fbpx

KREDI DIGJITALE


Kredia Digjitale ka si qëllim plotësimin e nevojave konsumatore të tregut tonë, në mënyrë të shpejtë dhe lehtësi në dokumentacion dhe kolateral.

Avantazhet e këtij produkti janë si më poshtë:

 • Proces shumë i thjeshtë dhe i shpejtë aplikimi;
 • Miratim shumë i shpejtë i kredisë dhe disbursim i menjëhershëm – Huadhënia digjitale ndihmon në uljen e kohës së miratimit të kredisë nga disa ditë në vetëm disa minuta, duke përdorur procese të automatizuara, nëpërmjet përdorimit të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale;
 • Dokumentacion i thjeshtuar për aplikim, vetëm një Dokument Identifikimit (Kartë Identiteti ose Pasaportë e vlefshme);
 • Firmosje Digjitale vetëm me një klikim;
 • Logimi në Portal, ku çdo klient (përdorues i portalit) mund të kontrollojë në kohë reale çdo kusht të kredisë së marrë (shumën e mbetur, pagesat e kryera, detyrimet sipas zërave, kontratën e kredisë, kalendarin e shlyerjes së kredisë, etj).

 

Klientët potencialë mund të aplikojnë për këtë produkt nëpërmjet tre kanaleve të ndryshme:

 1.  Aplikime Online nga WEB;
 2. Aplikime në Degën Digjitale;
 3. Aplikim direkt tek Partnerët tanë.

 

Përfituesit:     

 • Çdo individ shqiptar, i punësuar apo i vetëpunësuar, resident në Shqipëri;
 • Mosha e Aplikuesit për këtë kredi është nga 18 vjeç deri në 65 vjeç, në momentin e maturimit të kredisë;
 • Çdo klient, për herë të parë, të mbyllur dhe/ose aktiv në degët e Fondit BESA sh.a.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

 

  Shuma e kredisë deri në 200,000 Lekë
  Monedha Lekë
  Afati 3- 36 muaj
  Norma e interesit (vjetor) 0%
  Komisioni i Angazhimit në %

Aplikohet mbi shumen e principalit dhe pjesëtohet mbi afatin.

 

Në varësi të kohëzgjatjes së përzgjedhur të kredisë, i shpërndarë në këstet mujore (nga 9.13% deri ne 23.28%)
  Komisioni i Administrimit  ne %

Aplikohet mbi shumen e principalit.

 

 

 

Në varësi te kohëzgjatjes së përzgjedhur të kredisë, i shpërndarë në këstet mujore (nga 0.56% deri ne 3.19%)
  Dokumentacioni i kërkuar për aplikim (pjesë e dosjes së kredisë) Nëse është i punësuar / vetëpunësuar:
1. Kartë identiteti/pasaportë e huamarrësit

2. Pa dorëzanës

3. Pa person kontakti

Nëse ka aktivitet të licencuar:
1. Kartë identiteti/pasaportë e huamarrësit

2. Pa dorëzanës

3. Pa person kontakti

* Mund të shtohen dokumente të nevojshme, nëse gjykohet e arsyeshme nga Dega.
**Ky produkt aplikohet për: Individë / Biznes të licensuar / të Vetëpunësuar
  Komision për mbyllje të parakohshme të kredisë Afati i Kredisë            Komision Aplikimi

<1  vit                              0.5%

>1  vit                               1%

  Penalitetet 1.2% mbi Principalin e papaguar
  Kolaterali / Garancia Pa Kolateral
  Kontrata e Kredisë Kontrata e Kredisë pa noter
  Historiku i pagesave Status <=2 në tre muajt e fundit në Regjistrin e Kredisë në Bankën e Shqipërisë
  Aprovimi/ Disbursim 10 minuta / 15 minuta
  NEI 90%

 

Për aplikim ju lutem klikoni ketu :  Link

 

KREDI “VETËM PËR TY”


Tani mund të blini gjithçka me Kredinë “Vetëm për ty”:

– modelin e fundit të telefonit,
– laptopin e preferuar,
– pajisje elektroshtëpiake,
– mund të plotësoni çdo nevojë, pa u shqetësuar për paratë.

Fondi Besa ju mundëson financimin e produkteve që dëshironi brenda pak minutash.

Nëse keni nevojë të bëni zgjidhje të shpejtë dhe të thjeshtë, kjo kredi është zgjidhja ideale për ju!

Aprovimi:  30 minuta
Vetëm me Kartë Identiteti!

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

 

  SHUMA E KREDISË 30,000 Lekë deri në 200,000 Lekë
  MONEDHA LEK
  AFATI  30,000 – 100,000 lekë,       3 – 24 muaj
100,001 – 200,000 lekë,     3 – 36 muaj
  KOMISIONI  5%
  KOLATERALI         Pa Kolateral, Pa Dorëzanës, Na Noteri
  RIPAGIMI I KREDISË     
Në varësi të preferencës së klientit:
• Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
• Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar
 INTERESI VJETOR   
30,000 – 100,000 lekë,        norma e interesit 37 %
100,001 – 200,000 lekë,      norma e interesit 35 %
  DOKUMENTACIONI
Kartë identiteti/pasaportë huamarrësi
APROVIMI/DISBURSIMI 30 minuta
  NEI    

 

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të shkarkoni Fletëpalosjen 

 

KREDI PËR INVESTIME NË BANESË


 

Ambientet e banesës tuaj nuk kanë të bëjnë vetëm me vendosjen e një çatie dhe katër mureve. Ato janë reflektim i stilit dhe personalitetit tuaj. Mbajtja e tyre në gjendje të mirë kërkon rinovimin herë pas here, sepse estetika dhe komoditeti kanë rëndësi aq sa vendndodhja dhe cilësia e ndërtimit. Nëse ju nevojiten fonde për të rinovuar ambientet e shtëpisë suaj, tashmë keni “Kredinë për Investime në Banesë” nga Fondi BESA.

