Supervisory Council

 

The Supervisory Council performs supervisory function for all activity of Fondi BESA. The Supervisory Council is comprised of three up to 21 members who can not be Administrators of the Company.
The Supervisory Council is chaired by the Chairman of the Supervisory Council and consists of the following:

• Chairman
• Deputy Chairman
• 5 other members,

who exercise their functions throughout the mandate period.

All members of the Supervisory Council are elected and appointed by the General Assembly with the majority of the votes of the participating shareholders. The duration of the first members of the Supervisory Council is 3 years, with the right of re-election.

Znj. ALBANA GJINOPULLI
Chairman of the Supervisory Council

Z. BARDHYL ÇEKU
Vice – Chairman of the Supervisory Council

Znj. ERBLINA FETAHU
Member of the Supervisory Council

Z. BAHRI MUSABELLIU
Member of the Supervisory Council

Z. PIOTR KORYNSKI
Member of the Supervisory Council

Z. GEORGI BRESKOVSKI
Member of the Supervisory Council

Z. NEAL DELAURENTIS
Member of the Supervisory Council

  

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.