fbpx

Dorëzanës


Dorëzanës është personi që detyrohet t’i sigurojë kreditorit ekzekutimin e detyrimit të një personi të tretë (debitori). Dorëzania është e vlefshme edhe kur debitori nuk ka dijeni për të. Dorëzanësi përgjigjet për të gjitha detyrimet e debitorit.