Objekti i produktit të kredisë

Ky produkt do të jetë i orientuar ndaj individëve/familjeve, të cilët dëshirojnë që të investojnë për:

 1. Përmirësimin/ Rinovimin e një apartamenti/ shtëpi banimi/blerje pajisjesh që sjellin rritjen e efiçencës së energjisë
 2. Zgjerimi i një apartamenti/shtëpi banimi
 3. Blerje toke dhe/ose mbulimi i shpenzimeve të dokumentacionin përkatës, për qëllime banimi ose investimi (p.sh. pagesë e tarifave për legalizimin e shtëpisë etj.).
 4. Investime mikse (kombinim i qëllimeve të mësipërmeve).

Përfitues:

 1. Çdo individ që i lind nevoja të ndryshoje diçka në shtëpinë e tij, të bëjë një shtesë, një mobilim të ri, apo për të zgjidhur probleme të ndryshme që mund t’i dalin në mirëmbajtjen e saj.
 2. Mosha e Aplikuesit/garantit, sipas manualit të kredisë.
 3. Për çdo klient (për herë të parë, të mbyllur dhe/ose aktivë).
  SHUMA E KREDISË
Shuma maksimale e kredisë 1,500,000 Lekë
  MONEDHA LEK
  AFATI  6 – 60 muaj
  KOMISIONI  1% deri në 3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të shumës së kredisë.
 RIPAGIMI I KREDISË       
INTERESI VJETOR 21.6% deri në 25.2%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti
 DOKUMENTACIONI     • Kartë identiteti/pasaportë dorëzanësi /ja, garantorët
• Çertifikatë familjare
• Vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi/ vetëdeklarim
• Preventiv punimesh i hartuar nga klienti
• Foto të ambienteve që do të rikonstruktohen
• Dokumentacioni i pronës/RBS (në rast se merret kolateral)
• Librezë OSHEE ose të Ujësjellësit me pagesa të rregullta mujore
  NEI   

Për informacione të mëtejshme ju lutem klikoni më poshtë

 

  1. Broshurë “Investo në Banesë”, Kliko këtu
  2. Broshurë “Kursimi i Energjisë”, Kliko këtu
  3. Kredi për Investime në Banesë
   – Fletëpalosje: Prodhimi vetjak i energjisë, 
   Kliko këtu
   – Fletëpalosje: Kursimi i energjisë, 
   Kliko këtu

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)Garancia
300,00011,77036RBS
600,00019,16548Hipotekë
800,00022,18660Hipotekë

*Shifrat janë orientuese.

**Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës më të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

KREDI PËR GRATË


Fondi BESA sh.a ka për qëllim forcimin e rolit të gruas në jetën ekonomike të komunitetit, si dhe përmirësimin e kushteve të familjeve të tyre.

“KREDIA PËR GRATË” është kredi e dizenjuar enkas për gratë që dëshirojnë të realizojnë ëndrrat dhe dëshirat e tyre konsumatore.

Përfituesit:
Nga kjo kredi përfiton çdo grua, e cila ka nevojë të përballojë shpenzimet urgjente.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

 

  SHUMA E KREDISË 30,000 Lekë deri në 300,000 Lekë
  MONEDHA LEK
  AFATI  6 – 36 muaj
  KOMISIONI  3% deri në 4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Pa Kolateral
 RIPAGIMI I KREDISË      Në varësi të preferencës së klientit:
• Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
• Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar
  INTERESI VJETOR 29%
DOKUMENTACIONI Nëse është e punësuar / vetëpunësuar:
• Kartë identiteti/pasaportë e huamarrësit
• Certifikatë familjare
• Vërtetim për të ardhurat
• Pa dorëzanës
* Mund të shtohen dokumente të nevojshme për vendimmarrje, nëse gjykohet e arsyeshme nga Dega.
APROVIMI/DISBURSIMI 8 orë pune
  NEI      

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosjen 

 

KREDIA KONSUMATORE


 

Kredia Konsumatore ju mbështet në realizimin e dëshirave tuaja!

Për të gjithë ju që dëshironi të blini pajisje të reja, makinën, të shkoni me pushime, tani vendimi është më i lehtë sepse Fondi BESA është pranë jush me Kredinë Konsumatore!

Nëse keni nevojë për financim deri në vlerën 600.000 Lekë për nevoja konsumatore, ju mund të merrni kredi shpejt dhe lehtë.

 • – Kredia Konsumatore përshtatet në afate dhe shumë sipas nevojave dhe kërkesave tuaja.
 • – Kredia ju transferohet direkt në llogarinë tuaj, sapo të nënshkruhet kontrata.
 • –  Ne pranojmë kthimin e kredisë edhe para afatit, pa asnjë kosto shtesë.

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

  SHUMA E KREDISË
Deri në 600,000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 4 vjet (48 muaj)
  KOMISIONI  1.5% deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Pa kolateral
 RIPAGIMI I KREDISË      Në preferencë të klientëve:
•  Flat  – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
•  Declining  – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur dhe këstet e kredisë duke u marrë.
  INTERESI VJETOR 28% deri në 33%

Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

  NEI      

 

Shembull :

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
300,00013,23336
500,00017,42648

*Shifrat janë orientuese.

**Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës më të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.