fbpx

Norma efektive e interesit


Norma efektive e interesit (NEI) reflekton koston e plotë lidhur me kredinë dhe duhet të shprehet qartë në kontratën e kredisë si përqindje vjetore e vlerës së kredisë së dhënë dhe e llogaritur në përputhje me nenin 6, të rregullores së Bankës së Shqipërisë, “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet Bankare e Financiare”.

 Ajo mundëson krahasime të drejtpërdrejta me produkte të tjera të kredisë dhe ndihmon klientët për të kuptuar se sa duhet paguar për kredi. Norma efektive e interesit ndikohet nga shumë faktorë, siç është interesi nominal mujor, komisionet, metoda e zgjedhur e shlyerjes dhe afati i kredisë.

 Kjo normë është më e lartë se norma nominale e kredisë, sepse merr parasysh kosto të tjera kredie siç është p.sh. komisioni i kredisë apo çdo kosto tjetër që duhet paguar për marrjen e kredisë.

Informacionet e detajuara mbi metodologjinë e llogaritjen së normës efektive të interesit dhe përkufizimi i elementeve të përdorura për llogaritjen e saj përcaktohen me akte nënligjore të nxjerra nga Banka e Shqipërisë, e cila e ka nxjerrë Rregulloren mbi normën efektive të interesit. Pasi të merrni informacionin e lartpërmendur, do të jeni gati për të aplikuar për kredi.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të përcaktojë metodologjinë e unifikuar për llogaritjen e normës efektive të interesit për kreditë e dhëna, si dhe kërkesat minimale për informimin e klientëve mbi produktet dhe shërbimet që ofrojnë bankat dhe institucionet financiare për klientët dhe kostot e tyre.

Është shumë e rëndësishme për të kuptuar dallimin në mes të normës nominale të interesit dhe normës efektive të interesit. Siç u përmend më lart norma nominale e interesit është një përqindje e shumës së huazuar, që përcakton shumën e interesit të paguar nga klienti në këste mujore ose vjetore, ndërsa norma efektive e interesit përdoret për të paraqitur, në një shifër të vetme, të gjitha shpenzimet e lidhura me kredinë.

Kështu, norma efektive e interesit përfshin edhe të gjitha kostot shtesë të procesimit të aplikacionit të kredisë, etj. duke marrë parasysh kohën në të cilën këto shpenzime kanë ndodhur.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position of CASHIER for the city of Tirana. Main requirements for candidates in this position are as below: o Higher education diploma, preferably Faculty of ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Non-Bank Financial Institution, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPERATOR for the city of Elbasan. The main requirements for candidates in this position are as below: o University Diploma in the Faculty of Economicso Must have at ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice Social Network Specialist at the Department of Marketing and Development, in the Headquarters: Main requirements for candidates in this position are as following: Main duties to be in ...