Këshilli Mbikëqyrës

 

Këshilli Mbikëqyrës kryen funksion mbikëqyrës për të gjithë veprimtarinë e Fondit BESA. Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga tre deri në 21 anëtarë, të cilët nuk mund të jenë dhe Administratorë të Shoqërisë.
Këshilli Mbikëqyrës kryesohet nga Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës dhe përbëhet si më poshtë:

• Kryetari
• Zëvendëskryetar
• 5 anëtarë të tjerë,

të cilët i ushtrojnë funksionet e tyre gjatë tërë periudhës së mandatit të dhënë.

Të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen dhe emërohen nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e votave të aksionarëve që marrin pjesë. Kohëzgjatja e anëtarëve të parë të Këshillit Mbikëqyrës është 3 vjet, me të drejtë rizgjedhje.

Znj. ALBANA GJINOPULLI
Kryetare e Këshillit Mbikqyrës

Z. BARDHYL ÇEKU
Zv.Kryetar i Këshillit Mbikqyrës

Znj. ERBLINA FETAHU
Anëtare e Këshillit Mbikqyrës

Z. BAHRI MUSABELLIU
Anëtar i Keshillit Mbikqyrës

Z. PIOTR KORYNSKI
Anëtar i Këshillit Mbikqyrës

Z. GEORGI BRESKOVSKI
Anëtar i Këshillit Mbikqyrës

Z. NEAL DELAURENTIS
Anëtar i Këshillit Mbikqyrës

  

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.