fbpx

KREDI “BESA TURIZËM”


Fondi BESA ju ofron zgjidhjen më të mirë – Kredinë Bujqësore ”BESA TURIZËM”

Kredia “BESA TURIZËM” synon financimin e bizneseve që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit apo personat që duan të hapin një aktivitet në këtë sektor.

Me kredinë “Besa Turizëm” ju mund të vendosni vetë se sa do të jetë kësti që do të shlyeni në muaj.
Procedurat e aplikimit janë shumë të thjeshta dhe transparente!

Na vizitoni në njërën nga degët më të afërta të Fondit BESA, dhe stafi ynë do ju mirëpresë.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

  SHUMA E KREDISË deri në 6,000,000 Lekë
  MONEDHA  Lek
  AFATI  Deri në 7 vjet (84 muaj)
  KOMISIONI  1.5 deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të shumës së kredisë.
  RIPAGIMI I KREDISË I Çrregullt: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund te shlyhet me këste mujore jo të
rregullta, fleksibël sipas sezonalitetit.
  INTERESI VJETOR 15% deri në 20%

Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

  NEI   

 

Shembull:

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)Garancia
500,00014,95048RBS
800,00023,50048Hipotekë
1,500,00037,28060Hipotekë

*Shifrat janë orientuese.

**Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës më të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

KREDI PËR GRATË NË BIZNES


Fondi BESA sh.a ka për qëllim forcimin e rolit të gruas në jetën sociale dhe ekonomike të komunitetit si dhe nxitjen e iniciativave të grave sipërmarrëse.

Objekti i produktit të kredisë

Kjo kredi është e dizenjuar enkas për gratë, të cilat:

  • Kanë nevojë të financojnë biznesin e tyre (sipërmarrjet private që janë të  përfshira në shërbime të ndryshme, prodhim/përpunim/tregti me pakicë etj.)
  • Kanë për qëllim të shfrytëzojnë kredinë për qëllime agrobiznesi.

Përfituesit:
Nga kjo kredi përfiton çdo grua, e cila ka apo dëshiron të ketë biznesin e saj, është pronare apo menaxhon një biznes.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

 

  SHUMA E KREDISË 30,000 Lekë deri në 300,000 Lekë
  MONEDHA LEK
  AFATI  6 – 36 muaj
  KOMISIONI  3% deri në 4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Pa Kolateral
 RIPAGIMI I KREDISË      Në varësi të preferencës së klientit:
• Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
• Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar
  INTERESI VJETOR 27% – nëse biznesi është i licencuar
29% – nëse biznesi është në proces licencimi

Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

DOKUMENTACIONI Nëse është e punësuar / vetëpunësuar:
1. Kartë identiteti/pasaportë e huamarrësit
3. Pa dorëzanës
4. Certifikatë familjare
 
Nëse ka aktivitet të licencuar:
1. Certifikatë e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)
2. Kartë identiteti/pasaportë e huamarrësit
3. Pa dorëzanës
4. Foto të aktivitetit

* Mund të shtohen dokumente të nevojshme për vendimmarrje, nëse gjykohet e arsyeshme nga Dega.

APROVIMI/DISBURSIMI 8 orë pune
  NEI      

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

 

KREDI PËR RININË


Jeni i ri midis 18 – 28 vjeç dhe pa eksperiencë në biznes, por keni një ide të mirë biznesi? – Ne ju financojmë!

Kjo është një kredi afatshkurtër dhe afatmesme që synon të rinjtë, të cilët janë ekonomikisht aktivë në zonat urbane apo rurale të vendit, me qëllim nxitjen e vetëpunësimit, frenimin e emigracionit dhe përfshirjen e tyre sociale.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

  SHUMA  Deri në 1,500,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri në 6 vjet (72 muaj)
  KOMISIONI  1.5 deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Barrë Siguruese
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI VJETOR 18%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti
  NEI  

  

KREDI BIZNESI NË LEK


    

• Dëshironi të zgjeroni biznesin?
• Mendoni të blini pajisje apo makineri të reja?
• Keni ide dhe iniciativë për të filluar një biznes të ri?

