Objektivat Kryesore Operacionale

 

  • Dhënia rreth 34.47 miliardë lekë gjatë tre viteve të ardhshme (2019-2020-2021). Respektivisht 10.49 miliardë viti 2019; 11.45 miliardë viti 2020 dhe 12.63 miliardë në vitin 2021.
  • Shtrirja e zyrave dhe sherbimeve në Zyra të Reja Rajonale dhe zgjerimi në Degë të reja.
  • Ruajtja e një portofoli në risk jo më shumë se 4% në tre vitet e ardhshme.
  • Rritja e produktivitetin të stafit nëpërmjet arritjes në një mesatare të kredisë aktive/oficer kredie prej 100, 110 dhe 122, respektivisht në fund të vitit 2019; 2020 dhe 2021.
  • Krijimi i infrastukturës së nevojshme për implementimin e shërbimeve dhe produkteve të tjera, që do të ndikojë në përmirësimin e efiçencës financiare të aktivitetit të Fondit BESA sh.a.
  • Ruajtja dhe përmirësimi i vetë-qëndrueshmërisë financiare në tre vitet e ardhshme.
  • Ruajtja e treguesve dhe indikatorëve në përputhje me rregulloret e mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë.