fbpx

Disa fjalë nga Drejtoresha e Departamentit të Burimeve Njerëzore

 
 
I dashur lexues,

Fondi Besa gjatë këtyre dy viteve të fundit është klasifikuar si një ndër 100 punëdhënësit më të mëdhenj dhe një ndër institucionet lider në fushën e mikrofinancës në Shqipëri. Me mbi 500 punonjës në të gjithë Shqipërinë, Fondi Besa ofron shërbime cilësore dhe i përgjigjet nevojave të klientëve në kohë reale.

Shërbimi i shpejtë dhe transparenca në marrëdhëniet me klientët dhe partnerët është ajo që e dallon Fondin Besa. Ne kujdesemi për klientët dhe jemi rritur bashkë me ta.
Suksesi i Fondit Besa do të vazhdojë të varet ndër të tjera edhe nga aftësia e institucionit për të mbajtur, motivuar dhe tërhequr punonjës me aftësi dhe eksperiencë, kontributi i të cilëve do ta ndihmojë atë të përballojë sfidat dhe të përfitojë më së shumti nga mundësitë që i ofron tregu.

Departamenti i Burimeve Njerëzore i kushton kujdes të veçantë rekrutimit të punonjësve të rinj, të cilët i konsideron vlerë për vazhdimësinë e aktivitetit të institucionit. Duke punuar nën moton që t’i gjesh vendit të punës njeriun e përshtatshëm, me njohuritë dhe cilësitë e duhura, Fondi Besa siguron një nivel të lartë trajnimi të tyre me qëllim krijimin e një ekipi solid i cili do të përmbushë më së miri misionin e Fondit Besa.

Nëse dëshironi të aplikoni për një vend të lirë pune pranë Fondit Besa, ju lutem aplikoni online, ose nëpërmjet postës elektronike në: mfi@besa.org.al ose dërgoni dokumentet në Zyrën e Burimeve Njerëzore pranë Zyrave Qendrore të Fondit Besa me adresë Rr: “Dritan Hoxha”, Laprake, Tiranë .

Gjithashtu, mund te dërgoni aplikimin tuaj pranë degës së Fondit Besa në qytetin tuaj. Ju lutem bashkë me aplikimin tuaj bashkëlidhni CV-në tuaj së bashku me letrën e interesit.

Jemi në pritje të aplikimit tuaj.

Edlira Qoli
Drejtore, Departamenti i Burimeve Njerëzore

 

  Apliko


  MashkullFemër

  Të dhënat tuaja:
  Informacioni i dërguar prej jush në momentin e regjistrimit dhe aplikimit online për një vend të lirë pune do të përdoret nga Fondi Besa sh.a. për aplikimin tuaj dhe për vendosur marrëdhëniet ndërmjet jush dhe Fondit Besa në vazhdimësi. Informacioni juaj mund t’i komunikohet kompanive të tjera brenda Fondit Besa si dhe agjentëve të cilët veprojnë në emër të Fondit, në rastet kur është e nevojshme dhe për të njëjtat qëllime sa më sipër. Informacioni juaj nuk do të përdoret për qëllime të ndryshme nga ato të përshkruara këtu dhe nuk do t’u komunikohet personave të paautorizuar brenda apo jashtë Fondit Besa. Fondi Besa do ta ruajë informacionin deri në një vit pas përditësimit të tij të fundit dhe mund ta përdorë atë për të vlerësuar përshtatshmërinë tuaj për pozicione të tjera punësimi brenda Fondit Besa. Informacioni juaj do të ruhet për më tepër se 1 vit me qëllim krijimin e dosjes suaj të aplikimit. Ju keni të drejtë të kërkoni me shkrim fshirjen e informacionit tuaj në çdo kohë. Ju lutem lexoni deklaratën e mëposhtme:

  Deklaratë:

  Vërtetoj se informacioni i dhënë prej meje është i vërtetë dhe i saktë. Pranoj se çdo shtrembërim, deklaratë e rremë apo e mangët mund të jetë shkak për refuzimin e aplikimit apo shkarkimin nga puna më vonë. Pranoj se procesi i aplikimit online konsiderohet si ekuivalent nëse aplikimi do të mbante firmën time.