fbpx

KREDI BIZNESI NË LEK


    

• Dëshironi të zgjeroni biznesin?
• Mendoni të blini pajisje apo makineri të reja?
• Keni ide dhe iniciativë për të filluar një biznes të ri?

 

Këto mund ti realizoni nëpërmjet produktit tonë ”Kredi Biznesi”

Fondi BESA ju mbështet me financim të çdo aktiviteti që gjeneron të ardhura, për të finalizuar projektet tuaja, për të përmirësuar teknologjinë, për blerjen e pajisjeve dhe makinerive, shtimin e inventarit etj.
Me Kredinë e Biznesit, ju nuk do të përballeni me asnjë ndryshim të normave të interesit përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë. Kjo me qëllim që ju të keni mundësi të planifikoni që në momentin e marrjes së kredisë se cila do të jetë shuma e këstit të kredisë që do të paguani çdo muaj.

 

Kriteret për të përfituar kredinë:
• Klientët që aplikojnë duhet të kenë njohuri dhe përvojë për aktivitetin të cilin kërkojnë të investojnë.
• Klientët duhet të zotërojnë 30% të fondeve që nevojiten për financim dhe Fondi BESA ofron deri në 70% të vlerës së investimit.

  

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

SHUMA Shuma maksimale e kredisë 6,000,000 lekë
Për raste të veçanta Fondi BESA aplikon dhënien e kredive me shumë mbi 6,000,000 Lekë
MONEDHA LEK
AFATI Deri 8 vjet (96 muaj) për shumat deri në 6,000,000 Lekë
Deri 10 vjet (120 muaj) për shumat mbi 6,000,000 Lekë
KOMISIONI 1-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
KOLATERALI Pa Kolateral deri në 600,000 Lekë
Shumat mbi 600,000 Lekë:
Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të kohëzgjatjes së kredisë.
RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
INTERESI <=18% deri në 28.8%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

 

 

Shembull  
Shuma 1,000,000 Lekë
Kohezgjatja 24 Muaj
Interesi mujor 1.95%
Interesi Vjetor 23.40%
Komisioni në përqindje 2%
Komisioni në vlerë 20,000 Lekë
Garancia Barrë siguruese
NEI 28.8%

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosje 

Shembull :

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
300,00016,40024
1,000,00028,10060

Shifrat janë orientuese. Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës ma të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

 

 

Ju lutem shkarkoni fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Metoda e llogaritjes së normës efektive të interesit

 

SHËNIM:
Llojet e mëposhtme të biznesit nuk e përfitojnë këtë kredi:
• klubet/ kazinotë,
• lojëra fati / automate me monedhë,
• agjencitë/shërbimet e sigurimit,
• partitë politike,
• aktivitete pornografike, ose të ngjashme,
• tregtia dhe prodhimi i armëve,
• si dhe çdo lloj aktiviteti i cili dëmton mjedisin

KREDI BIZNESI NE EURO


    

• A do të bëni një investim në monedhën EURO?
• A i keni të ardhurat tuaja në EURO?
• A kryen biznesi juaj transaksione me kompani ndërkombëtare?

 

Fondi BESA ju ofron kredi në monedhën evropiane EURO!

Kjo me qëllim që të lehtësojë procesin e investimit dhe të shlyerjes së kredisë duke ulur riskun e kursit të këmbimit me të cilin mund të përballet klienti.
Klienti nuk do të ketë asnjë ndryshim të këstit të kredisë edhe nëse ka luhatje të kursit të këmbimit valutor.

  

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 50,000 Euro
Për raste të veçanta Fondi BESA aplikon dhënien e kredive me shumë mbi 50,000 Euro
  MONEDHA  Euro
  AFATI  Deri 8 vjet (96 muaj) për shumat deri në 50,000 Euro
Deri 10 vjet (120 muaj) për shumat mbi 50,000 Euro
  KOMISIONI  1-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Kolateral deri në 5,000 Euro
Shumat mbi 5,000 Euro:
Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të kohëzgjatjes së kredisë.
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI  <=15% deri në 20.4%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

Për informacione të mëtejshme dhe shembuj kredie me Interesin Efektiv ju lutem shkarkoni Fletëpalosje1 

 

Shembull :

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
5,00012960
15,00031584
21,00039996

Shifrat janë orientuese. Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës ma të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

 

 

Ju lutem shkarkoni fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

 

KREDI PERSONALE


    

Nëse biznesi juaj është në proces licencimi dhe ju keni nevojë për financim, ne ju mbështesim të vazhdoni aktivitetin tuaj.

Interes i pandryshuar për gjithë periudhën e kredisë!

Mundësi shlyerje në avancë pa asnjë komision apo gjobë shtesë!

