Legal and Regulatory Framework

 

Laws and Regulations for Non-Bank Financial Institution operating in lending and Credit and Saving Associations.

Fondi BESA activity is based on the following legal and regulatory framework:

Law no.9662, dated 18.12.2006 amended by law no.18481, 17.11.2011 “ On Banks in Republic of Albania”.

Regulation “On granting a license to non-bank financial institutions to conduct activity”, approved by the Supervisory Council Decision No. 11 of 25/02/2009 and amended by Decision No. 43 of 15/06/2011.

“Regulation on Supervision Norms of Non-Bank Financial entities”.

The reporting system for non-bank financial institutions, approved by the Supervisory Council Decision No. 26 of 14/04/2010.

Regulation “On the management of risk in the activity of non-bank financial institutions”, approved by the Supervisory Council Decision No. 25 of 24/03/2010 and amended by the Supervisory Council Decision No. 90 of 22/12/2010.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.