fbpx

KREDI BIZNESI NE EURO


    

• A do të bëni një investim në monedhën EURO?
• A i keni të ardhurat tuaja në EURO?
• A kryen biznesi juaj transaksione me kompani ndërkombëtare?

 

Fondi BESA ju ofron kredi në monedhën evropiane EURO!

Kjo me qëllim që të lehtësojë procesin e investimit dhe të shlyerjes së kredisë duke ulur riskun e kursit të këmbimit me të cilin mund të përballet klienti.
Klienti nuk do të ketë asnjë ndryshim të këstit të kredisë edhe nëse ka luhatje të kursit të këmbimit valutor.

  

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  SHUMA  deri në 50,000 EURO
Për raste të veçanta Fondi BESA aplikon dhënien e kredive me shumë mbi 50,000 EURO
  MONEDHA  Euro
  AFATI  Deri 8 vjet (96 muaj) për shumat deri në 50,000 EURO
  KOMISIONI  1-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të kohëzgjatjes së kredisë.
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI  Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

Për informacione të mëtejshme dhe shembuj kredie me Interesin Efektiv ju lutem shkarkoni Fletëpalosje1 dhe Fletëpalosje2

 

Shembull :

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
5,00012960
15,00031584
21,00039996

  

Shifrat janë orientuese. Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës ma të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

Ju lutem shkarkoni fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

Apliko!