Misioni dhe Vlerat

Misioni i Fondit BESA sh.a është të ndihmojë në rritjen ekonomike dhe reduktimin e varfërisë së vendit në zonat urbane dhe gjysmë-urbane duke promovuar ndërmarrjet mikro dhe të vogla në Shqipëri.
Klientët e Fondit BESA sh.a përfshijnë njerëz nga të gjitha shtresat social-ekonomike, përfshirë të papunët dhe bizneset e sapokrijuara.

Vlerat

Fondi BESA sh.a ka pesë vlera bazë, të cilat rrjedhin natyrshëm nga misioni dhe qëllimet e tij: Respekti, Integriteti, Transparenca, Profesionalizmi dhe Qëndrueshmëria. Bazuar në këto vlera, Fondi BESA sh.a. ofron gjithë shërbimet financiare që u nevojiten klientëve në zonat urbane dhe gjysmë urbane në Shqipëri.

Respekti

Baza e bashkëpunimit të Fondi BESA sh.a. me partnerët, klientët dhe brenda institucionit është respekti, vlerësimi dhe përkushtimi.

Integriteti

Fondi BESA sh.a. është përkushtuar të jetë i ndershëm, i drejtë dhe i besueshëm në gjithë aktivitetet e ndërmarra nga institucioni.

Transparenca

Fondi BESA sh.a. e bazon aktivitetin dhe bashkëpunimin e tij me gjithë partnerët dhe klientët tek transparenca. Ne besojmë se transparenca do t’i ndihmojnë klientët të marrin vendime të pjekura se cilat produkte duhet të blejnë dhe me çfarë çmimi dhe të vlerësojnë siç duhet riskun dhe kthimet e kredisë.

Qëndrueshmëria

Fondi BESA sh.a. ka rritur gradualisht volumin e aktivitetit të tij duke i kushtuar vëmendje parimit se “mikrofinanca duhet të arrijë vetëmbajtje financiare, me qëllim që të arrijë një numër sa më të madh njerëzish. Ne e konsiderojmë qëndrueshmërinë financiare një kusht të nevojshëm për t’u ngritur në një nivel që i mundëson institucionit tonë t’i ofrojë shërbime mikrofinanciare një baze të madhe klientësh, duke qenë i pavarur nga subvencionet. Për këtë arsye volumi, cilësia, efikasiteti dhe produktiviteti konsiderohen aspektet më të rëndësishme të aktivitetit tonë. Kjo është arsyeja pse fokusi i menaxhimit dhe stafit është të përmirësojnë treguesit e performancës së aktivitetit.

Profesionalizmi

Fondi BESA sh.a. përdor ekspertizën dhe lehtësitë e duhura në shërbimet që u ofron klientëve dhe përpiqet të ruajë cilësinë dhe të ofrojë shërbime efikase për klientët e vetë. Punonjësit e dedikuar dhe të motivuar, të pajisur me njohuritë e kohës dhe vlerat më të mira personale sjellin zhvillim të institucionit.

Ne përpiqemi t’i shfrytëzojmë këto vlera personale me qëllim që të sigurojmë punonjës fleksibël dhe të orientuar në rritjen e rezultateve, të cilët do të jenë në gjendje të realizojnë synimet personale dhe të zhvillohen, në një linjë me arritjen e objektivave të biznesit të institucionit.

  

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.