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 1,500,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri në 6 vjet (72 muaj)
  KOMISIONI  1-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Kolateral deri në 600,000 Lekë
Shumat mbi 600,000 Lekë
Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të kohëzgjatjes së kredisë.
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI  23.4% deri në 28.8%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

  

Shembull  
Shuma 1,000,000 Lekë
Kohezgjatja 24 Muaj
Interesi mujor 1.95%
Interesi Vjetor 23.40%
Komisioni në përqindje 2%
Komisioni në vlerë 20,000 Lekë
Garancia Barrë siguruese
NEI 28.8%

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Metoda e llogaritjes së normës efektive të interesit

KREDIA SME


Kjo kredi me interesa të ulëta mbështet ndërmarrjet e vogla dhe të mesme shqiptare, me qëllim zhvillimin e tyre, do të përdoret për të financuar projekte të SME-ve, për investime, zgjerimin e biznesit ose për të përmirësuar teknologjinë.
Linja e kredisë për SME-të parashikon dhënien e një norme interesi dhe një afati shlyerjeje më të favorshëm se ato të tregut për SME-të që duan të blejnë mallra dhe shërbime me origjinë italiane.

Kush mund të aplikojë?

Të gjitha subjektet: persona fizikë ose juridikë, të cilët zotërojnë ose përfaqësojnë ndërmarrje mikro, të vogla ose të mesme (SME) dhe që aktualisht ushtrojnë një aktivitet sipërmarrje ose që dëshirojnë të fillojnë një aktivitet (start-up) në Shqipëri.

 

Kriteret e pranueshmërisë

Për SME-të:
• Shoqëria është e rregjistruar në Shqipëri;
• Jo më pak se 51% e kapitalit të shoqërisë zotërohet nga shtetas shqiptar;
• Qarkullimi vjetor jo më i lartë se 10 milion Euro;
• Numri i punonjësve jo më shumë se 250.
Kriteret e Kredisë për SME-të

Vlera për projekt:
• nga 50,000 Euro deri në 500,000 Euro.


Qëllimi kredisë:
• Jo më pak se 70% e vlerës së financuar të projektit do të përdoret për blerje: makineri, pajisje, teknologji, asistencë teknike,
licensa industriale, mirëmbajtje, pjesë këmbimi dhe lëndë e parë me origjinë Italiane;
• Jo më shumë se 10% e kredisë mund të përdoret për blerjen e lëndës së parë që lidhet me investimin kryesor;
• Jo më shumë se 30% e kredisë mund të përdoret për mbulimin e kostove lokale ose nga vende të tjera fqinje në zhvillim.
Kriteret e Kredisë për Projektet e Vogla


Vlera për projekt:
• nga 15,000 Euro deri në 50,000 Euro.

Grupi i synuar:
• Ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme të krijuara rishtas (Startup) ose ekzistuese.

Qëllimi kredisë:
• Jo më pak se 40% e kredisë do të përdoret për blerje: makineri, pajisje, teknologji, asistencë teknike, licensa industriale,
mirëmbajtje, pjesë këmbimi dhe lëndë e parë me origjinë italiane;
• Jo më shumë se 60% e kredisë mund të përdoret për mbulimin e kostove lokale ose nga vende të tjera fqinje në zhvillim.
Çfarë nuk mund të financohet?


• Taksa lokale, taksa doganore, TVSH;
• Investime në sektorin e kohës së lirë e zbavitjes (Lojëra Fati, Bare e Restorante), pasuri të patundshme, armatime, ilaçe dhe
pije alkoolike, duhani dhe nënproduktet e tij, prodhimi i produkteve të ndaluara për importim dhe eksportim nga vendet e BE,
në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare.
Cilat janë kriteret e kredisë?


Periudha e shlyerjes:
• Nga 3 deri në 8 vjet.


Periudha e faljes (grace):
• Nga 1 deri në 2 vjet (gjatë kësaj periudhe paguhet vetëm interesi)


Norma e interesit që aplikohet:
• Maksimumi deri në 3% interes vjetor për kreditë në Euro;
• Maksimumi deri në 4% interes vjetor për kreditë në Lek
Cilat SME, Projekte dhe Sektorë janë prioritet i Programit?


Ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme (SME) prioritare janë:

• Ndërmarrjet e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit;
• Ndërmarrjet në pronësi (të paktën 51%) ose që administrohen nga sipërmarrëse gra;
• Ndërmarrjet e sektorit prodhues;
• Ndërmarrjet eksportuese (eksport të paktën 50% i totalit të shitjeve);
• Ndërmarrjet e krijuara rishtas nga emigrantë shqiptarë me banim në Itali.
• Ndërmarrjet në zona/parqe industriale;


Projekte/ Sektorë prioritarë janë:

• Projekte investimi në Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit;
• Projekte në sektorin e agrokulturës dhe agroushqimor;
• Projekte që realizojnë prodhim të pastër me impakt të ulët në ambient;
• Projekte që krijojnë vende të reja pune;
• Projekte për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme;
• Projekte për promovimin e ruajtjes së efiçencës së energjisë;
• Projekte të lokalizuara në zonat më pak të zhvilluara të vendit
(jashtë zonës Tiranë-Durrës)
Cilat janë përfitimet e Projekteve Prioritare?


Projekti i vlerësuar prioritar, përfiton:

• 2 vjet periudhë “Grace”, mospagim të principalit (paguhet vetëm interesi);
• Mbulim me garanci, nga Fondi i Garancisë deri në 60% të shumës së kredisë së kërkuar.