fbpx

Njoftim punesimi – Keshilltar IT & Menaxher projekti


NJOFTIM PUNESIMI

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin Keshilltar IT & Menaxher Projekti per Zyren Qendrore:

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

 1. Arsim i lartë në fushën e teknologjisë së informacionit.
 2. Eksperiencë ne sistemet CBS (Core Banking System) minimumi 3 vjet.
 3. Eksperiencë të ngjashme në fushën e teknologjisë së informacionit në institucione financiare (microfinancë, bankë).
 4. Preferohet te kete eksperiencë pune mbi 10 vjet në fushën e teknologjisë së informacionit.
 5. Aftësi të mira analitike dhe komunikuese për të kuptuar dhe zbatuar objektivat e Institucionit në fushën e IT – së.
 6. Njohuri të pergjithshme në përdorimin e sistemeve të operimit si LINUX, Windows Server 2012 dhe më pas, etj.
 7. Njohuri të pergjithshme në teknologjitë e rrjetit si LAN, MAN, WAN, router, switches, etj.
 8. Njohuri të pergjithshme në gjuhet e programimit C ++, C #, Java, PHP, NET ose Python.
 9. Njohuri të mira në SQL server 2012/2014 ose Oracle.
 10. Aftësi organizimi, eksperte për zgjidhjen e problemeve dhe në trajtimin e situatave të vështira dhe për të zhvilluar zgjidhje.
 11. Aftësi të mira dhe bashkëpunuese për të punuar i pavarur dhe në grup.
 12. Aftësi në menaxhimin e kohës për të arritur afatet dhe dhënë rezultatet maksimale.
 13. Certifikim ITIL ose COBIT e preferuar.

Detyrat kryesore per te cilat do te jete pergjegjes:

 1. Të ofrojë rekomandime në perdorimin e teknologjisë për të arritur qëllimet dhe objektivat e institucionit.
 2. Të rekomandojë dhe monitorojë përcaktimin e kërkesave të sistemeve të informacionit dhe realizimin e objektivave të projekteve të IT.
 3. Të ofrojë këshilla mbi zgjidhje teknike dhe platformat software në infrastrukturën aktuale të IT me qëllim përmirësimin e proceseve.
 4. Të monitorojë implementimin e sistemeve dhe programeve të reja, dhe problemeve të ndryshme që mund të lindin.
 5. Të analizojë problemet e mundshme dhe të prezantojë me shkrim ose verbalisht mënyrat e zgjidhjes së tyre.
 6. Të trajnoj dhe asistoj userat ne lidhje me implementimin e sistemeve te reja
 7. Të monitorojë zbatimin e masave të sigurisë së informacionit në departamentin e IT.

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

 1. Kerkese per punesim
 2. Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kerkuar te dergohet me email brenda dates 31 Mars 2021 ne adresen tone zyrtare te Institucionit sa me poshte:

[email protected]

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet
www.fondibesa.com.