Institutional Development

 

1994:

Beginning of activity as a Urban Microcredit Department in the framework of the Albanian Development Fund.

1999:

Establishment of BESA Foundation as a non-government, non-political and non-profit organization, with SOROS Foundation as Founder.

2008:

Decision to transform from an NGO into a joint-stock company, in compliance with the Albanian legislation.

2008:

Lincensed by the Bank of Albania as Non-Bank Financial Institution.

2009:

Fondi BESA assets and staff were transferred to Fondi BESA sh.a.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.