fbpx

Kësti


Këstet janë pagesat e bëra në periudha të caktuara kohore (zakonisht mujore) për shlyerjen e kredisë. Kontrata e kredisë ose aneks marrëveshja (plani i pagesës) duhet të përcaktojë shumën e saktë të këstit të pagesës (përfshirë principalin dhe interesin) dhe numrin e kësteve.

Huadhënësi është i detyruar që të sigurojë një plan të kësteve (planin e amortizimit), i cili konsiderohet si një pjesë përbërëse e kontratës së kredisë.

Planifikimi i kësteve përmban një listë të kësteve dhe ndryshimet përkatëse në pagesat e mbetura të principalit dhe të interesit.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice in the position of Debt Collection Specialist for the region of Fier.
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPEATOR for the city of Berat.....
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces Competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...