fbpx

KREDI “VETËM PËR TY”


Tani mund të blini gjithçka me Kredinë “Vetëm për ty”:

– modelin e fundit të telefonit,
– laptopin e preferuar,
– pajisje elektroshtëpiake,
– mund të plotësoni çdo nevojë, pa u shqetësuar për paratë.

Fondi Besa ju mundëson financimin e produkteve që dëshironi brenda Qendrës Tregtare QTU, pa qenë e nevojshme të shkoni pranë zyrave tona.

Nëse keni nevojë të bëni zgjidhje të shpejtë dhe të thjeshtë, kjo kredi është zgjidhja ideale për ju!

Aprovimi:  30 minuta
Vetëm me Kartë Identiteti!

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

 

  SHUMA  Nga 30,000 deri në 200,000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 3 vjet (36 muaj)
  KOMISIONI  5%
  KOLATERALI         Pa Kolateral
  DORËZANËS/    GARANT        Pa Dorëzanës, Pa Garant
 RIPAGIMI I KREDISË      Flat  – këstet e kësaj kredie janë të barabartë për të gjithë periudhën e shlyerjes.
  INTERESI EFEKTIV -Nga 30,000 deri në 100,000 Lekë norma e interesit 35%

-Nga 100,001 deri në 200,000 Lekë norma e interesit 32%

  NEI   -Nga 30,000 deri në 100,000 Lekë, NEI 37.14%

-Nga 100,001 deri në 200,000 Lekë, NEI 41.20%

 

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

Tani është më e thjeshtë!

KREDI E SHPEJTË-Individ


 

Kredia e Shpejtë” për individ është mënyra më e lehtë për të marrë fondet që ju nevojiten.

 1. PA KOLATERAL, PA GARANTOR!
 2. Me procedura shumë të thjeshta
 3. Aprovimi i menjëhershëm!
 4. Shuma deri në 200,000 Lekë 

 

 • Produkti “KREDI E SHPEJTË” për Individë është produkt enkas për çdo individ pagamarrës, duke i dhënë fuqinë për të krijuar lirinë individuale financiare.
 • “Kredia e shpejtë” është e përdorshme për çdo qëllim, duke krijuar mundësinë jo vetëm të mbulimit të shpenzime të menjëhershme ose të paparashikuara, por edhe plotësimin e çdo nevoje.

Nëse keni nevojë të bëni zgjidhje të shpejtë dhe të lehtë, kjo kredi është zgjidhja ideale për ju!

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë deri në 200,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri 3 vjet ( 36 muaj)
  KOMISIONI  3%-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Kolateral
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI   29.00%
  NEI  33.18%

 

Për informacione të mëtejshme  ju lutem shkarkoni Fletëpalosjen

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
100,0005,54024
200,0008,38136
 

KREDI PËR INVESTIME NË BANESË


 

Ambientet e banesës tuaj nuk kanë të bëjnë vetëm me vendosjen e një çatie dhe katër mureve. Ato janë reflektim i stilit dhe personalitetit tuaj. Mbajtja e tyre në gjendje të mirë kërkon rinovimin herë pas here, sepse estetika dhe komoditeti kanë rëndësi aq sa vendndodhja dhe cilësia e ndërtimit. Nëse ju nevojiten fonde për të rinovuar ambientet e shtëpisë suaj, tashmë keni “Kredinë për Investime në Banesë” nga Fondi BESA.

Objekti i produktit të kredisë:
Ky produkt do të jetë i orietuar ndaj individëve/familjeve, të cilët dëshirojnë që të investojnë për:

 • Përmirësimin/ Rinovimin e apartamentit/ shtëpisë së banimit
 • Zgjerimin e apartamentit/ shtëpisë së banimit
 • Blerje toke dhe/ose mbulimin e shpenzimeve të dokumentacionit, për qëllime banimi ose investimi (psh.pa pagesë të tarifave për legalizimin e shtëpisë etj.).

Përfituesit:

  • Çdo individ që i lind nevoja të përmirësojë kushtet e shtëpisë së tij, të bëjë një shtesë, mobilim të ri, apo për mirëmbajtjen e saj.

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 1,500,000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 5 vjet (60 muaj)
  KOMISIONI  1-3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  INTERESI EFEKTIV      21% deri në 25.2% 
  NEI   23.14% deri në 28.32% 
 RIPAGIMI I KREDISË      •  Flat  – kjo është e barabartë për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
90,0004,70524
150,0005,79136

KREDI PËR GRATË


Fondi BESA sh.a ka për qëllim forcimin e rolit të gruas në jetën ekonomike të komunitetit, si dhe përmirësimin e kushteve të familjeve të tyre.

Objekti i produktit të kredisë:

“KREDIA PËR GRATË” është kredi e dizenjuar enkas për gratë:

 • Që dëshirojnë të realizojnë ëndërrat dhe dëshirat e tyre konsumatore .

Përfituesit:
Nga kjo kredi përfiton çdo grua, e cila ka nevojë të përballojë shpenzimet urgjente.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 200,000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 3 vjet (36 muaj)
  KOMISIONI  1-3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Pa Kolateral
 RIPAGIMI I KREDISË      Flat  – kjo është barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
  INTERESI EFEKTIV 29%
  NEI     33.18%

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
90,0003,77136
200,0007,08548

KREDIA KONSUMATORE


 

Kredia Konsumatore ju mbështet në realizimin e dëshirave tuaja!

Për të gjithë ju që dëshironi të rinovoni shtëpinë, të blini mobilje të reja, të riparoni makinën, apo të udhëtoni, tani vendimi është më i lehtë sepse Fondi BESA është pranë jush me Kredinë Konsumatore!

Nëse keni nevojë për financim deri në vlerën 200.000 Lekë për nevoja konsumatore, ju mund të merrni kredi shpejt dhe lehtë.

 • Kredia Konsumatore përshtatet në afate dhe shumë sipas nevojave dhe kërkesave tuaja.
 • Kredia ju transferohet direkt në llogarinë tuaj, sapo të nënshkruhet kontrata.
 • Ne pranojmë kthimin e kredisë edhe para afatit, pa asnjë kosto shtesë.

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 200,000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 3 vjet (36 muaj)
  KOMISIONI  1-3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Hipotekë; Barrë Siguruese; Dorëzani
Vlera e kolateralit duhet të jetë 150% e shumës së kredisë.
 RIPAGIMI I KREDISË      Në preferencë të klientëve:
•  Flat  – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
•  Declining  – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur dhe këstet e kredisë duke u marrë.
  INTERESI EFEKTIV 24.50% deri në 27.50%, në varësi të:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë.
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë.

  NEI     27.45% deri në 31.25%

 

 

Shembull  
Shuma 200,000 lekë
Kohëzgjatja 24 Muaj
Interesi mujor 2.042%
Interesi Vjetor 24.50%
Komisioni në përqindje 1%
Komisioni në vlerë 600 lekë
NEI 30.11%

 

Ju lutemi klikoni këtu për fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor
• Per informacione të mëtejshme mbi interesin efektiv, ju lutemi klikoni ketu 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
80,0004,37124
200,0008,21936