fbpx

KREDI E SHPEJTË – Biznes


“KREDI E SHPEJTË” për Biznes është mënyra më e lehtë për të marrë fondet që ju nevojiten për biznesin tuaj.

 

 • PA KOLATERAL, PA GARANTOR!
 • Aprovimi brenda ditës!
 • Shuma deri në 600,000 Lekë

Produkti i kredisë “KREDI E SHPEJTË” për Biznes, është produkt enkas për biznese dhe agro-biznese që dëshirojnë të investojnë për çdo nevojë e qëllim, si psh:

Biznes

 • – investime në aktive qarkulluese,
 • – makineri,
 • – linja prodhimi,
 • – pajisje,
 • – automjete pune,
 • – rregullime të ambientit të punës etj.

Agro-Biznes

 • – ndërtim stalle,
 • – shtim i numrit të krerëve në fermë,
 • – ndërtim sere,
 • – ngritje pemtore dhe sistem mbështetës,
 • – blerje mekanike bujqësore,
 • – sistem ujitje,
 • – rrethim i ambienteve në fermë, 
 • – blerje pajisjesh përpunimi etj.

Përfituesit:    

– Klientë, të cilët ushtrojnë aktivitet tregtar të formalizuar.

– Liçencë aktive >=3 muaj. Në rast se subjekti ka aktivitet sezonal, minimalisht duhet të ketë një sezon aktiv (3 muaj), brenda një viti kalendarik.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë deri në 600,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri 4 vjet ( 48 muaj)
  KOMISIONI  3%-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Kolateral
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI MUJOR Duke filluar nga 2.17% në muaj
  NEI  Deri në 300,000 lekë -29.33%

300,001 – 600,000 lekë -30.60 %

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosje 

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
200,0008,38136
500,00017,71348

 

 

KREDI PËR GRATË NË BIZNES


Fondi BESA sh.a ka për qëllim forcimin e rolit të gruas në jetën sociale dhe ekonomike të komunitetit si dhe nxitjen e iniciativave të grave sipërmarëse.

Objekti i produktit të kredisë:

Kjo kredi është e dizenjuar enkas për gratë, të cilat:

 • – Kanë nevojë të financojnë biznesin e tyre (sipërmarrjet private që janë të  përfshira në shërbime të ndryshme, prodhim/përpunim/tregti            me pakicë etj.)
 • – Kanë për qëllim të shfrytëzojnë kredinë për qëllime agrobiznesi.

Përfituesit:
Nga kjo kredi përfiton çdo grua, e cila ka apo dëshiron të ketë biznesin e saj, është pronare apo menaxhon një biznes.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë deri në 200,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri 3 vjet ( 36 muaj)
  KOMISIONI  3%-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Kolateral 
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI VJETOR 29.00% – nëse është i licensuar 27.00%
  NEI 30.60% – nëse është i licensuar 33.18%

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosjen 

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
150,0008,15724
200,0008,16536

KREDI PËR RININË


Jeni i ri midis 18 – 28 vjeç dhe pa eksperiencë në biznes, por keni një ide të mirë biznesi? – Ne ju financojmë!

Kjo është një kredi afatshkurtër dhe afatmesme që synon të rinjtë, të cilët janë ekonomikisht aktivë në zonat urbane apo rurale të vendit, me qëllim nxitjen e vetëpunësimit, frenimin e emigracionit dhe përfshirjen e tyre sociale.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

  SHUMA  Deri në 1,500,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri në 6 vjet (72 muaj)
  KOMISIONI  1.5 deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Barrë Siguruese
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI VJETOR 18%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti
  NEI  

  

KREDI BIZNESI NË LEK


    

• Dëshironi të zgjeroni biznesin?
• Mendoni të blini pajisje apo makineri të reja?
• Keni ide dhe iniciativë për të filluar një biznes të ri?

 

Këto mund t’i realizoni nëpërmjet produktit tonë  “Kredi Biznesi”

Fondi BESA ju mbështet me financim të çdo aktiviteti që gjeneron të ardhura, për të finalizuar projektet tuaja, për të përmirësuar teknologjinë, për blerjen e pajisjeve dhe makinerive, shtimin e inventarit etj.

