Norma e interesit të kredisë është “fikse” apo e “ndryshueshme”?


Norma e interesit mund të përcaktohet ose si normë fikse interesi ose normë interesi e ndryshueshme. “Normë fikse e interesit për kreditë” është norma e interesit, për të cilën banka/institucioni financiar dhe kredimarrësi bien dakord në marrëveshjen e kredisë, që të jetë një përqindje fikse e pandryshuar për gjithë kohëzgjatjen e marrëveshjes së kredisë.

Ndërsa, “norma e ndryshueshme e interesit” është ajo normë që ndryshon gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë. Shpesh, një kredi ofron një normë interesi më të ulët në fillim të afatit të kredisë, që rezulton në një pagesë mujore më të ulët. Megjithatë, norma e interesit mund të rritet ose ulet dhe ju mund të keni një pagesë mujore më të lartë ose më të ulët, ndërkohë që për pagesën e lartë mund të jeni ose nuk mund të jeni në gjendje të paguani.

Për normat e ndryshueshme të interesit është e rëndësishme që të ofrohen të gjitha detajet e nevojshme të ndryshueshmërisë e saj. Ju duhet të njoftoheni detyrimisht për ndryshimin e normës së interesit. Në Fondin BESA ne operojmë vetëm me interesa fikse përgjatë të gjithë kohës së kredisë. Kjo do të thotë që kredimarrësi është i informuar që në fillim të marrjes së kredisë se sa është shuma e këstit që do të paguajë deri në shlyerjen e plotë të kredisë.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.