Kuadri Ligjor dhe Rregullator

 

Ligjet dhe Rregulloret për Institucionet Financiare Jo-Bankë që operojnë në kredidhënie

Aktiviteti i Fondit BESA sh.a bazohet në kuadrin e mëposhtëm ligjor dhe rregullator:

Ligji nr. 9662, datë 18.12.2006 i amenduar me ligjin nr. 18481, 17.11.2011 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”

Rregullorja “Për licencimin e institucioneve financiare jo-bankë për ushtrimin e aktivitetit”, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Nr. 11, datë 25.02.2009 dhe amenduar me Vendim Nr. 43, datë 15.06.2011.

“Rregullorja për Normat e Mbikëqyrjes së subjekteve Financiare Jo-bankë”.

Sistemi raportues për institucionet financiare jo-bankë, miratuar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës Nr. 26, datë 14.04.2010.

Rregullorja “Për menaxhimin e riskut në aktivitetin e institucioneve financiare jo-bankë”, miratuar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës Nr. 25, datë 24.03.2010 dhe amenduar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës Nr. 90, datë 22.12.2010.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.