Me Kredinë e Biznesit, ju nuk do të përballeni me asnjë ndryshim të normave të interesit përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë. Kjo me qëllim që ju të keni mundësi të planifikoni që në momentin e marrjes së kredisë se cila do të jetë shuma e këstit të kredisë që do të paguani çdo muaj.

 

Kriteret për të përfituar kredinë:

 • Klientët që aplikojnë duhet të kenë njohuri dhe përvojë për aktivitetin të cilin kërkojnë të investojnë.
 • Klientët duhet të zotërojnë 30% të fondeve që nevojiten për financim dhe Fondi BESA ofron deri në 70% të vlerës së investimit.

  

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

SHUMA Shuma maksimale e kredisë 6,000,000 lekë
Për raste të veçanta, Fondi BESA aplikon dhënien e kredive në shumën mbi 6,000,000 Lekë
MONEDHA LEK
AFATI Deri 10 vjet (120 muaj) Lekë
KOMISIONI 1.5% deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
KOLATERALI Pa Hipotekë deri në 600,000 Lekë (Peng, Dorëzani)
Shumat mbi 600,000 Lekë:
Hipotekë, Barrë Siguruese, në varësi të shumës së kredisë.
RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
INTERESI VJETOR 19% deri në 24.60%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti
NEI  19.56% deri në 27.57%

 

 

Shembull  
Shuma 1,500,000 Lekë
Kohëzgjatja e kredisë 36 Muaj
Interesi mujor 1.83%
Interesi Vjetor 22%
Komisioni në përqindje 3%
Garancia Barrë siguruese
NEI  

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosje.

Shembull :

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
300,0009,78148
1,000,00028,19060

Shifrat janë orientuese. Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës më të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

Ju lutem shkarkoni fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

SHËNIM:
Llojet e mëposhtme të biznesit nuk e përfitojnë këtë kredi:
• klubet/ kazinotë,
• lojëra fati / automate me monedhë,
• agjencitë/shërbimet e sigurimit,
• partitë politike,
• aktivitete pornografike, ose të ngjashme,
• tregtia dhe prodhimi i armëve,
• si dhe çdo lloj aktiviteti i cili dëmton mjedisin

KREDI BIZNESI NE EURO


• A do të bëni një investim në monedhën EURO?
• A i keni të ardhurat tuaja në EURO?
• A kryen biznesi juaj transaksione me kompani ndërkombëtare?

Fondi BESA ju ofron kredi në monedhën evropiane EURO!

Kjo me qëllim që të lehtësojë procesin e investimit dhe të shlyerjes së kredisë, duke ulur riskun e kursit të këmbimit me të cilin mund të përballet klienti.

Klienti nuk do të ketë asnjë ndryshim të këstit të kredisë edhe nëse ka luhatje të kursit të këmbimit valutor.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 50,000 Euro
Për raste të veçanta, Fondi BESA aplikon dhënien e kredive me shumë mbi 50,000 Euro
  MONEDHA  Euro
  AFATI  Deri 8 vjet (96 muaj) për shumat deri në 50,000 Euro
Deri 10 vjet (120 muaj) për shumat mbi 50,000 Euro
  KOMISIONI  1,5% deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Kolateral deri në 5,000 Euro
Shumat mbi 5,000 Euro:
Hipotekë, Barrë Siguruese, Peng, Dorëzani në varësi të shumës së kredisë.
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI VJETOR

Për shumat deri në 50,000 euro:  duke filluar nga 18%                                                                                        Për shumat mbi 50,000 euro:         duke filluar nga 16%

Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

  NEI  

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosje1.

Shembull :

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
5,00016048
15,00033084
24,00048896

Shifrat janë orientuese. Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës më të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

Ju lutem shkarkoni fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

 

KREDI PERSONALE


    

Nëse biznesi juaj është në proces licencimi dhe ju keni nevojë për financim, ne ju mbështesim të vazhdoni aktivitetin tuaj.

