fbpx

Këshilli Mbikëqyrës

 

Këshilli Mbikëqyrës kryen funksion mbikëqyrës për të gjithë veprimtarinë e Fondit BESA. Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga tre deri në 21 anëtarë, të cilët nuk mund të jenë dhe Administratorë të Shoqërisë.
Këshilli Mbikëqyrës kryesohet nga Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës dhe përbëhet si më poshtë:

• Kryetari
• Zëvendëskryetar
• 5 anëtarë të tjerë,

të cilët i ushtrojnë funksionet e tyre gjatë tërë periudhës së mandatit të dhënë.

Të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen dhe emërohen nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e votave të aksionarëve që marrin pjesë. Kohëzgjatja e anëtarëve të parë të Këshillit Mbikëqyrës është 3 vjet, me të drejtë rizgjedhje.

Znj. ALBANA GJINOPULLI
Kryetare e Këshillit Mbikqyrës

Z. BARDHYL ÇEKU
Zv.Kryetar i Këshillit Mbikqyrës

Znj. IRENA KITA
Anëtare e Këshillit Mbikqyrës

Z. BAHRI MUSABELLIU
Anëtar i Keshillit Mbikqyrës

Z. PIOTR KORYNSKI
Anëtar i Këshillit Mbikqyrës

Z. GEORGI BRESKOVSKI
Anëtar i Këshillit Mbikqyrës

Z. NEAL DELAURENTIS
Anëtar i Këshillit Mbikqyrës