fbpx

KREDI BUJQËSORE “BESA AGRO”


    

• Jeni të interesuar që të zgjeroni fermën tuaj?
• A dëshironi të ndërtoni një serë, të blini fara apo makineri moderne bujqësore?
• Dëshironi të shtoni blegtorinë apo të përpunoni produktet blegtorale?

Fondi BESA ju ofron zgjidhjen më të mirë Kredisë bujqësore ”BESA AGRO”

Me kredinë bujqësore ju mund të vendosni vetë se sa do të jetë kësti që do të shlyeni në muaj.
Procedurat e aplikimit janë shumë të thjeshta dhe transparente! Na vizitoni në njërën nga degët më të afërta të Fondit BESA, dhe stafi ynë do ju mirëpresë.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 6,000,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri në 7 vjet (84 muaj)
  KOMISIONI  1-3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Kolateral deri në 600,000 Lekë
Shumat mbi 600,000 Lekë:
Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të kohëzgjatjes së kredisë.
  RIPAGIMI I KREDISË I Çrregullt: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund te shlyhet me këste mujore jo të
rregullta, fleksibël sipas sezonalitetit. Shuma e pagesës do të llogaritet bazuar në të ardhurat mujore të klientit.
  INTERESI  15% deri në 20%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

  

 

Shembull  
Shuma 300,000 Lekë
Kohëzgjatja 24 Muaj
Interesi Vjetor 20.00%
Komisioni në përqindje 2%
Komisioni në vlerë 6,000 Lekë
NEI 29.80%

 

Për informacione të mëtejshme dhe shembuj kredie me Interesin Efektiv ju lutem shkarkoni Fletëpalosjen