Strategjia e Fondit BESA për të ardhmen

 

Strategjia kryesore e Fondit BESA sh.a. për të ardhmen është të forcojë operacionet e tij bazë në biznesin themelor – aktivitetin huadhënës, duke u përpjekur të mbetet një nga aktorët më të rëndësishëm të sektorit mikrofinanciar në Shqipëri. Në kontekstin e statusit si institucion financiar jo bankë, Fondi BESA shqyrton mundësitë për zgjerimin e mëtejshëm të gamës së produkteve dhe shërbimeve financiare të ofruara si dhe shtrirjen e tij në zona të reja.

 

Në mbështetje të kësaj strategjie bazë, Fondi BESA sh.a. përqendron vëmendjen gjithashtu në:

 

  • Ruajtjen dhe përmirësimin e mëtejshëm të performancës së tij.
  • Përmirësimin e kapacitetit të sistemeve financiare dhe në zgjerimin e gamës së këtyre shërbimeve.
  • Rritjen e kapacitetit për adaptimin e teknologjive inovative që mund të zgjerojnë shtrirjen.
  • Përmirësimi i drejtimit, sistemeve të informacionit të menaxhimit, sistemeve të menaxhimit të riskut dhe matjes së performancës së institucionit.
  • Zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve sipas kërkesës së tregut të synuar.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.