fbpx

Zhvillimi i Burimeve Njerëzore

 

Burimet njerëzore janë një faktor i rëndësishëm në suksesin e Fondit BESA sh.a. I gjithë stafi i Fondit BESA sh.a. kanë Diplomë Universiteti në degë të ndryshme; pjesa më e madhe e tyre janë diplomuar në Fakultetet e Ekonomisë. Një pjesë e rëndësishme e zhvillimit të Burimeve Njerëzore ka qenë trajnimi i stafit kryesisht në Shqipëri, por edhe jashtë vendit, në Institucione të ngjashme. Stafi ynë mund të përshkruhet si staf me eksperiencë, i motivuar, i ndershëm dhe i hapur për të mësuar të rejat.

Trajnime

Zhvillimi i aftësive të stafit në Fondin BESA sh.a. është i rëndësishëm për të arritur performancë të lartë dhe sukses. Kapaciteti i drejtuesve dhe menaxherëve kombinohet me aftësitë menaxheriale të stafit në të gjithë hallkat e institucionit.

Duke qenë se ne i konsiderojmë njerëzit një aset, jemi të përkushtuar të krijojmë një kulturë të vazhdueshme të mësuari brenda institucionit që synon ngritjen dhe përmirësimin e kapacitetit të stafit. Përveç fondeve të disponueshme, ne besojmë se suksesi ynë është bërë i mundur në sajë të stafit të trajnuar, fleksibël dhe efektiv në përballimin e sfidave dhe përmbushjen e objektivave.

Për këtë arsye, çdo vit hartohen plane për trajnimin e stafit ku përcaktohen format e ndryshme të zhvillimit, duke filluar nga një orientim i mirë-dizenjuar, që mund të ndihmojnë në sigurojmë një staf produktiv dhe të kënaqur deri në trajnime për aftësi specifike, duke i drejtuar dhe këshilluar (në lidhje me trajnimin) dhe shkëmbimin e eksperiencës.

Trajnimi dhe zhvillimi është një proces i vazhdueshëm që synon përmirësimin e performancës së stafit në pozicionin aktual: duke përmirësuar eficencën dhe produktivitetin e tyre dhe duke forcuar bazën për arritjet afatgjata. Në anën tjetër, së bashku me avantazhet e përgjithshme në institucion, duke marrë trajnimin e duhur, shtohet kënaqësia e stafit në punë duke pasur një njohuri më të thelluar lidhur me detyrat e tij dhe duke rritur konfidencën e tyre, gjë e cila shton gjithashtu entuziazmin për punën dhe përkushtimin në institucion.

  

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPEATOR for the city of Berat.....
  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces Competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...