Interes i pandryshuar për gjithë periudhën e kredisë!

Mundësi shlyerje në avancë, pa asnjë komision apo gjobë shtesë!

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 2,000,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri në 7 vjet (84 muaj)
  KOMISIONI  1.5 deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Deri në 600,000 Lekë: Pa Hipotekë (Peng/ Dorëzani)
Mbi 600,000 Lekë: (Hipotekë/Barrë Siguruese)
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI VJETOR 22% deri në 27%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti
  NEI 24.48% deri në 30.60%

  

Shembull  
Shuma 700,000 Lekë
Kohëzgjatja 24 Muaj
Interesi mujor 2%
Interesi Vjetor 24%
Komisioni në përqindje 3%
Garancia Hipotekë
NEI 28.8%

 

KREDIA “MBËSHTESIM BIZNESIN TUAJ”


Kredia “Mbështesim Biznesin tuaj” është një produkt kredie në kuadër të Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Fondit Besa sh.a dhe Fondit Evropian të Investimeve (EIF). 

Kush mund të aplikojë?

Sipërmarrësit, të cilët zotërojnë ose përfaqësojnë ndërmarrje mikro, të vogla ose të mesme dhe që aktualisht ushtrojnë një aktivitet ose që dëshirojnë të fillojnë një aktivitet (start-up) në Shqipëri.

 

Qëllimi i Kredisë


• Kjo kredi ka si qëllim rritjen e aksesit në financim për sipërmarrësit mikro dhe të vegjël që operojnë në zona rurale dhe urbane në
Shqipëri.
Kriteret e Kredisë


(a) Është kompani, sipërmarrje, firmë, biznes, pronar i vetëm ose subjekt tjetër ligjor, i krijuar në përputhje me legjislacionin shqiptar ose
një individ i regjistruar si sipërmarrës në përputhje me legjislacionin shqiptar.
(b) Huamarrësi, sipas njohurive të tij, nuk duhet që të jetë në një situatë përjashtimore.
(c) Huamarrësi nuk duhet që të jetë subjekt i ndonjë procedure për mungesë likuiditeti, falimentimi ose në pozita të ngjashme për shkak
të kërkesave të kreditorëve të tij.
(d) Huamarrësi nuk duhet që të jetë një person i sanksionuar dhe nuk është në shkelje të masave kufizuese.
Dokumentacioni i nevojshëm

• Dokument identifikimi për huamarrësin dhe bashkë-huamarrësin;
• Certifikatë familjare për huamarrësin dhe garantorët;
• Licenca e aktivitetit (e detyrueshme);
• Dokumente të pronësisë dhe të biznesit;
• Dokumente financiare të biznesit;
• Të tjera, në varësi të rastit.
Cilat janë kriteret e kredisë?


SHUMA
• 300,000 Lekë deri në 3,000,000 Lekë
• 2,000 Euro deri në 25,000 Euro


KOHËZGJATJA
• Deri në 96 muaj

KOMISIONI
• 2% deri në 5% sipas kohëzgjatjes së kredisë

INTERESI VJETOR
• Interesi në Lekë: duke filluar nga 18.00%
• Interesi në Euro: duke filluar nga 17.00%

KOLATERALI
• Hipotekë, RBS, Dorëzani

MËNYRA E SHLYERJES
Në varësi të preferencës së klientit:

- Këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë, ose
- Këste zbritëse, ku interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit.
Çfarë nuk mund të financohet?


Sektorët e mëposhtme nuk e përfitojnë këtë kredi:

1. Veprimtaritë e paligjshme ekonomike
2. Duhani dhe pijet alkoolike të distiluara
3. Prodhimi dhe tregtia e armëve dhe municionit
4. Kazinotë
5. Prodhimi i energjisë me bazë lëndë djegëse fosile dhe aktivitetet përkatëse
6. Industritë dhe sektorët me energji intensive dhe/ose me emetim të lartë CO2 (nomenklatura NACE, 4 shifra)
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO ...
 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...