Zhvillimi i Burimeve Njerëzore

 

Burimet njerëzore janë një faktor i rëndësishëm në suksesin e Fondit BESA sh.a. I gjithë stafi i Fondit BESA sh.a. kanë Diplomë Universiteti në degë të ndryshme; pjesa më e madhe e tyre janë diplomuar në Fakultetet e Ekonomisë. Një pjesë e rëndësishme e zhvillimit të Burimeve Njerëzore ka qenë trajnimi i stafit kryesisht në Shqipëri, por edhe jashtë vendit, në Institucione të ngjashme. Stafi ynë mund të përshkruhet si staf me eksperiencë, i motivuar, i ndershëm dhe i hapur për të mësuar të rejat.

Trajnime

Zhvillimi i aftësive të stafit në Fondin BESA sh.a. është i rëndësishëm për të arritur performancë të lartë dhe sukses. Kapaciteti i drejtuesve dhe menaxherëve kombinohet me aftësitë menaxheriale të stafit në të gjithë hallkat e institucionit.

Duke qenë se ne i konsiderojmë njerëzit një aset, jemi të përkushtuar të krijojmë një kulturë të vazhdueshme të mësuari brenda institucionit që synon ngritjen dhe përmirësimin e kapacitetit të stafit. Përveç fondeve të disponueshme, ne besojmë se suksesi ynë është bërë i mundur në sajë të stafit të trajnuar, fleksibël dhe efektiv në përballimin e sfidave dhe përmbushjen e objektivave.

Për këtë arsye, çdo vit hartohen plane për trajnimin e stafit ku përcaktohen format e ndryshme të zhvillimit, duke filluar nga një orientim i mirë-dizenjuar, që mund të ndihmojnë në sigurojmë një staf produktiv dhe të kënaqur deri në trajnime për aftësi specifike, duke i drejtuar dhe këshilluar (në lidhje me trajnimin) dhe shkëmbimin e eksperiencës.

Trajnimi dhe zhvillimi është një proces i vazhdueshëm që synon përmirësimin e performancës së stafit në pozicionin aktual: duke përmirësuar eficencën dhe produktivitetin e tyre dhe duke forcuar bazën për arritjet afatgjata. Në anën tjetër, së bashku me avantazhet e përgjithshme në institucion, duke marrë trajnimin e duhur, shtohet kënaqësia e stafit në punë duke pasur një njohuri më të thelluar lidhur me detyrat e tij dhe duke rritur konfidencën e tyre, gjë e cila shton gjithashtu entuziazmin për punën dhe përkushtimin në institucion.

  

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.