Training with Credit Officers


As part of the staff capacity building, during this week, Fondi Besa has organized trainings in several branches of Tirana district, in cooperation with the GEFF Albania Project office, in the framework of the cooperation agreement of Fondi Besa and EBRD.

Fondi Besa considers its human resources as an important asset and factor, which represents the main force in the institution’s development.

During this year, we are committed to increasing the expertise and professionalism of the staff with an increased focus on training at all levels.

 

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.