 

Këto mund t’i realizoni nëpërmjet produktit tonë  “Kredi Biznesi”

Fondi BESA ju mbështet me financim të çdo aktiviteti që gjeneron të ardhura, për të finalizuar projektet tuaja, për të përmirësuar teknologjinë, për blerjen e pajisjeve dhe makinerive, shtimin e inventarit etj.

Me Kredinë e Biznesit, ju nuk do të përballeni me asnjë ndryshim të normave të interesit përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë. Kjo me qëllim që ju të keni mundësi të planifikoni që në momentin e marrjes së kredisë se cila do të jetë shuma e këstit të kredisë që do të paguani çdo muaj.

 

Kriteret për të përfituar kredinë:

  • Klientët që aplikojnë duhet të kenë njohuri dhe përvojë për aktivitetin të cilin kërkojnë të investojnë.
  • Klientët duhet të zotërojnë 30% të fondeve që nevojiten për financim dhe Fondi BESA ofron deri në 70% të vlerës së investimit.

  

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

SHUMA E KREDISË deri në 15,000,000 lekë
MONEDHA LEK
AFATI Deri 10 vjet (120 muaj) Lekë
KOMISIONI 1.5% deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
KOLATERALI Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të shumës së kredisë.
RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
INTERESI VJETOR 17% deri në 26%

Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

NEI  

Shembull :

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)Garancia
500,00016,30048RBS
1,000,00028,76860RBS
1,500,00037,69072Hipotekë

Shifrat janë orientuese.

Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës më të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosjen.

SHËNIM:
Llojet e mëposhtme të biznesit nuk e përfitojnë këtë kredi:
• klubet/ kazinotë,
• lojëra fati / automate me monedhë,
• agjencitë/shërbimet e sigurimit,
• partitë politike,
• aktivitete pornografike, ose të ngjashme,
• tregtia dhe prodhimi i armëve,
• si dhe çdo lloj aktiviteti i cili dëmton mjedisin

KREDI BIZNESI NE EURO


• A do të bëni një investim në monedhën EURO?
• A i keni të ardhurat tuaja në EURO?
• A kryen biznesi juaj transaksione me kompani ndërkombëtare?

Fondi BESA ju ofron kredi në monedhën evropiane EURO!

Kjo me qëllim që të lehtësojë procesin e investimit dhe të shlyerjes së kredisë, duke ulur riskun e kursit të këmbimit me të cilin mund të përballet klienti.

Klienti nuk do të ketë asnjë ndryshim të këstit të kredisë edhe nëse ka luhatje të kursit të këmbimit valutor.

Klientët duhet të zotërojnë 30% të fondeve që nevojiten për financim dhe Fondi BESA ofron deri në 70% të vlerës së investimit.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

  SHUMA E KREDISË 150,000 Euro
  MONEDHA  Euro
  AFATI  Deri 8 vjet (96 muaj) për shumat deri në 60,000 Euro
Deri 10 vjet (120 muaj) për shumat mbi 60,000 Euro
  KOMISIONI  1,5% deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të shumës së kredisë.
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI VJETOR

16% – 25%

Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

  NEI  

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosje1.

Shembull :

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)Garancia
5,00014160RBS
10,00027660Hipotekë
25,00061372Hipotekë
65,0001,171120Hipotekë

Shifrat janë orientuese.

Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës më të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosjen.

 

KREDI PERSONALE


    

Nëse biznesi juaj është në proces licencimi dhe ju keni nevojë për financim, ne ju mbështesim të vazhdoni aktivitetin tuaj.

Interes i pandryshuar për gjithë periudhën e kredisë!

Mundësi shlyerje në avancë, pa asnjë komision apo gjobë shtesë!

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

  SHUMA E KREDISË
Shuma maksimale e kredisë 2,000,000 Lekë
  MONEDHA  LEK
  AFATI  Deri në 7 vjet (84 muaj)
  KOMISIONI  1.5 deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Deri në 600,000 Lekë: Pa Hipotekë (Peng/ Dorëzani)
Mbi 600,000 Lekë: (Hipotekë/Barrë Siguruese)
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI VJETOR 23% deri në 29%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti
  NEI  

 

Shembull :

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)Garancia
400,00013,94048Peng/Dorëzani
7,000,00020,95860RBS
1,500,00039,49072Hipotekë

*Shifrat janë orientuese.

**Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës më të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

KREDIA “MBËSHTESIM BIZNESIN TUAJ”


Kredia “Mbështesim Biznesin tuaj” është një produkt kredie në kuadër të Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Fondit Besa sh.a dhe Fondit Evropian të Investimeve (EIF). 

Kush mund të aplikojë?

Sipërmarrësit, të cilët zotërojnë dhe synojnë të zgjerojnë mikro-ndërmarrjet e tyre ekzistuese apo ata, të cilët synojnë të krijojnë një biznes të ri (sipërmarrje të vogël), në zonat urbane dhe rurale në Shqipëri.

 

Qëllimi i Kredisë


• Kjo kredi ka si qëllim rritjen e aksesit në financim për sipërmarrësit mikro dhe të vegjël që operojnë në zona rurale dhe urbane në Shqipëri.
Kriteret pranueshmërisë


(a) Kompani, sipërmarrje, firmë, biznes, pronar i vetëm ose subjekt tjetër ligjor, i krijuar në përputhje me legjislacionin shqiptar ose një individ i regjistruar si sipërmarrës në përputhje me legjislacionin shqiptar.
(b) Huamarrësi, sipas njohurive të tij, nuk duhet që të jetë në një situatë përjashtimore.
(c) Huamarrësi nuk duhet që të jetë subjekt i ndonjë procedure për mungesë likuiditeti, falimentimi ose në pozita të ngjashme për shkak të kërkesave të kreditorëve të tij.
(d) Huamarrësi nuk duhet të jetë një person i sanksionuar dhe nuk është në shkelje të masave kufizuese.
(e) Huamarrësi nuk duhet të përfshijë në aktivitetet e tij të biznesit asnjë aktivitet të paligjshëm sipas legjislacionit në fuqi në Shqipëri.
(f) Huamarrësi nuk duhet të angazhohet në asnjë aktivitet të paligjshëm.
KARAKTERISTIKAT E KREDISË


SHUMA E KREDISË
• 300,000 Lekë deri në 3,000,000 Lekë
• 2,000 Euro deri në 25,000 Euro


MONEDHA
• LEK/EURO
AFATI
• Deri në 8 vjet (96 muaj)

KOMISIONI
• 2% deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë


KOLATERALI
• Hipotekë, Barrë Siguruese, Dorëzani në varësi të shumës së kredisë.

RIPAGIMI I KREDISË
Në varësi të preferencës së klientit:
• strong>Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
• strong>Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar

INTERESI VJETOR
18.0% deri në 19.5% për kredinë në LEK
17.0% deri në 19.0% për kredinë në EURO

Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

DOKUMENTACIONI
• Çertifikatë e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)/ regjistrim në Zyrën Tatimore Vendore, ose Qendrore (e detyrueshme)
• Kartë identiteti/pasaportë dorëzanësi /ja, garantorët
• Çertifikatë familjare për huamarrësin dhe garantorët
• Dokumente të pronësisë dhe të biznesit
• Dokumente financiare të biznesit
• Vërtetim Detyrimesh nga Tatimet
• Të tjera, në varësi të rastit.

* Në të gjitha rastet huamarrës do të jetë biznesi, ndërsa dorëzanës përfaqësuesi i tij ligjor/administratori.
** Biznesi/ përfaqësuesi i tij ligjor/administratori mund të jetë garantor vetëm në një kredi të Fondi Besa sha.
*** Mund të shtohen dokumente të nevojshme për vendimmarrje, nëse gjykohet e arsyeshme nga Dega.
NEI
Çfarë nuk mund të financohet?


Sektorët e mëposhtme nuk e përfitojnë këtë kredi:

1. Veprimtaritë e paligjshme ekonomike
2. Duhani dhe pijet alkoolike të distiluara
3. Prodhimi dhe tregtia e armëve dhe municionit
4. Kazinotë
5. Prodhimi i energjisë me bazë lëndë djegëse fosile dhe aktivitetet përkatëse
6. Industritë dhe sektorët me energji intensive dhe/ose me emetim të lartë CO2

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosje

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Lezhe, Lac, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore, Tepelene, Permet & Sarande. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...