fbpx

Objektivat Kryesore Operacionale

 

  • Dhënia rreth 35.42 miliardë lekë gjatë tre viteve të ardhshme (2020-2021-2022). Respektivisht 8.76 miliardë viti 2020; 12.3 miliardë viti 2021 dhe 14.36 miliardë në vitin 2022; dhe një numër total prej 64,144 kredi të disbursuara.
  • Ruajtja e një portofoli në risk jo më shumë se 4% në tre vitet e ardhshme.
  • Rritja e produktivitetin të stafit nëpërmjet arritjes në një mesatare të kredisë aktive/oficer kredie prej 100, 110 dhe 122, respektivisht në fund të vitit 2019; 2020 dhe 2021.
  • Krijimi i infrastukturës së nevojshme për implementimin e shërbimeve dhe produkteve të tjera, që do të ndikojë në përmirësimin e efiçencës financiare të aktivitetit të Fondit BESA sh.a.
  • Ruajtja dhe përmirësimi i vetë-qëndrueshmërisë financiare në tre vitet e ardhshme.
  • Ruajtja e treguesve dhe indikatorëve në përputhje me rregulloret e mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë.
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO ...
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...