të kënë njohuri në sistemet e sigurisë së të dhënave, si antivirus etj.
 • Të kenë njohuri të mira Printera, Fotokopje dhe Skanera;
 • Të kënë aftësi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
 • Preferohet të kënë eksperiencë punë në sektorë të ngjashëm, në sistemin bankar e  financiar;
 • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;
 • Të kënë njohuri të mira në gjuhën e huaj anglisht;

 Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

 • Shërben si pika e parë e kontaktit, në email ose telefon, për gjithë punonjësit e Fondi Besa të cilët kërkojnë asistencë teknike të IT.
 • Kryen zgjidhjen e problemeve në distancë përmes teknikave diagnostikuese dhe pyetjeve përkatëse
 • Përcakton zgjidhjen e duhur mbi informacionet  dhe detajet e dhëna nga punonjësit
 • Orienton punonjësin përgjatë procesit të zgjidhjes së problemit
 • Drejton çështjet e pazgjidhura në nivelin tjetër të personelit mbështetës IT
 • Ofron informacion të saktë mbi produktet ose shërbimet e IT
 • Regjistron ngjarjet/problemet dhe zgjidhjen e tyre në regjistrat e HelpDesk
 • Ndjek dhe përditëson mbi statusin e cështjes së punonjësve dhe informacionet përkatëse
 • Përcjell çdo feedback ose sugjerim nga punonjësit mbi cështjen te ekipi i duhur i brendshëm
 • Identifikon dhe sugjeron përmirësime të mundshme në procedurat e Helpdesk.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqësin dokumentet e mëposhtme:

 • Curriculum Vitae;
 • Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
 • Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
 • Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
 • Fotografi (1 copë)

 Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 22 Shkurt 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

[email protected]

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com.

 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...