fbpx

Kuadri Ligjor dhe Rregullator

 

Ligjet dhe Rregulloret për Institucionet Financiare Jo-Bankë që operojnë në kredidhënie

Aktiviteti i Fondit BESA sh.a bazohet në kuadrin e mëposhtëm ligjor dhe rregullator:

Ligji nr. 9662, datë 18.12.2006 i amenduar me ligjin nr. 18481, 17.11.2011 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”

Rregullorja “Për licencimin e institucioneve financiare jo-bankë për ushtrimin e aktivitetit”, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Nr. 11, datë 25.02.2009 dhe amenduar me Vendim Nr. 43, datë 15.06.2011.

“Rregullorja për Normat e Mbikëqyrjes së subjekteve Financiare Jo-bankë”.

Sistemi raportues për institucionet financiare jo-bankë, miratuar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës Nr. 26, datë 14.04.2010.

Rregullorja “Për menaxhimin e riskut në aktivitetin e institucioneve financiare jo-bankë”, miratuar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës Nr. 25, datë 24.03.2010 dhe amenduar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës Nr. 90, datë 22.12.2010.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position CASHIER for the city of Lushnjës...
  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh. a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...