fbpx

KREDI BUJQËSORE “BESA TURIZËM”


Fondi BESA ju ofron zgjidhjen më të mirë – Kredinë Bujqësore ”BESA TURIZËM”

Kredia “BESA TURIZËM” synon financimin e bizneseve që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit apo personat që duan të hapin një aktivitet në këtë sektor.

Me kredinë “Besa Turizëm” ju mund të vendosni vetë se sa do të jetë kësti që do të shlyeni në muaj.
Procedurat e aplikimit janë shumë të thjeshta dhe transparente!

Na vizitoni në njërën nga degët më të afërta të Fondit BESA, dhe stafi ynë do ju mirëpresë.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 6,000,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri në 10 vjet (120 muaj)
  KOMISIONI  1.5 deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Hipotekë deri në 600,000 Lekë (Peng)
Shumat mbi 600,000 Lekë:
Hipotekë, Barrë Siguruese
  RIPAGIMI I KREDISË I Çrregullt: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund te shlyhet me këste mujore jo të
rregullta, fleksibël sipas sezonalitetit. Shuma e pagesës do të llogaritet bazuar në të ardhurat mujore të klientit.
  INTERESI VJETOR 15% deri në 20%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

  

Shembull  
Shuma 300,000 Lekë
Kohëzgjatja 24 Muaj
Interesi Vjetor 20.00%
Komisioni në përqindje 3%
NEI 29.80%

KREDI BUJQËSORE “BESA AGRO”


    

• Jeni të interesuar që të zgjeroni fermën tuaj?
• A dëshironi të ndërtoni një serë, të blini fara apo makineri moderne bujqësore?
• Dëshironi të shtoni blegtorinë apo të përpunoni produktet blegtorale?

Fondi BESA ju ofron zgjidhjen më të mirë – Kredinë Bujqësore ”BESA AGRO”

Me kredinë bujqësore ju mund të vendosni vetë se sa do të jetë kësti që do të shlyeni në muaj.
Procedurat e aplikimit janë shumë të thjeshta dhe transparente! Na vizitoni në njërën nga degët më të afërta të Fondit BESA, dhe stafi ynë do ju mirëpresë.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 6,000,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri në 10 vjet (120 muaj)
  KOMISIONI  1.5 deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Hipotekë deri në 600,000 Lekë (Peng)
Shumat mbi 600,000 Lekë:
Hipotekë, Barrë Siguruese
  RIPAGIMI I KREDISË I Çrregullt: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund te shlyhet me këste mujore jo të
rregullta, fleksibël sipas sezonalitetit. Shuma e pagesës do të llogaritet bazuar në të ardhurat mujore të klientit.
  INTERESI VJETOR 15% deri në 20%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

  

 

Shembull  
Shuma 300,000 Lekë
Kohëzgjatja 24 Muaj
Interesi Vjetor 20.00%
Komisioni në përqindje 3%
NEI 29.80%

 

Për informacione të mëtejshme  ju lutem shkarkoni Fletëpalosjen

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO ...
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...